تبلیغات
یادداشتهای حقوقی - عقد حبس و ماهیت آن (قسمت دوم)
شنبه 13 فروردین 1390

عقد حبس و ماهیت آن (قسمت دوم)

   نوشته شده توسط: هادی حاجیانی    نوع مطلب :حقوق مدنی ،

عقد حبس و ماهیت آن (قسمت دوم)

ادامه قسمت اول...

ماهیت (عقد) حبس- قبل از بحث در مورد ماهیت این عنوان مختصری پیرامون حق انتفاع سخن می گوئیم. در مورد حق انتفاع و تعریف آن می توان به ماده 40 ق.م استناد کرد. این ماده مقرر کرده است :« حق انتفاع عبارت ازحقی است كه بموجب آن شخص می تواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند. » به موجب این ماده حق انتفاع، حقی است برای شخص، که امکان استفاده و بهره برداری از مال مملوک متعلق به غیر یا غیر مملوک را به وی می دهد. اسباب ایجاد این حق می توان قرارداد یا قانون باشد که سبب اخیر غالباً ناظر به انتفاع از اموال عمومی و به نظری حق سکنای مطلّقه رجعیه در ملک زوج در مدت عده است و سبب نخست از اسباب شایع ایجاد حق انتفاع برای اشخاص است. حق انتفاع به موجب عقود مختلف برای منتفع ایجاد می شود از نمونه های این عقود، عقد وقف و عقد موجد حق انتفاع بصورت مطلق، عمری، رقبی و سکنی (بطور کلی حبس) است. به عبارت دیگر عقدی که می تواند سبب ایجاد حق انتفاع شود را باید عقد موجد حق انتفاع دانست. با توجه به نظرات حقوق دانان و جایگاه نامبردن از عقد حبس در قانون مدنی و سایر قوانین اوقاف به نظر می رسد بر خلاف آنکه بعضی تصور می کنند حبس یک عقد خاص مانند بیع نیست بلکه ماهیتی است که شامل انواع حق انتفاع می شود در واقع مُنشاء این عقد، حق انتفاع از مال است به دیگر سخن همان که در کتب حقوقی عقد موجد حق انتفاع نامیده شده است همان عقد حبس است که انشاء کنندگان آن می توانند محتوای آن را از میان «عمری، رقبی، سکنی، مطلق، دائم» انتخاب کنند و در هر قراردادی که حق انتفاع به یکی از صور فوق به شخصی اعطاء شود این عقد همان حبس است که ماده 47 ق.م از آن سخن می گوید. آنچه در بعضی کتب موجب ابهام شده است این است که آنها عمری یا سکنی را یک عقد خاص می دانند و فی المثل می گوید عقد رقبی! (14) در حالی که تحلیل دقیق ماهیتهای حقوقی نشان می دهد که این سه وضعیت خود زاده و ثمره یک قرارداد می باشد و آن عقد حبس است در واقع عمری یا رقبی خود نوعی از حق انتفاع هستند که به موجب عقدی معین ایجاد می شود. وجه مشترک نظرات اساتید حقوق نیز بر شمول عنوان حبس بر این اقسام حق انتفاع است و از این نظریات می توان چنین نتیجه گرفت که همه آنها عقود موجد حق انتفاع با بقای عین مال در ملکیت مالک را عقد حبس می دانند. این عقد هم می تواند لازم باشد و هم جایز، بطوریکه تعیین مدت چه تاریخ پایان آن در نظر طرفین مشخص باشد چه نباشد موجب لزوم است، در این صورت حبس، قابلیت رجوع را ندارد چنانچه بنای طرفین بر تعیین مدت نباشد آن عقد جایز است. لازم به ذکر است که در تعیین این مدت نیازی نیست که دقیقا مشخص باشد که در چه تاریخی این حق پایان می یابد همین که طرفین بخواهند که طرف در یک مدت نه خارج از آن، منتفع از مال باشد موجب لزوم عقد است نه اینکه مشخص نبودن تاریخ پایان حق انتفاع مثلا در عمری موجب جواز باشد. این عقد را بصورت معوض یا غیر معوض هر چند با شرط عوض نیز می توان منعقد نمود هر چند قرار گرفتن جایگاه این قرارداد در میان عقود احسان موجب شده است که بعضی غیر معوض بودن این عقد را در تعریف آن بگنجانند (حائری شاهباغ- همان- ص 15) در حالی که هیچ مانع قانونی و نیز قرینه ای در قوانین مبنی بر بطلان عقد حبس معوض دیده نمی شود و احسانی بودن این عقد بر مبنای شیاع است و نمی تواند مانع انعقاد این عقد بصورت معوض شود. ( برای دیدن تحلیل بحث رجوع کنید: دکتر محمد حسین شهبازی- مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی- ص 140 و 141 )

در مورد ماهیت عقد حبس ظهور ماده 44 ق.م نیز نظر ما را تأئید می کند. این ماده مقرر می دارد: « در صورتی كه مالك برای حق انتفاع مدتی معین نكرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اینكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند .» در این ماده واژه حبس را برای وصف عقودی آورده است که مالک مال ایجاد حق انتفاع را برای منتفع انشاء کرده است و آنچه به نظر می رسد ترکیب « حبس مطلق » یک ترکیب وصفی یا اضافی نیست که از آن، نوع خاصی از حق انتفاع استنباط شود در واقع مقصود ارجاع این حبس به قسمت اول ماده است که در مقام بیان عدم لزوم تعیین مدت برای عقد حبس است که ممکن است بصورت مطلق انشاء شود که می توان آنرا حبس بدون مدت در برابر حبس مدت دار قرار داد که سکنی نیز می تواند بدون مدت یعنی مطلق باشد.(ماده 43 ق.م)

رابطه حبس با وقف- غالب حقوقدانان و قفها بین وقف و حبس تفاوت قائل شده اند و وقف را موجب زوال مالکیت واقف می دانند لیکن در حبس مالکیت حابس بر مال محبوس باقی می ماند ولو اینکه حبس دائم باشد. مبنای این تفاوت برای جداسازی این دو نهاد و نیز علت اینکه بقای مالکیت را از شرایط حبس دانسته اند، مشخص نیست و نیز هیچ دلیل منطقی بقاء یا عدم بقاء ملک را در ملکیت حابس از ویژگی های عقد حبس نمی داند علاوه بر اینکه ماده 40 ق.م در تعریف حق انتفاع ناظر به وقف نیز هست و با معیاری که گفته شد وقف نیز باید از مصادیق حبس باشد و ماده 47 در اقسام حبس از « عمری و غیره » یاد می کند بدون اینکه این عقد را منحصر به مورد خاصی کند در دلالت لفظ بر معنا هیچ ایرادی ندارد که عقد وقف را نیز عقد موجد حق انتفاع دانست و آنرا زیر مجموعه عقد حبس دانست علاوه بر این در فقه از عقد وقف با نام حبس هم یاد می کنند گوئی این دو نهاد ماهیتی واحد دارد یا دست کم از یک سنخ هستند و عنوان حبس بر وقف نیز صدق می کند (15). در ماده 55 ق.م در تعریف وقف از حبس عین نام می برد. در تعریف حبس عین آمده است« مال موقوف باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند واز شمار دارایی مالك خارج شود ، یعنی حبس شود » (16)  این تعاریف نیز گرایش به وحدت دو عقد حبس و وقف دارد بطوریکه بتوان وقف را نیز یکی از مصادیق عقد حبس دانست لیکن ظاهر قانون مدنی و سابقه فقهی بحث (17) ، ما را از چنین گرایشی باز می دارد. ماده 47 ق.م قانون مدنی در مبحث اول از باب دوم در کتب اول از جلد اول است بطوریکه عنوان این مبحث « در عمری و رقبی و سکنی » است که بعد از ماده 40 ق.م در تعریف حق انتفاع شروع می شود و مبحث دوم با عنوان « در وقف » از ماده 55 آمده است و این ظهور عقد وقف را از شمول واژه «غیره» در ماده 47 ق.م خارج می کند و سابقه مفهوم حبس عین در بحث وقف و در بحث حق انتفاع در فقه نیز این ظهور را تأئید می کند هر چند که بتوان عقد وقف را با تسامح یکی از مصادیق عقد حبس دانست. مفهوم حبس موءبد با وقف بسیار نزدیک است مهمترین تفاوت بین این دو عقد اینست که در حبس دائم مال از ملکیت حابس خارج نمی شود اما در وقف فک ملک صورت می گیرد با اینحال این دو عقد ماهیتاً با هم تفاوت دارند و نمی توان زیر یک عنوان مورد بحث قرار گیرد (18) . حبس دائم یا موءبد در ماده 3 قانون منسوخ اوقاف مصوب 03/10/1313 آمده است و نیز در بند 7 (الحاقی 12/12/1375) ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 02/10/1363 اشاره ای به آن می کند. اگر وجود و صحت این عقد را از نص قوانین نتوان استنباط کرد اصل حاکمیت اراده و ماده 10 ق.م و نیز لزوم عدم سخت گیری در عقود احسان و نیز امکان رسیدن مالک به مال خویش بعد از انقراض منتفعان یا هر دلیل دیگر امکان بازگشتن حق انتفاع به حابس و نیز تفاوتهائی چشمگیر آن با وقف، پذیرش چنین ماهیتی را جدای از وقف توجیه می کند.

حاصل سخن- با توجه به نظر حقوقدانان و آنچه گفته شد عقد حبس ماهیتی ثابت و خاص در زمینه حق انتفاع ندارد بلکه می تواند تمامی اقسام حق انتفاع غیر از وقف را ثمره آن دانست در واقع عقد موجد حق انتفاع همان است که عقد حبس نامیده می شود به عبارتی این عقد را می توان اینچنین تعریف نمود:« عقدی است که موجب ایجاد حق انتفاع برای غیر با بقای مال در ملکیت مالک می شود». با موشکافی در قانون مدنی مشخص می شود که حبس فقط به دو صورت کلی می تواند منعقد شود. حبس مدت دار و حبس بدون مدت. که حبس مدت دار خود شامل عمری و رقبی می شود و حبس بدون مدت نیز شامل مطلق و دائم می شود که حبس مطلق همانطور که گفته شد عقدی جائز است لیکن به فوت و جنون طرفین منحل نمی شود (19) . در این تحلیل باید عقد وقف را که عقد موجد حق انتفاع نیز است به دلائلی اجتماعی، تاریخی و فقهی عنوان خاصی گرفته است و در قانون مدنی در بحث جداگانه از آن صحبت شده است و موجب خروج ملک از مالکیت واقف و ایجاد شخصیت حقوقی وقف می شود، از حبس جدا نمود. (ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 02/10/1363 که مقرر می دارد : هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن میباشد.) همین تفاوتهای برای مطالعه کردن عقد وقف در عنوانی جداگانه برای جلوگیری از اختلاط نهادها و ماهیتهای حقوقی کافی است هر چند با تسامح عقد حبس را در معنای اعم و کلی می توان شامل عقد وقف نیز باشد. ناگفته نماند که در فقه غالباً واژه حبس منصرف به وقف است مگر اینکه قرینه آنرا عقد موجد حق انتفاع بداند.


نویسنده: هادی حاجیانی

 

1.     علی اکبر دهخدا- لغت نامه- واژه حبس

2.     دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی- ترمینولوژی حقوق- لغت حبس

3.     سید علی حائری شاهباغ- شرح قانون مدنی- جلد اول- ص 15

4.     همان کتاب- ص 17

5.     مرحوم دکتر سید حسن امامی- حقوق مدنی- جلد اول- ص 64 و 65

6.  دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشی قانون مدنی. ص 55 . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی- حقوق اموال- ش 233

7.     همان کتاب- ش 248 مکرر

8.     دکتر ناصر کاتوزیان- دوره عقود معین- جلد سوم عطایا- ش 76 ص 140

9.     دکتر سید حسین صفائی- دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد اول- اشخاص و اموال- ص 247

10. همان کتاب- ص 246

11. خسرو عباسی داکانی- مقاله « بررسی ماده 29 قانون مدنی، تحلیل حقوقی حق انتفاع». مجله کانون - سال چهل و هشتم شماره 61، اردیبهشت و خرداد 1385 ص 92

12. دکتر علی اکبر شهابی- مقاله « وقف یا صدقات جاریه » برای دیدن تفصیل این مباحث از ایشان رجوع کنید: تاریخچه وقف در اسلام-  تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، 1343

13. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی- حقوق اموال- ش 233

14. دکتر مهدی شهیدی- حقوق مدنی جلد سوم- آثار قراردادها و تعهدات- ش 67 ص 99 – حقوق مدنی جلد اول- تشکیل قراردادها و تعهدات- ش 85 ص 123 : وی در این دو کتاب از عقد عمری نام می برد گوئی عقدی که ایجاد حق انتفاع بصورت عمری نماید عقد عمری است و همچنین عقد رقبی و سکنی- وی در کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 54 ص 86 و ش 82 ص 119 از عقد حبس نیز نام می برد لیکن ماهیت آن را مشخص نمی کند و توضیحی در مورد آن نمی دهد... و نیز رجوع کنید: خسرو عباسی داکانی- مقاله « بررسی ماده 29 قانون مدنی، تحلیل حقوقی حق انتفاع». مجله کانون - سال چهل و هشتم شماره 61، اردیبهشت و خرداد 1385 ص 93... اما در بعضی کتب حقوقی از عمری و رقبی به عنوان یک عقد خاص نام نمی برند بلکه آن را نوعی حق انتفاع می دانند که به نظر ما با عقد حبس ایجاد می شود. رک: دکتر ناصر کاتوزیان- اموال و مالکیت- ش 208 به بعد. دکتر سید حسین صفائی- دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد اول- اشخاص و اموال- ص 246 و 247

15. المسائل الاسلامیه. سید محمد حسینی شیرازی. ص 448- الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه. شهید ثانی. ترجمه دکتر اسدالله لطفی. ص 45- در تحریر الوسیله جلد دوم ص 55  در تعریف وقف آمده است :« و هو تحبیس العین و تسبیل المنفعه » این تعریفی است که عینا در ماده 55 قانون مدنی آمده است. امام خمینی در ادامه استفاده از صیغه « حبست: حبس کردم » را برای اعتبار وقف کافی می داند. سید ابوالقاسم خوئی نیز در منهاج الصالحین جلد دوم در معاملات ص 231 در تعریف وقف می نویسد:« و هو تحبیس الأصل و تسبیل الثمره» در کتاب ابوالحسن موسوی اصفهانی- وسیله النجاه- جلد 2، ص در 242 آمده است :« الوقف هو تحبیس العین و تسبیل منفعت‌ها و فیه فضل کثیر و ثواب جزیل»... و نیز رجوع کنید: حاج میرزا احمد دشتی نجفی- شرح روضه البهیه- جلد سوم- ص 106

16. دکتر ناصر کاتوزیان- مقاله «تحول نهاد وقف و دورنمای آینده آن» و نیز عقود معین جلد سوم- ش 70 ص 121- و برای دیدن تعریف مشابه رک محمد بروجردی عبده- حقوق مدنی – ص 39 و دکتر علی اکبر شهابی- مقاله « وقف یا صدقات جاریه »

17. آیت الله فاضل لنکرانی در تألیف خود « تفصیل الشریعه فی الشرح تحریر الوسیله» در کتاب وقف ص 29 در تفاوت حبس و وقف می گوید:« الظاهر أنّ الوقف المؤبّد یوجب زوال ملك الواقف ، وأمّا الوقف المنقطع الآخر فكونه كذلك محلّ تأمّل ، بخلاف الحبس ، فإنّه باق معه على ملك الحابس ویورّث ، ویجوز له التصرّفات غیر المنافیه لاستیفاء المُحبَس علیه المنفعه إلاّ التصرّفات الناقله ، فإنّها لا تجوز ، بل الظاهر عدم جواز رهنه أیضاً ، لكن بقاء الملك على ملك الحابس فی بعض الصور محلّ منع » ... در مورد نظر ایشان در باب عقد حبس رجوع کنید به ص 113 همین کتاب.

18. دکتر ناصر کاتوزیان- دوره عقود معین- جلد سوم عطایا- ش 77 ص 141 و 142 – قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی- ص 58– دکتر مهدی شهیدی در کتاب حقوق مدنی جلد اول- تشکیل قراردادها و تعهدات- ش 82 ص 119 معتقد به جدائی دو عنوان عقد حبس و وقف است و آنان را در کنار هم قرار می دهد.

19. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در حقوق اموال- ش 240 می گوید: حبس مطلق عقد لازم قابل رجوع است مانند قرض که به فوت و جنون هر یک از طرفین منحل نمی شود.. برای دیدن نظری که حبس مطلق را جائز می داند رجوع کنید: دکتر محمد حسین شهبازی- مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی- ص 138 به بعد : ایشان عقد موجد حق انتفاع ( عقد حبس از نظر ما ) را بطور کلی نسبت به مالک لازم و نسبت به منتفع جائز و حبس مطلق را نسبت به هر دو طرف جائز می داند و انعقاد عقد حبس بصورت معوض یا با شرط عوض را لازم می داند هر چند حبس، مطلق باشد. – دکتر جعفری لنگرودی نیز در کتاب مجموعه محشی قانون مدنی ص 52 عقود احباس را نسبت به منتفع جائز می داند... در مورد عدم انحلال حبس مطلق به فوت یا جنون احد طرفین طبق ماده 954 ق.م، این است که این عقد از عقود اذنی نیست که ایجاد اباحه انتفاع کند به نظر می رسد ماده 954 ق.م فقط شامل عقود اذنی می شود نه هر عقد جائز. برای دیدن تفصیل این بحث رجوع کنید: دکتر محمد حسین شهبازی- همان کتاب- ص 76 به بعد- و برای دیدن نظری که حبس مطلق را با فوت یا حجر مالک و منتفع منحل شده می دانند: رک مرحوم دکتر سید حسن امامی- حقوق مدنی جلد اول- ص 65 (چاپ بیست پنجم)– و دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی- ص 53 ... این در حالی است که استاد کاتوزیان مبنای انفساخ عقود جایز بر اثر فوت یا جنون را اذنی بودن اغلب آنها می داند و اعتقاد دارد اباحه و اذن است که بقای آن منوط به وجود اراده سالم و زنده می باشد نه حق و تکلیف: قواعد عمومی قراردادها- جلد پنجم – ش 1077 ص 422 ... این در حالی است که ایشان تمایل دارند حبس مطلق را موجد اذن در انتفاع بدانند و آن را شبیه عاریه می پندارد و بر مبنای همین نظر است که فوت و جنون مالک یا منتفع را در حبس مطلق موجب انفساخ آن می داند. برای دیدن این احتمال رک: دوره عقود معین- جلد سوم عطایا- ش 76 ص 140


برچسب ها: عقد حبس ،

Buy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:30 ق.ظ

With thanks, Ample forum posts!

buy real viagra online viagra online usa uk viagra pharmacy prices for viagra how to safely buy viagra online online cheap viagra blue pills online viagra order where to buy viagra without prescription buy viagra online generic
cialis ed pills
یکشنبه 21 مرداد 1397 07:50 ب.ظ

Helpful facts. With thanks!
discount cialis buy original cialis cialis australian price when will generic cialis be available cialis usa cost what is cialis we use it 50 mg cialis dose cialis 20mg prix en pharmacie import cialis i recommend cialis generico
viagra kopen Winkel Amsterdam
چهارشنبه 13 تیر 1397 03:00 ق.ظ
Woah! I'm eally loving tһе template/theme of thіѕ website.

Ӏt's simple, yet effective. Α lot of times it's tough
to get that "perfect balance" between ᥙser friendliness and appearance.
І muѕt saay you hav ɗone a amaing job witһ this.
In аddition, the blog loads extremely quick for mе on Safari.
Outstanding Blog!
Hagan
جمعه 25 خرداد 1397 10:38 ب.ظ
Hey tһere, I thіnk yоur website might Ƅe having
browser compatibility issues. Whеn I look att your blog site
іn Іe, it lоoks fіne but ᴡhen ᧐pening in Internet Explorer, it has ѕome
overlapping. Ι just wanted to give you a quick heads սр!
Otjer tһen that, superb blog!
Stone Janah
جمعه 25 خرداد 1397 05:45 ب.ظ
Wow, fantastic blog layout! Ꮋow lⲟng have you been blogging for?
you madе blogging look easy. The overɑll lo᧐k of your website іs magnificent, aѕ welⅼ aas thе сontent!
Leslie
چهارشنبه 23 خرداد 1397 08:57 ق.ظ
hey there annd thаnk youu for yoսr informatrion –I haᴠe
cеrtainly picked up something new from rigһt һere.
Ι Ԁid hoѡever expertise ѕome technical
issues using this site, sincе I experienced tߋo reload the web site mɑny times ⲣrevious t᧐ I could get it tо load correctly.
Ι had been wondering if yߋur hosting iѕ ⲞK?
Νot tһat I'm complaining, bᥙt slow loading instances tіmes ԝill
ѕometimes affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising ɑnd marketing with Adwords.
Аnyway I am adding this RSS to my email аnd ccan ⅼook out for a lot moгe of your respective
interesting content. Mаke ѕure you update thiѕ
again soon.
Eyelashes growth
شنبه 29 اردیبهشت 1397 05:02 ق.ظ
What's up colleagues, its great article on the topic of teachingand completely defined, keep it upp all the time.
choc
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 01:30 ب.ظ
I every time emailed this blog post page to all my contacts, since if like to
read it afterward my contacts will too.
Cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:02 ب.ظ

Thanks. I like this!
cialis lowest price achat cialis en itali buy name brand cialis on line get cheap cialis buy generic cialis effetti del cialis we use it 50 mg cialis dose cialis sicuro in linea cialis 30 day sample tadalafil tablets
Viagra canada
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:15 ق.ظ

Regards. Fantastic stuff.
buy viagra online next day delivery uk buy viagra walgreens herbal viagra buy cheap viagra online uk buying online viagra generic viagra uk online generic viagra uk buy viagra online at best buy viagra cheapest viagra online
depforce oral strip
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:19 ق.ظ
Admiring tthe dedikcation you putt ino your website annd detailed ijformation you provide.
It's awesomne to cone across a blog everdy one
in a while that isn't thee same out of date rehazshed information. Wonderful read!
I've saved your site and I'm including ykur RSS feeds too my Googhle account.
Cialis online
جمعه 17 فروردین 1397 05:28 ب.ظ

Many thanks, Helpful information.
cialis cost cialis professional yohimbe cialis 5 mg schweiz cialis generico milano cialis from canada generic cialis 20mg tablets cialis daily reviews how much does a cialis cost safe dosage for cialis cialis pas cher paris
Cialisvog
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:11 ب.ظ

Lovely posts. Appreciate it.
cialis 5 mg funziona cialis kamagra levitra cialis without a doctor's prescription cialis cost cialis dose 30mg cialis tadalafil cialis 20 mg cost click here take cialis click now buy cialis brand cialis super acti
فروش یو پی اس
چهارشنبه 25 بهمن 1396 10:44 ق.ظ
ممنون خیلی خوب بود
www.fl-y.com
سه شنبه 28 آذر 1396 04:13 ق.ظ
Oh my gooԁness! Amazing article dude! Many thanks, However I
ɑm goіng through ifficulties with your RSS.
Ӏ don't know the reason why I cannοt subscгibe to it.
Is there anybody getting the same RSS problems?
Anyone thwt knows the solution wilⅼ you kіndly respߋnd?

Thanks!!
Bradly
یکشنبه 26 آذر 1396 03:57 ق.ظ
This is actually intriguing, Youre an exceptionally effective
siteger. Ive enrolled with your feed and furghermore , look ahead to
reading your marvelous write-ups. Whats more, We hae shared your internet site nside our social networks.
مناقصات
دوشنبه 20 آذر 1396 06:51 ب.ظ
ممنون اطلاعات مفیدی بود
Monte
جمعه 17 آذر 1396 08:28 ق.ظ
Wonderful goods from you, man. I have understand
your stuff previous to and you are just extremely magnificent.

I actually like what you've acquired here, really like what you're saying and the way in which you say it.
You make it enjoyable and you still care for
to keep it sensible. I cant wait to read far more
from you. This is really a tremendous site.
how much do std tests cost
پنجشنبه 18 آبان 1396 12:39 ق.ظ
من مطمئن نیستم کجا شما اطلاعات خود را دریافت می کنید، اما موضوع خوب است.
من باید وقت بیشتری را صرف مطالعه یا درک بیشتر می کنم.
با تشکر از اطلاعات عالی من به دنبال این اطلاعات برای ماموریت من بود.
Why does it hurt right above my heel?
چهارشنبه 15 شهریور 1396 03:38 ق.ظ
Attractive element of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital
to say that I acquire in fact loved account your blog posts.
Any way I'll be subscribing to your feeds and even I achievement you get right of entry to consistently quickly.
How can I increase my height after 18?
دوشنبه 16 مرداد 1396 12:09 ق.ظ
Right here is the right web site for anybody
who hopes to find out about this topic. You realize a
whole lot its almost hard to argue with you (not that I really will
need to…HaHa). You definitely put a new spin on a topic that's been written about for decades.
Wonderful stuff, just wonderful!
rosanaloeza.hatenablog.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:24 ب.ظ
Hi! Quick question that's entirely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing
from my iphone. I'm trying to find a template
or plugin that might be able to resolve this problem.
If you have any suggestions, please share. Appreciate it!
اعظم
شنبه 14 مرداد 1396 12:12 ب.ظ
ممنونم از شما استاد گرانقدر.. واقعن گیج بودم و این مبحث برام پیچیده و غیر قابل حل بود... اجرتون با خدا..
Foot Problems
جمعه 13 مرداد 1396 09:58 ب.ظ
Asking questions are genuinely good thing if you are not
understanding something completely, however this post
provides fastidious understanding even.
Therese
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:32 ب.ظ
Yes! Finally something about free truck games.
terri0short35.jimdo.com
یکشنبه 8 مرداد 1396 02:16 ق.ظ
Saved as a favorite, I really like your site!
Percy
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:36 ب.ظ
Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day.
It's always helpful to read articles from other writers and use something from other websites.
Eldon
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 04:13 ق.ظ
I will right away clutch your rss feed as I can not to find your
email subscription link or e-newsletter service. Do you've any?
Kindly permit me realize in order that I could subscribe.

Thanks.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 10:38 ق.ظ
It is perfect time to make a few plans for the longer term and it's
time to be happy. I have read this publish and if I may I wish to counsel you few attention-grabbing things or
tips. Perhaps you can write next articles regarding this article.
I wish to read even more things approximately it!
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 06:33 ق.ظ
I do not even know how I ended up here, but I thought this post was
good. I don't know who you are but certainly you are going to
a famous blogger if you are not already ;) Cheers!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30