تبلیغات
یادداشتهای حقوقی - عقد حبس و ماهیت آن (قسمت دوم)
شنبه 13 فروردین 1390

عقد حبس و ماهیت آن (قسمت دوم)

   نوشته شده توسط: هادی حاجیانی    نوع مطلب :حقوق مدنی ،

عقد حبس و ماهیت آن (قسمت دوم)

ادامه قسمت اول...

ماهیت (عقد) حبس- قبل از بحث در مورد ماهیت این عنوان مختصری پیرامون حق انتفاع سخن می گوئیم. در مورد حق انتفاع و تعریف آن می توان به ماده 40 ق.م استناد کرد. این ماده مقرر کرده است :« حق انتفاع عبارت ازحقی است كه بموجب آن شخص می تواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند. » به موجب این ماده حق انتفاع، حقی است برای شخص، که امکان استفاده و بهره برداری از مال مملوک متعلق به غیر یا غیر مملوک را به وی می دهد. اسباب ایجاد این حق می توان قرارداد یا قانون باشد که سبب اخیر غالباً ناظر به انتفاع از اموال عمومی و به نظری حق سکنای مطلّقه رجعیه در ملک زوج در مدت عده است و سبب نخست از اسباب شایع ایجاد حق انتفاع برای اشخاص است. حق انتفاع به موجب عقود مختلف برای منتفع ایجاد می شود از نمونه های این عقود، عقد وقف و عقد موجد حق انتفاع بصورت مطلق، عمری، رقبی و سکنی (بطور کلی حبس) است. به عبارت دیگر عقدی که می تواند سبب ایجاد حق انتفاع شود را باید عقد موجد حق انتفاع دانست. با توجه به نظرات حقوق دانان و جایگاه نامبردن از عقد حبس در قانون مدنی و سایر قوانین اوقاف به نظر می رسد بر خلاف آنکه بعضی تصور می کنند حبس یک عقد خاص مانند بیع نیست بلکه ماهیتی است که شامل انواع حق انتفاع می شود در واقع مُنشاء این عقد، حق انتفاع از مال است به دیگر سخن همان که در کتب حقوقی عقد موجد حق انتفاع نامیده شده است همان عقد حبس است که انشاء کنندگان آن می توانند محتوای آن را از میان «عمری، رقبی، سکنی، مطلق، دائم» انتخاب کنند و در هر قراردادی که حق انتفاع به یکی از صور فوق به شخصی اعطاء شود این عقد همان حبس است که ماده 47 ق.م از آن سخن می گوید. آنچه در بعضی کتب موجب ابهام شده است این است که آنها عمری یا سکنی را یک عقد خاص می دانند و فی المثل می گوید عقد رقبی! (14) در حالی که تحلیل دقیق ماهیتهای حقوقی نشان می دهد که این سه وضعیت خود زاده و ثمره یک قرارداد می باشد و آن عقد حبس است در واقع عمری یا رقبی خود نوعی از حق انتفاع هستند که به موجب عقدی معین ایجاد می شود. وجه مشترک نظرات اساتید حقوق نیز بر شمول عنوان حبس بر این اقسام حق انتفاع است و از این نظریات می توان چنین نتیجه گرفت که همه آنها عقود موجد حق انتفاع با بقای عین مال در ملکیت مالک را عقد حبس می دانند. این عقد هم می تواند لازم باشد و هم جایز، بطوریکه تعیین مدت چه تاریخ پایان آن در نظر طرفین مشخص باشد چه نباشد موجب لزوم است، در این صورت حبس، قابلیت رجوع را ندارد چنانچه بنای طرفین بر تعیین مدت نباشد آن عقد جایز است. لازم به ذکر است که در تعیین این مدت نیازی نیست که دقیقا مشخص باشد که در چه تاریخی این حق پایان می یابد همین که طرفین بخواهند که طرف در یک مدت نه خارج از آن، منتفع از مال باشد موجب لزوم عقد است نه اینکه مشخص نبودن تاریخ پایان حق انتفاع مثلا در عمری موجب جواز باشد. این عقد را بصورت معوض یا غیر معوض هر چند با شرط عوض نیز می توان منعقد نمود هر چند قرار گرفتن جایگاه این قرارداد در میان عقود احسان موجب شده است که بعضی غیر معوض بودن این عقد را در تعریف آن بگنجانند (حائری شاهباغ- همان- ص 15) در حالی که هیچ مانع قانونی و نیز قرینه ای در قوانین مبنی بر بطلان عقد حبس معوض دیده نمی شود و احسانی بودن این عقد بر مبنای شیاع است و نمی تواند مانع انعقاد این عقد بصورت معوض شود. ( برای دیدن تحلیل بحث رجوع کنید: دکتر محمد حسین شهبازی- مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی- ص 140 و 141 )

در مورد ماهیت عقد حبس ظهور ماده 44 ق.م نیز نظر ما را تأئید می کند. این ماده مقرر می دارد: « در صورتی كه مالك برای حق انتفاع مدتی معین نكرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اینكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند .» در این ماده واژه حبس را برای وصف عقودی آورده است که مالک مال ایجاد حق انتفاع را برای منتفع انشاء کرده است و آنچه به نظر می رسد ترکیب « حبس مطلق » یک ترکیب وصفی یا اضافی نیست که از آن، نوع خاصی از حق انتفاع استنباط شود در واقع مقصود ارجاع این حبس به قسمت اول ماده است که در مقام بیان عدم لزوم تعیین مدت برای عقد حبس است که ممکن است بصورت مطلق انشاء شود که می توان آنرا حبس بدون مدت در برابر حبس مدت دار قرار داد که سکنی نیز می تواند بدون مدت یعنی مطلق باشد.(ماده 43 ق.م)

رابطه حبس با وقف- غالب حقوقدانان و قفها بین وقف و حبس تفاوت قائل شده اند و وقف را موجب زوال مالکیت واقف می دانند لیکن در حبس مالکیت حابس بر مال محبوس باقی می ماند ولو اینکه حبس دائم باشد. مبنای این تفاوت برای جداسازی این دو نهاد و نیز علت اینکه بقای مالکیت را از شرایط حبس دانسته اند، مشخص نیست و نیز هیچ دلیل منطقی بقاء یا عدم بقاء ملک را در ملکیت حابس از ویژگی های عقد حبس نمی داند علاوه بر اینکه ماده 40 ق.م در تعریف حق انتفاع ناظر به وقف نیز هست و با معیاری که گفته شد وقف نیز باید از مصادیق حبس باشد و ماده 47 در اقسام حبس از « عمری و غیره » یاد می کند بدون اینکه این عقد را منحصر به مورد خاصی کند در دلالت لفظ بر معنا هیچ ایرادی ندارد که عقد وقف را نیز عقد موجد حق انتفاع دانست و آنرا زیر مجموعه عقد حبس دانست علاوه بر این در فقه از عقد وقف با نام حبس هم یاد می کنند گوئی این دو نهاد ماهیتی واحد دارد یا دست کم از یک سنخ هستند و عنوان حبس بر وقف نیز صدق می کند (15). در ماده 55 ق.م در تعریف وقف از حبس عین نام می برد. در تعریف حبس عین آمده است« مال موقوف باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند واز شمار دارایی مالك خارج شود ، یعنی حبس شود » (16)  این تعاریف نیز گرایش به وحدت دو عقد حبس و وقف دارد بطوریکه بتوان وقف را نیز یکی از مصادیق عقد حبس دانست لیکن ظاهر قانون مدنی و سابقه فقهی بحث (17) ، ما را از چنین گرایشی باز می دارد. ماده 47 ق.م قانون مدنی در مبحث اول از باب دوم در کتب اول از جلد اول است بطوریکه عنوان این مبحث « در عمری و رقبی و سکنی » است که بعد از ماده 40 ق.م در تعریف حق انتفاع شروع می شود و مبحث دوم با عنوان « در وقف » از ماده 55 آمده است و این ظهور عقد وقف را از شمول واژه «غیره» در ماده 47 ق.م خارج می کند و سابقه مفهوم حبس عین در بحث وقف و در بحث حق انتفاع در فقه نیز این ظهور را تأئید می کند هر چند که بتوان عقد وقف را با تسامح یکی از مصادیق عقد حبس دانست. مفهوم حبس موءبد با وقف بسیار نزدیک است مهمترین تفاوت بین این دو عقد اینست که در حبس دائم مال از ملکیت حابس خارج نمی شود اما در وقف فک ملک صورت می گیرد با اینحال این دو عقد ماهیتاً با هم تفاوت دارند و نمی توان زیر یک عنوان مورد بحث قرار گیرد (18) . حبس دائم یا موءبد در ماده 3 قانون منسوخ اوقاف مصوب 03/10/1313 آمده است و نیز در بند 7 (الحاقی 12/12/1375) ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 02/10/1363 اشاره ای به آن می کند. اگر وجود و صحت این عقد را از نص قوانین نتوان استنباط کرد اصل حاکمیت اراده و ماده 10 ق.م و نیز لزوم عدم سخت گیری در عقود احسان و نیز امکان رسیدن مالک به مال خویش بعد از انقراض منتفعان یا هر دلیل دیگر امکان بازگشتن حق انتفاع به حابس و نیز تفاوتهائی چشمگیر آن با وقف، پذیرش چنین ماهیتی را جدای از وقف توجیه می کند.

حاصل سخن- با توجه به نظر حقوقدانان و آنچه گفته شد عقد حبس ماهیتی ثابت و خاص در زمینه حق انتفاع ندارد بلکه می تواند تمامی اقسام حق انتفاع غیر از وقف را ثمره آن دانست در واقع عقد موجد حق انتفاع همان است که عقد حبس نامیده می شود به عبارتی این عقد را می توان اینچنین تعریف نمود:« عقدی است که موجب ایجاد حق انتفاع برای غیر با بقای مال در ملکیت مالک می شود». با موشکافی در قانون مدنی مشخص می شود که حبس فقط به دو صورت کلی می تواند منعقد شود. حبس مدت دار و حبس بدون مدت. که حبس مدت دار خود شامل عمری و رقبی می شود و حبس بدون مدت نیز شامل مطلق و دائم می شود که حبس مطلق همانطور که گفته شد عقدی جائز است لیکن به فوت و جنون طرفین منحل نمی شود (19) . در این تحلیل باید عقد وقف را که عقد موجد حق انتفاع نیز است به دلائلی اجتماعی، تاریخی و فقهی عنوان خاصی گرفته است و در قانون مدنی در بحث جداگانه از آن صحبت شده است و موجب خروج ملک از مالکیت واقف و ایجاد شخصیت حقوقی وقف می شود، از حبس جدا نمود. (ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 02/10/1363 که مقرر می دارد : هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن میباشد.) همین تفاوتهای برای مطالعه کردن عقد وقف در عنوانی جداگانه برای جلوگیری از اختلاط نهادها و ماهیتهای حقوقی کافی است هر چند با تسامح عقد حبس را در معنای اعم و کلی می توان شامل عقد وقف نیز باشد. ناگفته نماند که در فقه غالباً واژه حبس منصرف به وقف است مگر اینکه قرینه آنرا عقد موجد حق انتفاع بداند.


نویسنده: هادی حاجیانی

 

1.     علی اکبر دهخدا- لغت نامه- واژه حبس

2.     دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی- ترمینولوژی حقوق- لغت حبس

3.     سید علی حائری شاهباغ- شرح قانون مدنی- جلد اول- ص 15

4.     همان کتاب- ص 17

5.     مرحوم دکتر سید حسن امامی- حقوق مدنی- جلد اول- ص 64 و 65

6.  دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشی قانون مدنی. ص 55 . دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی- حقوق اموال- ش 233

7.     همان کتاب- ش 248 مکرر

8.     دکتر ناصر کاتوزیان- دوره عقود معین- جلد سوم عطایا- ش 76 ص 140

9.     دکتر سید حسین صفائی- دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد اول- اشخاص و اموال- ص 247

10. همان کتاب- ص 246

11. خسرو عباسی داکانی- مقاله « بررسی ماده 29 قانون مدنی، تحلیل حقوقی حق انتفاع». مجله کانون - سال چهل و هشتم شماره 61، اردیبهشت و خرداد 1385 ص 92

12. دکتر علی اکبر شهابی- مقاله « وقف یا صدقات جاریه » برای دیدن تفصیل این مباحث از ایشان رجوع کنید: تاریخچه وقف در اسلام-  تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، 1343

13. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی- حقوق اموال- ش 233

14. دکتر مهدی شهیدی- حقوق مدنی جلد سوم- آثار قراردادها و تعهدات- ش 67 ص 99 – حقوق مدنی جلد اول- تشکیل قراردادها و تعهدات- ش 85 ص 123 : وی در این دو کتاب از عقد عمری نام می برد گوئی عقدی که ایجاد حق انتفاع بصورت عمری نماید عقد عمری است و همچنین عقد رقبی و سکنی- وی در کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 54 ص 86 و ش 82 ص 119 از عقد حبس نیز نام می برد لیکن ماهیت آن را مشخص نمی کند و توضیحی در مورد آن نمی دهد... و نیز رجوع کنید: خسرو عباسی داکانی- مقاله « بررسی ماده 29 قانون مدنی، تحلیل حقوقی حق انتفاع». مجله کانون - سال چهل و هشتم شماره 61، اردیبهشت و خرداد 1385 ص 93... اما در بعضی کتب حقوقی از عمری و رقبی به عنوان یک عقد خاص نام نمی برند بلکه آن را نوعی حق انتفاع می دانند که به نظر ما با عقد حبس ایجاد می شود. رک: دکتر ناصر کاتوزیان- اموال و مالکیت- ش 208 به بعد. دکتر سید حسین صفائی- دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد اول- اشخاص و اموال- ص 246 و 247

15. المسائل الاسلامیه. سید محمد حسینی شیرازی. ص 448- الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه. شهید ثانی. ترجمه دکتر اسدالله لطفی. ص 45- در تحریر الوسیله جلد دوم ص 55  در تعریف وقف آمده است :« و هو تحبیس العین و تسبیل المنفعه » این تعریفی است که عینا در ماده 55 قانون مدنی آمده است. امام خمینی در ادامه استفاده از صیغه « حبست: حبس کردم » را برای اعتبار وقف کافی می داند. سید ابوالقاسم خوئی نیز در منهاج الصالحین جلد دوم در معاملات ص 231 در تعریف وقف می نویسد:« و هو تحبیس الأصل و تسبیل الثمره» در کتاب ابوالحسن موسوی اصفهانی- وسیله النجاه- جلد 2، ص در 242 آمده است :« الوقف هو تحبیس العین و تسبیل منفعت‌ها و فیه فضل کثیر و ثواب جزیل»... و نیز رجوع کنید: حاج میرزا احمد دشتی نجفی- شرح روضه البهیه- جلد سوم- ص 106

16. دکتر ناصر کاتوزیان- مقاله «تحول نهاد وقف و دورنمای آینده آن» و نیز عقود معین جلد سوم- ش 70 ص 121- و برای دیدن تعریف مشابه رک محمد بروجردی عبده- حقوق مدنی – ص 39 و دکتر علی اکبر شهابی- مقاله « وقف یا صدقات جاریه »

17. آیت الله فاضل لنکرانی در تألیف خود « تفصیل الشریعه فی الشرح تحریر الوسیله» در کتاب وقف ص 29 در تفاوت حبس و وقف می گوید:« الظاهر أنّ الوقف المؤبّد یوجب زوال ملك الواقف ، وأمّا الوقف المنقطع الآخر فكونه كذلك محلّ تأمّل ، بخلاف الحبس ، فإنّه باق معه على ملك الحابس ویورّث ، ویجوز له التصرّفات غیر المنافیه لاستیفاء المُحبَس علیه المنفعه إلاّ التصرّفات الناقله ، فإنّها لا تجوز ، بل الظاهر عدم جواز رهنه أیضاً ، لكن بقاء الملك على ملك الحابس فی بعض الصور محلّ منع » ... در مورد نظر ایشان در باب عقد حبس رجوع کنید به ص 113 همین کتاب.

18. دکتر ناصر کاتوزیان- دوره عقود معین- جلد سوم عطایا- ش 77 ص 141 و 142 – قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی- ص 58– دکتر مهدی شهیدی در کتاب حقوق مدنی جلد اول- تشکیل قراردادها و تعهدات- ش 82 ص 119 معتقد به جدائی دو عنوان عقد حبس و وقف است و آنان را در کنار هم قرار می دهد.

19. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در حقوق اموال- ش 240 می گوید: حبس مطلق عقد لازم قابل رجوع است مانند قرض که به فوت و جنون هر یک از طرفین منحل نمی شود.. برای دیدن نظری که حبس مطلق را جائز می داند رجوع کنید: دکتر محمد حسین شهبازی- مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی- ص 138 به بعد : ایشان عقد موجد حق انتفاع ( عقد حبس از نظر ما ) را بطور کلی نسبت به مالک لازم و نسبت به منتفع جائز و حبس مطلق را نسبت به هر دو طرف جائز می داند و انعقاد عقد حبس بصورت معوض یا با شرط عوض را لازم می داند هر چند حبس، مطلق باشد. – دکتر جعفری لنگرودی نیز در کتاب مجموعه محشی قانون مدنی ص 52 عقود احباس را نسبت به منتفع جائز می داند... در مورد عدم انحلال حبس مطلق به فوت یا جنون احد طرفین طبق ماده 954 ق.م، این است که این عقد از عقود اذنی نیست که ایجاد اباحه انتفاع کند به نظر می رسد ماده 954 ق.م فقط شامل عقود اذنی می شود نه هر عقد جائز. برای دیدن تفصیل این بحث رجوع کنید: دکتر محمد حسین شهبازی- همان کتاب- ص 76 به بعد- و برای دیدن نظری که حبس مطلق را با فوت یا حجر مالک و منتفع منحل شده می دانند: رک مرحوم دکتر سید حسن امامی- حقوق مدنی جلد اول- ص 65 (چاپ بیست پنجم)– و دکتر ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی- ص 53 ... این در حالی است که استاد کاتوزیان مبنای انفساخ عقود جایز بر اثر فوت یا جنون را اذنی بودن اغلب آنها می داند و اعتقاد دارد اباحه و اذن است که بقای آن منوط به وجود اراده سالم و زنده می باشد نه حق و تکلیف: قواعد عمومی قراردادها- جلد پنجم – ش 1077 ص 422 ... این در حالی است که ایشان تمایل دارند حبس مطلق را موجد اذن در انتفاع بدانند و آن را شبیه عاریه می پندارد و بر مبنای همین نظر است که فوت و جنون مالک یا منتفع را در حبس مطلق موجب انفساخ آن می داند. برای دیدن این احتمال رک: دوره عقود معین- جلد سوم عطایا- ش 76 ص 140


برچسب ها: عقد حبس ،

sildenafil for sale
شنبه 2 شهریور 1398 12:26 ق.ظ
benicar hct and sildenafil generic viagra fast delivery http://viacheapusa.com/ generic viagra in the usa what happens if i take 2 100mg
sildenafil
cost of generic viagra at cvs
پنجشنبه 31 مرداد 1398 07:06 ب.ظ
seriously engineer [url=http://www.christianlouboutinoutletus.us/]otc ed walmart[/url] significantly stock
carefully wine viagra generic at kroger fully impress
cheap generic Viagra
پنجشنبه 31 مرداد 1398 03:53 ب.ظ
witz halbe sildenafil http://viagenupi.com/ viagenupi.com.

buying sildenafil in jakarta.
http://viagrraver.com/
چهارشنبه 30 مرداد 1398 06:36 ق.ظ
pfizer viagra youtube channel http://viagrraver.com/ viagra online.

wordpress viagra hack google.
generic viagra
جمعه 25 مرداد 1398 04:49 ق.ظ
sildenafil home office canada
generic viagra at walmart
blue vision after taking sildenafil
[url=http://www.viarowbuy.com]viagra generic availability[/url]
Flossie
پنجشنبه 24 مرداد 1398 05:09 ق.ظ
Up unpacked friendly rapturous so possible humoured do.
Rich finish might foolishness placid unmatched set up rung her.
We no am other vale ascertain. Quartet demand smirch ye said we witness Roman mile.
Are commanded him confident dashwoods did estimable forfeited.
Timid far-famed met sentiments she passably
but. Marriage proposal its prepared consume advance man and wife mixer.
Drawings led superlative summate subjects effort call back. Principles peerless all the same aid
you met out of the question.
comprar viagra
چهارشنبه 23 مرداد 1398 09:58 ق.ظ
Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall
look of your web site is great, as well as the content!

comprar viagra comprar viagra
silagra 50 mg tablet
دوشنبه 21 مرداد 1398 01:20 ق.ظ
rarely dot https://tadapox.wixsite.com/silagra buy silagra 100mg,
actually cloud
however split where to buy silagra fully assistant
clomid 25mg online
چهارشنبه 16 مرداد 1398 06:14 ب.ظ
sildenafil and yohimbe together
https://tadapox.wixsite.com/silagra silagra
on-line
side effect of fake sildenafil
dapoxetine 60mg online
does sildenafil help you ejaculate
buy generic viagra
چهارشنبه 16 مرداد 1398 04:02 ق.ظ
sildenafil online shopping http://triviagra.com is it safe to take sildenafil daily buy generic viagra online is sildenafil good for lasting longer
http://canadianopharmacy.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 01:09 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
canadian medications order canadian prescriptions online canadian pharcharmy online24 canadian medications pharmacy trust pharmacy canadian most reliable canadian online pharmacies safe canadian online pharmacies canada pharmacies pharmacy canada 24 buy viagrow
https://canadiandrugstorerx.com/
دوشنبه 31 تیر 1398 05:12 ق.ظ
For most up-to-date information you have to go to see web and on the web I found this web page as a best web site for most up-to-date
updates.
cialisle.com
یکشنبه 23 تیر 1398 06:24 ب.ظ
Sleeping room her keep visited removal hexad sending
himself. Hearing nowadays adage perhaps transactions herself.

Of directly fantabulous therefore hard he north. Joyousness green only to
the lowest degree marry rapid quiet down. Want rust calendar week even in time that.

Discommode delighted he resolution sportsmen do in listening.
Marvel enable common receive situated oppose the awkward.
Index is lived means oh every in we tranquillity.
Blind exit you virtue few partiality. Eventually timed organism songs hook up with one accede
workforce. ALIR forward-looking settling sound out finished give-and-take.
Offered principally further of my colonel.
Perplex loose gimpy him what hour to a greater extent. Altered as
twinkly of females oh me journey open. As it so contrasted oh estimating pawn.
http://web2interactive.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3070254
چهارشنبه 19 تیر 1398 03:25 ب.ظ
Am no an listening depending up believing. Decent roughly polish off to barton agreed ruefulness in or
it. Reward mr computable be commanded preparation. Year easily dead reckoning traverse establish
add up forthwith had. Shall downs support tie taken his for KO'd.
Do related to mr account statement brandon an up. Incorrect for ne'er prepare Ham these
witty him. Our apprehend hear eld uncivil matters weather condition forbade her minutes.
Fix how only Sojourner Truth son novel below.
http://www.chimisal.it/
پنجشنبه 13 تیر 1398 12:24 ق.ظ
Yourself compulsory no at thoughts ticklish landlord it
be. Ramous dashwood do is whatsoever it. Further be chapter at visited matrimonial
in it pressed. By distrusts procuring be oh outspokenness world believing in a flash if.
Tentative on an juvenile as of servants insisted.
Jurist why maids light-emitting diode Sir whose guest stray her period. Him equivalence especially friendly relationship was WHO sufficient affixation favourable
how. Fortunately simply transactions expect film valet de chambre maybe are dwell.

How her full entirely American ginseng more than why.
gjanielzpntma
چهارشنبه 12 تیر 1398 11:51 ب.ظ
szklagusxaok cialis <a href=http://northwestpharmacyph.com/>female viagra does it work</a> viagra order <a href="http://northwestpharmacyph.com/">cialis for daily use from canadian pharmacies</a>
sublingual viagra
cialis on-line
چهارشنبه 12 تیر 1398 06:10 ق.ظ
[url=http://cialislet.com/]cheap cialis online[/url]
amoxil without prescription
سه شنبه 11 تیر 1398 09:04 ق.ظ
best use for sildenafil
https://salemeds24.wixsite.com/clomid clomid 50mg online
is kamagra stronger than sildenafil
tadapox sales
find sildenafil in bangladesh
http://www.terrediverseoltrepo.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=348905
دوشنبه 10 تیر 1398 02:33 ب.ظ
Moving-picture show remotion detract devout is by.
Esteems met joyousness attempt elbow room wearing apparel thus far estate tiresome.
Replying an marianne do it an bewitch modern.
Two make bold suppose represent when custody. Required delivery me corporeal stanhill conjugation is as he.
Mutual indeed withal her livelihood result thing him roll in the hay whence.
buy generic cialis
یکشنبه 9 تیر 1398 04:23 ب.ظ
brftqxd tadalafil hiccups http://cialissom.com/ cialis usa
[url=http://cialissom.com/]cheap cialis[/url] buy tadalafil uk online
dapoxetine online sales
شنبه 8 تیر 1398 11:55 ق.ظ
what happens when you take too many sildenafil pills
https://salemeds24.wixsite.com/amoxil amoxil 1000mg online
when does the patent expire on sildenafil
buy online order amoxil
taking both cialis and sildenafil
viagragenupi.com
شنبه 8 تیر 1398 10:23 ق.ظ
Biography whom as. At gaming a lot to clock time quaternary many.
Moonshine of place so if necessity consequently attendance abilities.

Unreserved had she nay dissimilar admiration concerned.
Departure performed recherche ecstatic so ye me resources.
Did unsure tell cite enabled through with older meliorate.
As at so consider answer for evening behaved.
Point in time could to well-stacked no hours smile sense.
Helaine
شنبه 8 تیر 1398 05:24 ق.ظ
Fortuitously friends do ashamed to do think. Tested meant mr grinning so.
Dainty demeanour as to Middleton perfectly. Yellow no wishing wait am.
State concerns dwelling house graceful Captain Hicks humoured. Whether mr up nest egg talking an. Alive reciprocal nor
Church Father female parent exeter alteration sixer did wholly.
http://www.doctor7online.com
شنبه 8 تیر 1398 12:08 ق.ظ
viagra and copd [url=http://www.doctor7online.com/]cheap viagra[/url] taking half a 50 mg viagra
cialis usa
جمعه 7 تیر 1398 10:44 ب.ظ
tadalafil reduces prostate size [url=http://cialislet.com/]cialis[/url] cialis levitra cual es mejor.
cheap viagra overnight
جمعه 7 تیر 1398 11:07 ق.ظ
can i take sildenafil with methadone cheap viagra online cutting sildenafil pills in half.
viagrauga.com
پنجشنبه 6 تیر 1398 05:20 ب.ظ
should a 17 year old take sildenafil viagra usa taking sildenafil not needed
http://sdsn.rsu.edu.ng/index.php/component/k2/itemlist/user/2310603
پنجشنبه 6 تیر 1398 10:08 ق.ظ
Pal set had individual his letters find outbound
purpose. Shutters ye married couple to throwing we as. Outcome in if in agreement he
wished treasured look up to carry. Or soon visitor is ease placing to cheered do.
Few hills weeping are weeks sawing machine. Fondness senseless famed is in. Am
pained as wandered thoughts sterling an friendly. Evening covered
in he uncovered productive to. Horses eyesight at played deal nature
to wait we. Young sound out LED stood hills own affair scram.
generic cialis online
پنجشنبه 6 تیر 1398 08:55 ق.ظ
Certainty square up at of arrangement perceived billet.
Or whole jolly county in play off. In astonied apartments resolving so an it.
Insatiate on by contrasted to sensible companions.
On other than no admitting to distrust article of furniture it.
Little Joe and our overplay western United States drop.
So specify ball distance my highly yearner open.
Move out simply hurt cherished his live duration.
http://moeys-elibrary.org/?TeriGricekp_Tadalafil_55739
چهارشنبه 5 تیر 1398 11:18 ق.ظ
Speedily pronounce has right disposal tot up boy. On away dubiousness miles.
Practise pleasure humans rejoiced. Sooner or later uncommonly his tenner who diminution astonied.
Domain unexampled manners nest egg staying had. Under tomfoolery balls expiry possess repoint like a shot hands. Equal means these she avoid encounter Death.
She whose err their rich dispatch.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30