تبلیغات
یادداشتهای حقوقی - گزیده ای از کتاب حقوق نمایندگی
جمعه 10 آبان 1387

گزیده ای از کتاب حقوق نمایندگی

   نوشته شده توسط: هادی حاجیانی    نوع مطلب :حقوق تجارت ،

 

گزیده‌ای از کتاب حقوق نمایندگی، تألیف؛ هادی حاجیانی

باب نمایندگی تجارتی، مبحث شرکتها، صفحات 328، 329 و 330

 

ماهیت شرکت تجارتی

در حقوق مدنی شرکت به اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحوه اشاعه اطلاق می‌شود (ماده 571 قانون مدنی). آیا شرکت در حقوق مدنی Civil partnership و شرکت در حقوق تجارت زیر چتر ماهیت واحد قرار می‌گیرند یا اختصاصات و تغایر عمده آنها ما را از انتزاع ماهیت واحد برحذر می‌دارد؟ بعضی از حقوق‌دانان در تعریف شرکت گفته‌اند: «اجتماع حقوق دو یا چند مالک است در اموال معین خویش بین خودشان».[1] ایشان تعریف مذکور را شامل شرکت تجارتی و مدنی می‌داند. شمول این تعریف در شرکت‌های تجارتی و مدنی به ظاهر صحیح می‌باشد، اما اطلاقی که بعضی از موضوعات تعریف دارد، مواردی را داخل در ماهیت می‌گرداند که تناسبی با عنوان شرکت ندارد، به اصطلاح تعریف مانع اغیار نیست. همچنین تعریف فوق قادر به تصویر کشیدن شرکت‌های تجارتی در ذهن نیست. هرچند شرکت تجاری بدواً از اجتماع اموال دو یا چند شریک ایجاد می‌شود، اما متعاقب با ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت، اموال مزبور از مالکیت شرکا خارج شده و دارایی شرکت را تشکیل می‌دهد. پس در واقع تعریف مذکور شامل شرکت‌های تجارتی نمی‌باشد.

این حقوقدان در جای دیگر سه عنصر را به‌عنوان قدر مشترک شرکت تجاری و مدنی عنوان کرده است؛ بدین شرح: اول) تعاون دو یا چند نفر در سرمایه­گذاری به قصد استرباح. دوم) ازاله حق اختصاص هر شریک از حصه خود. سوم) ازاله اختصاص برای تأسیس و شکل دادن به سرمایه شرکت است برای استرباح. وی فصل[2] شرکت تجاری از مدنی را تقارن این سه عنصر با شخصیت حقوقی می‌داند و در غیر این صورت، شرکت مدنی عنوان شرکت تضامنی حکمی خواهد داشت (ماده 220 ق.ت).[3]

ایشان در جائی دیگر شرکت تجاری را چنین تعریف می‌کند: «سازمانی است قائم به شخص حقوقی مولود از عقد تشریفاتی شرکت که به موجب آن عقد دو یا چند شخص هر یک حصه‌ای به صورت نقد یا جنس یا عمل به شخص حقوقی برای سرمایه­گذاری تملیک می‌کنند به منظور اقدام او به اعمال تجاری و سهیم شدن در سود و زیان ناشی از آن اعمال».[4]

بنابر تعریف ماده 1832 قانون مدنی فرانسه: «شرکت، عقدی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می‌کنند چیزی را به منظور تقسیم منافع احتمالی در شرکت بگذارند». شرکت تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین مرتبط تعریف نشده است و قانونگذار به ذکر مصادیق آن در ماده 20 این قانون اکتفاء کرده است. برای یافتن تعریف شرکت تجارتی، باید قدر مشترک میان این مصادیق را بیان کنیم.

در تعریف آن گفته‌اند: «شرکت تجارتی عبارتست از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود که در آن هر یک سهمی به‌صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‌گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان‌های حاصل را بین خود تقسیم کنند».[5] بعضی دیگر بعد از بررسی قوانین مختلف، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده‌اند: «شرکت، عهدی است که به‌وسیله آن دو یا چند نفر توافق می‌کند آورده‌هایی را به منظور تقسیم منافع احتمالی مشترکاً مورد تجارت قرار دهند».[6] ایشان تعریف خود را شامل سه عنصر می‌داند: 1) آورده مشترک 2) تقسیم منافع احتمالی 3) اراده تشکیل شرکت. این تعریف با همه دقتی که در آن صورت گرفته است نمی‌تواند مزرهای ماهیت شرکت تجارتی را به خوبی ترسیم نماید. یکی از نقایص تعریف عدم اشاره به شخصیت حقوقی شرکت است، در حالیکه وجه ممیز شرکت‌های تجارتی از شرکت‌های مدنی که در ماده 220 ق.ت آمده است، وجود شخصیت حقوقی شرکت تجارتی است. از طرفی ایشان شرکت را به عهد تعبیر کرده‌اند و این ناظر به مرحله تشکیل شرکت تجاری است و نه وجود مستقل شرکت که مورد بحث ما است.[7]

بعضی دیگر چنین تعریف کرده‌اند: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آنها تشکیل می‌شود، ایجاد کنند و به مؤسسه‌ای که برای انجام مقاصد خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند».[8] این تعریف نیز از بیان ماهیت شرکت تجارتی عاجز است، زیرا؛ 1) در این تعریف جنس شرکت تجارتی را قرارداد عنوان کرده درحالیکه قرارداد جزء سبب ایجاد شرکت است[9] که ارتباطی به ماهیت آن ندارد.2[10]) در حقوق ایران و اکثر کشورها برای تشکیل شرکت حداقل باید توافق دو اراده وجود داشته باشد درحالیکه ایشان از توافق یک یا چند نفر صحبت کرده است و صحیح بود توافق دو یا چند نفر را عنوان می‌کردند[11] (چه یک شخص نمی‌تواند با خود توافق کند). 3) جمع‌آوری سرمایه برای تشکیل شرکت تجاری مقدم بر تشکیل شرکت است و در واقع از مقدمات آن می‌باشد. بعد از جمع‌آوری سرمایه با رعایت سایر تشریفات قانونی، مؤسسه یا شرکت تجاری تشکیل می‌شود، در حالیکه از عبارات این تعریف تقدم وجود شرکت بر جمع‌آوری سرمایه استنباط می‌شود! 4) ایشان در این تعریف به شرکت تجاری از زاویه روابط میان شرکا اشاره کرده است نه به‌عنوان شخصیت حقوقی مستقل و این باعث می‌شود تصویر ذهنی شرکت به‌طور نادرست در اذهان حقوقی ایجاد شود.

آنچه در تعاریف مذکور مورد توجه واقع نشده است، تفکیک قرارداد شرکت از خود شرکت است چه آثار این قرارداد یعنی شرکت تجاری موضوع صحبت ما است نه خود قرارداد.[12] با توجه به جهاتی که بیان گردید و ایرادات تعاریف مذکور، باید شرکت تجارتی را چنین تعریف نمود: «شخصیت حقوقی که توسط دو یا چند نفر برای کسب سود [در قالب ماده 20 ق.ت] ایجاد می‌شود». شخصیت حقوقی بودن جنس شرکت‌های تجارتی است[13] و ایجاد جهت کسب سود (فصل)، آن را از مؤسسات غیرتجارتی و غیر انتفاعی جدا می‌کند.[14] ایجاد برای کسب سود را نباید با ایجاد به قصد انتفاع خلط کرد و گفت؛ «مطابق تعریف ما، اگر چند نفر مؤسسه غیرتجارتی را برای کسب سود ایجاد کنند، شرکت تجارتی است، درحالیکه چنین نیست». این ایراد وارد نیست، چه آنچه قانوناً قابلیت ایجاد جهت کسب سود را دارد، شرکت تجارتی است نه مؤسسات غیر انتفاعی. اما مؤسسات مذکور می‌توانند به قصد انتفاع ایجاد شوند. پس تعریف ما علاوه بر اینکه مانع ورود اغیار می‌شود، ماهیت شرکت تجارتی را به خوبی بیان می‌کند و برخلاف سایر تعاریف به روابط شرکا با یکدیگر و با شرکت و نیز قرارداد شرکت نمی‌پردازد.1. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی. مبسوط. جلد سوم. ش 8520 : ایشان این شرکت را به سه صورت اختیاری، قهری و قانونی تقسیم کرده است.

2. در اصطلاح منطقی

3. مطابق این نظر بعضی از مصادیق شرکت در حقوق مدنی که شامل هر اشاعه می‌شود مانند؛ ماترک، خارج از این ماهیت می‌باشد.

4. دکتر جعفری لنگرودی. مجموعه محشی از قانون مدنی. ص 883؛ ماده 1698 طرح اصلاح قانون مدنی ایشان.

5. دکتر حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت. جلد اول. ص 193 – برای نقد تعریف ایشان رجوع کنید: دکتر ربیعا اسکینی. حقوق شرکت‌های تجاری. جلد اول. ص 15

6. دکتر منصور صقری. تعریف شرکت تجارتی. تحولات حقوق خصوصی. زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان. ص 191

7. برای دیدن ایرادات دیگر این تعریف، رک: دکتر ربیعا اسکینی. حقوق شرکت‌های تجاری. جلد اول. ص 16

8. دکتر ربیعا اسکینی. حقوق شرکت‌های تجاری. جلد اول. ص 17

9. دکتر امیر حسین فخاری. جزوه حقوق تجارت دو. ص 6

10. اگر ایشان رابطه قراردادی را جنس شرکت تجارتی عنوان می‌کرد با ایراد مذکور مواجه نبود.

11. این در حالی است که ایشان در چند صفحه بعد همکاری دو یا چند نفر را از عناصر تشکیل دهنده شرکت دانسته‌اند: همان کتاب. ص 18

12. دکتر منصور صقری نیز در مقاله تعریف شرکت تجارتی متعرض این نکته شده است. رک: تحولات حقوق خصوصی. ص 185

13. در سایر تعاریف، جنس شرکت‌های تجارتی را یا قرارداد عنوان کرده‌اند یا رابطه حقوقی، که هر دو صحیح نمی‌باشد.

14. ماده 1 آئین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب 1337، کلیه تشکیلات و مؤسساتی را که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌گردد مؤسسه غیرتجارتی در برابر شرکت‌های تجارتی می‌داند اعم از اینکه تشکیل دهندگان آن قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.


buy viagra connect online ireland
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:03 ق.ظ

I am really enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into any web browser compatibility issues? A few of my blog audience have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any advice to help fix this problem?
all natural remedy ed
شنبه 7 اردیبهشت 1398 05:26 ق.ظ
names erectile dysfunction medications http://viagralim.us names erectile dysfunction medications !
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!
http://tinhuybacgiang.org.vn/node/1324
جمعه 30 فروردین 1398 05:15 ق.ظ
日本人気スーパーコピーコピーブランドN級品専門店!
https://led-displays.ru
یکشنبه 18 فروردین 1398 04:05 ب.ظ
スーパーコピーブランド専門店、超スーパーコピー時計-スーパーコピーブランド
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 10:02 ق.ظ

Great info, Cheers.
tadalafil 20mg cialis for sale south africa cialis coupons printable pastillas cialis y alcoho click here cialis daily uk cialis 20mg preis cf discount cialis cialis 20 mg cost buy cialis online cheapest link for you cialis price
Cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 09:52 ق.ظ

With thanks! I enjoy it!
cialis 5 mg effetti collateral cialis rezeptfrei sterreich prix cialis once a da generic low dose cialis cialis dose 30mg cialis kaufen bankberweisung cialis generico lilly acheter du cialis a geneve safe site to buy cialis online dosagem ideal cialis
Shela
جمعه 17 آذر 1396 08:30 ب.ظ
Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4
year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She
placed the shell to her ear and screamed. There
was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants
to go back! LoL I know this is entirely off topic
but I had to tell someone!
feet pain
شنبه 18 شهریور 1396 04:08 ق.ظ
Hey would you mind letting me know which hosting company you're working with?
I've loaded your blog in 3 different internet browsers and
I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend
a good internet hosting provider at a reasonable price?
Cheers, I appreciate it!
How do you get taller?
سه شنبه 14 شهریور 1396 07:10 ب.ظ
I'd like to find out more? I'd love to find out some additional information.
What do you do for a sore Achilles tendon?
دوشنبه 16 مرداد 1396 01:30 ق.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts.
After all I'll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!
jerrykreuziger.wordpress.com
جمعه 13 مرداد 1396 03:14 ب.ظ
Good information. Lucky me I ran across your blog by chance (stumbleupon).

I have book marked it for later!
http://dixielandenberger.hatenablog.com/about
شنبه 7 مرداد 1396 10:34 ب.ظ
Woah! I'm really digging the template/theme of this website.

It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult
to get that "perfect balance" between superb usability and visual appeal.
I must say you have done a amazing job with this.
Additionally, the blog loads super fast for me on Safari.

Outstanding Blog!
manicure
پنجشنبه 10 فروردین 1396 05:56 ب.ظ
Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
I'm getting tired of Wordpress because I've had issues with
hackers and I'm looking at alternatives for another platform.
I would be awesome if you could point me in the direction of a good
platform.
manicure
پنجشنبه 10 فروردین 1396 05:32 ب.ظ
You actually make it appear so easy along with
your presentation however I in finding this topic to be
actually something that I think I'd never understand.
It kind of feels too complicated and extremely huge for me.

I am taking a look ahead on your next submit, I will try to get the dangle of it!
نفیسه
جمعه 27 اردیبهشت 1392 10:14 ب.ظ
سلام من دانشجوری حقوقم میخواستم ببینم میتونیدبه من کمک کنیدوبهم بگیدایانمایندگی همون وکیل تجاری میشه یانه باورکنیدگیریک تحقیق افتادم نمیتونم درستش کنم اگه وقت داریدبه من کمک کنید
سپهر
شنبه 1 اسفند 1388 02:36 ب.ظ
سلام دوست عزیز
وبلاگ خوبی داری خوشحال میشم تبادل لینك كنیم منم شما رو لینك میكنم . موفق باشید
بیش از1300مقاله وتحقیق رایگان
دوشنبه 12 اسفند 1387 12:29 ق.ظ
سلام
خسته نباشی
مطلب خوبی بود
انشاءالله دفعه بعدکه اومدم مطالب بهترازاین ازتون ببینم
راستی اگه وقت کردید به وب من هم یه سری بزنید
خوشحال میشم
http://www.beheshtnet.blogfa.com
موفق باشید
سالار
چهارشنبه 2 بهمن 1387 10:48 ب.ظ
ba salam va arze khaste nabashid khedmate shoma.az bloge besyar zibao mofideton tashakor mikonam omidvaram saliane sal payandeo bar gharar bashid.montazere matalebe badi hastam.ba tashakor
محمد مهدی حسنی
چهارشنبه 25 دی 1387 09:53 ق.ظ
دوست عزیز و گرامی جناب آقای حاجیانی
سلام ازاینکه پبشنهاد بنده را برای تبادل لینک قبول فرمودید، اظهار تشکر و مباهات می کنم. ینده نیز متقابلاً به شما لینک دادم، خوشحال می شوم از وب من سرزده ؛ اگر نظری یا انتقادی ، و یا پیشنهادی دارید بمن منعکس کنید. و همچنین از گذاردن مطلب جدید در سایتتان من راهم مطلع فرمائید. موفق باشید .
مرتضی
دوشنبه 2 دی 1387 08:48 ب.ظ
فرهودی
دوشنبه 4 آذر 1387 07:04 ب.ظ
از حوصله و دقت و محبت شما سپاسگزارم
دنیای حقوق
جمعه 17 آبان 1387 12:58 ق.ظ
با عرض سلام و خسته نباشید
اگر دنبال مسائل جالبی از علم حقوق میگردید به وبلاگ من سر بزنید : 110 ضرب المثل حقوقی ، هم برای حقوقی ها و هم برای عوام ؛ منتظر نظرات شما هستم .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر