تبلیغات
یادداشتهای حقوقی - نکاح با هویت مجعول
یکشنبه 11 فروردین 1387

نکاح با هویت مجعول

   نوشته شده توسط: هادی حاجیانی    نوع مطلب :حقوق خانواده ،

نکاح با هویت مجعول

 

هادی حاجیانی- دبیر کمیته حقوقی سازمان اسلامی دانشجویان ایران

طرح مطلب- گسترش علوم سبب ایجاد پیچ و خمهای متعدد در روابط اجتماعی شده است که به تبع آن، امضاء و تأسیس ماهیتهای حقوقی بسیاری به عنوان لازمه پیشرفت تمدن، قانونگذاران را بر آن داشته است که وضعیتهای حقوقی را سامان بخشند و تحولات این نهادها را که زاده اندیشه های کهن می باشد به عنوان دستآورد آنها با کمال میل بپذیرند. این همان است که ما آن را پیوستگی پیشرفته اجزای اجتماع می نامیم. این تحول و تطور به پیوند اعتباری اشخاص با یکدیگر رنگ و جلای خاصی بخشیده است بگونه ای که شناخت ماهیتهائی که ثمره اراده و تراضی اشخاص است گاه به آسانی ممکن نیست چه بسا محل مناقشه به منشأ ایجاد ماهیت نیز برسد که آیا تراضی به واقع صورت گرفته و اراده صالح و سالم بوده است و یا تلاشی باطل برای ایجاد رابطه حقوقی بوده و تصور تمامی آثاری که قانون بر این ارتباط حمل می کند جز در عالم وهم و خیال موجودیت نداشته است. ورود شخصیتی به عرصه اجتماع موجب ایجاد آثار فراوانی می شود و اگر ادعا شود در موقعیت های حقوقی اشخاص بسیاری نیز مؤثر است مدعی گزافه نگفته است اما این ورود، همیشه حقیقی نمی باشد و گاه هویت شخص همان نیست که در واقع وجود دارد بلکه ساخته پرداخته دستان جاعلی است که باعث ورود شخصیتی دیگر در عرصه اجتماع می شود که می توان آن را تعدد هویت دانست در مقابل هویت حقیقی، همان که در این گفتار آن را هویت جعلی یا مجعول می نامیم و می خواهیم بدانیم شخصی که چنین هویتی را برای خود ساخته است و با آن اقدام به ایجاد ارتباط با دیگران می کند آیا التزام و تعهدی برای خود و دیگران ایجاد می کند یا خیر، به عبارت دیگر وضعیت اعمال حقوقی وی چیست آیا بکلی باطل است یا برای طرف ناآگاه وی الزام آور نیست این مسائلی است که در فروض مختلف این تحلیل مورد بررسی قرار میگیرد و در این گفتار فقط موضوع ازدواج با هویت جعلی مطرح است که البته علاوه بر بررسی مختصات نکاح از قواعد عمومی نیز الهام میگیریم، امیدوارم که مطلوب واقع شود. بحث خود را با بررسی قوانین آغاز می کنیم و اینکه شخصیت طرف چه تأثیری در عقد نکاح دارد البته قبل از ورود به بحث نکاح باید مختصری به قواعد عمومی بپردازیم.

تحلیل حقوقی شخصیت در قرارداد- قانون مدنی در بحث تعهدات قراردادی در ماده 201 مقرر داشته است:« اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد. » به عنوان یک قاعده عمومی باید عدم تأثیر شخصیت طرف عقد را در صحت عمل حقوقی پذیرفت و وجود آن به عنوان رکنی از ارکان این عمل به عنوان استثناء مورد بحث واقع می شود. در جستجوی این استثناء اولین موردی که به ذهن متبادر می شود عقد نکاح است، گذری در اندیشه های حقوقدانان و فقها وجود شخصیت به عنوان علت عمده عقد نکاح و نیز شرط یا مانع صحت بودن آن چنان مشهود و هویداست که کمتر تردید و تشکیکی در این زمینه می توان نمود پس نتیجه این می شود که یکی از ارکان عقد نکاح شخصیت زوجین است که در صحت و فساد عقد یا قابل فسخ بودن آن تأثیر بسزائی دارد اما تردیدها بدینجا پایان نمی یابد بلکه ما آن را آغاز همه ابهامها و دودلی ها می دانیم و آن تحلیل شخصیت است که به آسانی ممکن و میسر نیست. اینکه آیا شخص آدمی به نفس وی باز می گردد یا مجموعه اوصافی است که به شخص عارض می شود و نفس و این اوصاف بصورت مجزا نیز قابل تصور است و آیا اشتباه در هر دو مورد یک تأثیر در وضعیت عقد دارد یا حسب مورد باید بین آنها تبعیض قائل شد. قبل از هر چیز به این نکته باید توجه نمود که بحث ما یک بحث حقوقی است نه بحث علمی غیر حقوقی، پس مبنای گفتار تحلیل اراده است و اینکه شخص و اوصاف آن در اراده طرفین به عنوان مبنای تراضی و محرک اصلی آن چه اثری داشته است آیا اشتباه در اوصاف شخص را به اعتبار تأثیر در اراده طرف و معیوب ساختن آن، باید به تعبیری در حکم اشتباه در شخص باشد (1) یا خود اصالت دارد و در کنار آن قرار می گیرد و مفهوم «شخص» و «شخصیت» را باید از هم تفکیک نمود (2) . تجزیه و تحلیل اراده ابراز شده محرکات آن را نیز به ما نشان می دهد که آنها را می توان به محرکات اصلی و محرکات فرعی تقسیم نمود. انتفاء قسم اخیر در صحت عقد هیچ تأثیری ندارد بلکه بیشترین تأثیر آن اعطای حق فسخ به زیان دیده از آن است اما منتفی بودن قسم نخست غالباً موجب بطلان عقد است البته مشروط بر اینکه در قلمرو تراضی قرار گیرد. ماده 199 ق.م می گوید:« رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه موجب نفوذ معامله نیست ». پس تأثیر اشتباه در عقد به عنوان یک قاعده کلی مورد پذیرش قانون مدنی قرار گرفته است (3) . بعضی از حقوقدانان بین اشتباه در شخص طرف معامله و شخصیت وی که در قسمت اول و دوم ماده 201 ق.م از آن بحث شده است تفاوت گذاشته اند. ایشان منظور از «شخص» را انسان مشخص و معین و مقصود از «شخصیت» در معنای مطلق را مجموع اوصاف و عوارضی که یک فرد انسانی را از افراد دیگر ممتاز می سازد، می داند و معتقد است واژه شخصیت گاهی به برخی از اوصاف شخص نیز اطلاق می شود؛ چنانکه گفته می شود مثلاً « شخصیت علمی بوعلی سینا شهرت جهانگیر دارد ». به نظر وی اشتباه زمانی در شخص رخ می دهد که اشتباه کننده شخص معینی را با شخص معین دیگر اشتباه کند مثلا مصالح شخص معینی را با برادر خود اشتباه کند. اشتباه در شخصیت در صورتی که شخصیت بر معنای مجموع اوصاف شخص حمل گردد، همان اشتباه در شخص است زیرا شخص، همان فرد دارای اوصاف و عوارض خاص است. در نهایت ایشان اشتباه در شخصیت را در اشتباه در وجود یک یا چند وصف مشخص در طرف معامله می داند که می توان موثر در عقد باشد (4) . موضوع بحث ما اشتباه در هویت و وضع مدنی اشخاص است بدین معنی که شخصی که دارای نام و نام خانوادگی و مشخصات معین است با جعل شناسنامه ای احوال شخصیه خود را به گونه ای دیگر نشان می دهد و بدین اعتبار با اشخاص به انعقاد قرارداد می پردازد باید دید طبق این عقیده اشتباه در شخص رخ داده است یا در شخصیت، که به نظر می رسد در اینجا اشتباه در شخصیت رخ داده است چرا که احوال شخصیه می تواند در حکم اوصاف شخص باشد چه بسا شخصی که طرف معامله قرار گرفته همان شخص معینی بوده است که از آغاز مد نظر بودن است فقط مشخصات و وضع مدنی وی همان نیست که ابراز و اعلام شده است. بعضی دیگر اشتباه در شخص طرف معامله را به سه صورت تقسیم کرده اند.1) اشتباه در هویت مادی: بدین گونه که در مجموع اوصاف و خصوصیات شخصی اشتباه رخ دهد و شخص دیگر به جای آن که مقصود معامل و مخاطب واقعی بوده است طرف معامله قرار میگیرد. 2) اشتباه در هویت و وضع مدنی: بدین ترتیب که از نظر مادی و جسمی شخصی که طرف عقد قرار میگیرد از آغاز مورد نظر بوده است لیکن معلوم می شود که آن شخص هویت مدنی دیگری دارد و در احوال شخصیه او اشتباه رخ داده است. 3) اشتباه در وصف اساسی: طرف قرارداد از نظر مادی و حقوقی همان است که مورد نظر بوده است، ولی عقد به ملاحظه وجود صفتی در او بسته شده است که به واقع دارای آن نبوده است. برای مثال شخصی بدین گمان که با دکتری جراح روبرو است درباره عمل جراحی یکی از بستگانش با او قراردادی می بندد و پس از آن متوجه می شود که پزشک عمومی یا دکتر در ادبیات یا شیمی است. ایشان اشتباه در دو صورت نخست را اگر علت عمده عقد باشد بیگمان در صحت عقد موثر می داند و در وقوع تراضی در این دو فرض به تردید می افتد. در قسم سوم ایشان بر این نظر است که هر چند در شخص طرف معامله اشتباهی رخ نداده است لیکن بر مبنای تحلیل حقوقی اراده باید آن را در حکم اشتباه در شخص دانست که موجب بطلان عقد است (5). بدون توجه به سایر جهات نظریه که موضوع بحث ما نیست در این عقیده به صراحت از اشتباه در احوال شخصیه سخن گفته است و در صورتی که علت عمده عقد، هویت و وضع مدنی شخص باشد بیگمان باطل است. برای اینکه این اشتباه یعنی اشتباه در هویت مدنی در عقد موثر باشد باید دارای دو شرط باشد. اول اینکه هویت وی علت عمده عقد باشد بدین ترتیب که شخص شناسنامه ای با نام هنرمند مشهوری جعل نماید و با آن با شخصی قراردادی منعقد کند و که طرف وی بر این مبنا که با هنرمند شهره ای طرف عقد شده است اقدام به انعقاد قرارداد می کند. دوم اینکه هویت مدنی شخص به گونه ای در قلمرو تراضی قرارگیرد و بطور ضمنی یا صریح مبنای تراضی باشد بگونه ای که بتوان آن را محرک اصلی در اراده دو طرف نامید که عدم وجودش به عدم تراضی ختم می شد.

اشتباه در هویت مدنی طرف در عقد نکاح- در میان پیوندهای اعتباری، تنها نهادی که جلوه ای ویژه در میان سایر نهادها دارد عقد نکاح است علقه ای که شالوده آن را عشق و عاطفه بنا می کند، بقاء آن را پیوستگی دلها و پیوند قلبها تضمین می کند پیوندی که رنگ بوی معنوی آن چنان عرصه خانواده را فرا میگیرد که شائبه سوداگری در آن نمی رود. شاهکارهای آفرینش را می تواند در گرایش دو جنس مخالف بسوی یکدیگر و در کنار آن توالد و تناسل، مشاهده کرد، مهر و عطوفتی که چنان درون را آشفته و دلها را دگرگون می کند که جز وصلتی ابدی التیام بخش این دردها نخواهد بود و آن همه سختی برای دست یافتن به معشوق را تحمل کردن جز با پیوندی اخلاقی و مذهبی به نتیجه نمی رسد و این سرنوشتی است که دچار همگان خواهد شد. در این رابطه محرک اصلی وجود و نفس طرفین است علقه ای که در آن مادیات مطرح نیست بی گمان جای معنویات است و آن چیزی است که رابطه ای انکار ناپذیر با روح و جان شخص دارد نه دارائی و اموال. پس مهم است که با چه کسی و چه مشخصات و ویژگی هائی باید زندگی نمود و اگر شخص فاقد آنها باشد یا بشود قطعاً در وجود یا بقاء رابطه ای سالم و عاطفی اختلال ایجاد می کند همان که حقوق باید برای آن چاره ای بیاندیشد و برای این تلاش راهی بیابد که همه مصالح در کنار هم جمع شوند.
گسترش فنون و علوم به همان اندازه که به پیشرفت زندگی اجتماعی کمک کرده است به همان مقدار نیز ورود ضرر و زیان را به اجزای اجتماع آسان نموده است. توسعه ابزار و وسایل جعل هویت و شکاف حصارهای ایمنی توسط همین علوم موجب کاهش اعتماد مشروع افراد به یکدیگر شده است همان دستآوردی که مبنای بسیاری از نظرات و عقاید پیشینیان بوده است. به وفور دیده شده است که شیادانی با اقدام به جعل شناسنامه برای خود هویت مجعول می سازند و با آن به ازدواج با دیگران اقدام می کنند و اغلب بدون توجه به اینکه در گذشته چه با هویت حقیقی خود و چه با هویت جعلی، نیز با کس دیگر علقه زوجیت داشته اند، بطوری که تحلیل اراده آنان انگیزه ای جز سوداگری و سود جوئی نشان نخواهد داد و کمتر دیده می شود قصد ایجاد رابطه زوجیت و تشکیل خانواده یا رابطه عاطفی در باطن جاعل وجود داشته باشد. اکنون با معضل حقوقی جدیدی روبرو هستیم و آن اینکه چنین نکاحی با هویت جعل شده چه آثاری در عالم اعتبار دارد آیا این ازدواج بکلی باطل است یا مستنبط از ماده 1128 ق.م باید حق فسخ به نا آگاه داد و وضعیت ثبتی و اثباتی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. بر همه مبرهن است که نکاح آثار بسیاری دارد که پرتو آن همه جوانب مادی و معنوی زندگی انسان را در بر می گیرد چنانچه رابطه زوجیت زن و مردی در واقع باطل باشد، طرفین ناآگاه با عمری زندگانی با یکدیگر نامحرم بوده اند و فرزندان ناشی از این رابطه نیز ولد به شبهه محسوب می شوند که سرنوشتی تاریک و ظلمات در پیش رو دارند آنان ناخواسته و قهری به گونه ای پا به دنیا نهاده اند که نه تنها خویشتن بلکه وجدان اجتماعی نیز آنان را بدین وضع تحمل نخواهد نمود و روحیاتی به بار می آورد که روح سلامت جامعه را مختل می کند. همین آثار سهمگین باعث می شود که در تفسیر قوانین و اصولی که در حالت عادی بطلان نکاح را نتیجه می دهد بصورت مضیق عمل نمود و تا جائی که امکان دارد نتیجه فساد نکاح را نپذیرفت و با یاری اصول و قواعد دیگر رفع زیان از متضرر نمود. تجزیه و تحلیل اراده طرف ناآگاه و با حسن نیت در ایجاد چنین پیوندی با شناسنامه جعلی و هویت غیر واقعی، بدون توجه به انگیزه و قصد طرف مقابل خود، صور مختلفی را به ذهن متبادر می کند.: الف) در بعضی مواقع شخص با جعل هویتی خود را شخص مشهور و هنرمندی جلوه می دهد یا خود را صاحب قدرت و ثروت فراوان معرفی می کند و طرف وی بدون اینکه آگاه باشد که این شخص همان شخص مورد نظر نیست با وی رابطه زوجیت برقرار می کند. در این فرض اشتباه در شخص صورت گرفته است در واقع مقصود زوجه (فرضاً) ازدواج با صاحب حقیقی و واقعی شناسنامه بوده و در عالم ثبوت همان شخص که ظاهراً مورد قصد زوجه قرار گرفته همان نبوده است که به واقع مقصود و منظور بوده است پس در این صورت نکاح به علت اشتباه در شخص طرف باطل بوده است و تمامی آثار و احکامی که در صورت صحت بر این رابطه بار می شد بر رابطه فوق حاکم نخواهد بود. ب) گاهی اتفاق می افتد که شخص هر چند هویت خود را جعل نموده است اما زوجه نه به خاطر اینکه این شخص فلان شخص معروف یا صاحب شهرت است بلکه بدین جهت که نفس و وجودش را پذیرفته است حاضر به وصلت با وی شده است بدون اینکه به احوال شخصیه وی توجهی داشته باشد یا اصلا برای وی مهم باشد که این شخص چه نامی دارد یا چه نسبی. در این حالت هیچ اشتباهی در شخص صورت نگرفته است بلکه همان که مورد قصد بوده و مد نظر زوجه بوده است در عالم واقع نیز اقدام به تراضی نموده است و راضی به وصلت شده است. اما اشتباه در احوال شخصیه فرد بوده است در واقع امر مشتبِه علت عمده عقد نبوده است و می توان گفت که تأثیری در صحت عقد نداشته و نکاح با تمامی آثار شرعی و قانونی خود کاملا صحیح و درست است. اما اینکه زوجه بعداً آگاه شود که شخص هویت خود را جعل کرده و با احوال شخصیه غیر واقعی با وی ارتباط بر قرار کرده در واقع اعتماد مشروعی که وی به همسر خود نموده است زیر سئوال می رود و این کاشف از خوی ناسالم و فاسد جاعل دارد همان تخلف از شرطی که بدون شک در هر نکاحی وجود دارد که تبانی و بنای طرفین بر آن نهاده شده است و تخلف از آن یقیناً به ناآگاه حق فسخ نکاح خواهد داد و بی جهت نیست که ماده 1128 ق.م مقرر داشته است :«
هرگاه در یكی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد. ». پس در این فرض نکاح صحیح است اما برای طرف مقابل حق فسخ وجود دارد. ج) اغلب دیده می شود که شخص جاعل که طرف عقد نکاح قرار گرفته است همان بوده است که از اول مورد نظر بوده است و در نفس و وجود طرف هیچ اشتباهی رخ نداده است اما اشتباه در احوال شخصیه بوده و همین احوال نیز به اعتباری علت عمده عقد بوده است باید دید در این فرض نیز نکاح باطل است یا حق فسخ برای طرف مقابل وجود دارد. با توجه به تشریح دو فرض فوق و بر مبنای صحبتی که پیرامون تفسیر مضیق از احکام این چنینی در مورد نکاح گفته شد، به نظر می رسد که در این فرض نیز نکاح صحیح است و بر مبنای ماده 1128 قانون مدنی با رعایت مقررات ماده 1131 ق.م (6) طرف حق فسخ نکاح خواهد داشت.

اما گذشته از قصد و اراده طرف با حسن نیت و تأثیر آن در عقد نکاح، از تحلیل اراده شخص با هویت غیر واقعی نیز بی نیاز نیستیم و باید دید که وی به واقع قصد ازدواج داشته است یا هدف، مزاحی بیش نبوده است و یا انگیزه اصلی وی سود جوئی و سوء استفاده از موقعیت طرف مقابل خود بوده است. در تشریح این بحث باید بین دو فرض تفاوت گذاشت فرضی که شخص به هیچ عنوان قصد ازدواج نداشته است و ایجاب یا قبول وی کاملاً ظاهر سازی و بدون قصد و اراده واقعی بوده است و دیگر اینکه طرف، قصد واقعی برای ازدواج داشته است اما داعی و انگیزه وی به عبارت دیگر جهت عقد سوء استفاده از موقعیت طرف بوده است و می دانیم که طبق ماده 217 ق.م (7) جهت نامشروع زمانی در صحت عقد تأثیر می گذارد که تصریح شود یا در قلمرو تراضی قرار گیرد و الا تأثیری نخواهد داشت. پس نتیجه این می شود که اگر طرفِ با هویت مجعول به واقع قصد ازدواج داشته و صورت سازی نکرده باشد و با توجه به سه فرضی که قبلا بررسی شد حسب مورد باید حکم مقتضی را صادر نمود و در صورتی که شخص به هیچ عنوان قصد ازدواج نداشته است هر چند تحلیل اراده طرف با حسن نیت صحت عقد را نتیجه دهد چاره ای جز پذیرش بطلان نکاح وجود ندارد. اما اغلب مشاهده می شود که شخص با جعل شناسنامه های متعدد با دهها دختر ازدواج می کند و به هر کدام وعده های رنگین می دهد، این وضع ظاهری به وجود می آورد که گرایش به سوی پذیرش عدم وجود قصد واقعی در شخص مجعول الهویه دارد که بر این مبنا باید اصل را بر عدم وجود قصد واقعی نهاد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. در خصوص تشریفات ثبتی عقدی که با شناسنامه جعلی انجام شده است هر چند نکاح مانند طلاق از اعمال حقوقی تشریفاتی نیست اما در صورتی که با بررسی مسئله صحت نکاح احراز شود یا اصل را بر صحت آن گذاشته شود باید مجدداً ثبت آن صورت گیرد که در برابر دولت و دیگر اشخاص قابلیت استناد داشته باشد... موفق باشید.

 

 

  1. دکتر ناصر کاتوزیان- قواعد عمومی قراردادها- جلد اول- ش 232 ص 447
  2. دکتر مهدی شهیدی- تشکیل قراردادها و تعهدات- جلد اول- ش 135 ص 167
  3. البته بسیاری اعتقاد دارند که ضمانت اجرای بطلان برای اشتباه در نظر گرفته شده است و این ماده را حمل بر تسامح می کنند. برای دیدن تفصیل این بحث رجوع کنید: به مقاله « نظریه عدم نفوذ در عقود غیر معوض تملیکی » از نگارنده
  4. دکتر مهدی شهیدی- همان کتاب- ش 135 ص 167
  5. دکتر ناصر کاتوزیان- همان کتاب- ش 231 و 232 – و نیز رجوع کنید به دوره مقدماتی حقوق مدنی - حقوق خانواده- ش 53 ص 81 – و برای توضیح بیشتر رک: ناصر کاتوزیان- حقوق مدنی- حقوق خانواده جلد اول- ش 52
  6. ماده 1131 - خیار فسخ فوری است و اگر طرفی كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نكاح را فسخ نكند خیار او ساقط می شود بشرط اینكه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی كه برای امكان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است .
  7. ماده 217 - در معامله لازم نیست كه جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد مشروع باشد و الا معامله باطل است .


buy cheap cialis on line
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:46 ق.ظ

Truly plenty of helpful knowledge!
we choice cialis pfizer india prix de cialis how much does a cialis cost achat cialis en itali cialis in sconto only now cialis for sale in us buy cheap cialis in uk cialis pills boards precios cialis peru does cialis cause gout
Cialis prices
دوشنبه 9 مهر 1397 04:36 ق.ظ

Awesome forum posts. Thank you.
cialis generico in farmacia cialis generico cialis 50 mg soft tab cialis generico link for you cialis price click here take cialis discount cialis only here cialis pills cialis generico milano deutschland cialis online
canada drugs online
یکشنبه 1 مهر 1397 06:38 ق.ظ

You said it very well..
northwest pharmacies good canadian online pharmacies canadian rxlist drugs for sale deep web canadian pharmacy online 24 canada medication pharmacy canadian viagra canadian online pharmacies legal canadian pharmaceuticals nafta the best canadian online pharmacies
viagrayosale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:20 ق.ظ

Superb facts. Thank you!
how to purchase cialis on line cialis name brand cheap cialis kaufen wo acquisto online cialis only best offers cialis use brand cialis nl cost of cialis cvs dose size of cialis where do you buy cialis cialis 20 mg cost
cialisyoues.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 07:13 ب.ظ

Appreciate it. A lot of info.

cialis with 2 days delivery cialis 5 mg cialis reviews cialis kamagra levitra generic cialis cialis online precios cialis peru bulk cialis tadalafil 10 mg cialis kamagra levitra
http://canadianpharmacyies.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 11:15 ق.ظ

Thank you, Plenty of knowledge!

pharmacy canada canadian government approved pharmacies canadian drugs drugstore online shopping reviews canadian discount pharmacies in canada northwest pharmacies online the best canadian online pharmacies canada medication canada online pharmacies for men canadian pharmacies shipping to usa
viagra generic
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:52 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
where can i buy the cheapest viagra how to buy generic viagra online viagra usa pharmacy buy viagra no prescription is buying viagra online safe where to buy viagra pills order viagra no prescription online prescription for viagra buy viagra online uk cheap rx viagra online
cialisvi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:20 ق.ظ

Appreciate it! An abundance of data!

cheap cialis cost of cialis cvs enter site very cheap cialis generic cialis soft gels cialis cuantos mg hay cipla cialis online buy cheap cialis in uk if a woman takes a mans cialis cialis patentablauf in deutschland side effects for cialis
viabiovit.com/canadian-drugstore-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:34 ق.ظ

Appreciate it. Plenty of info.

best buy for viagra viagra online doctor buy viagra online without rx can u buy viagra over the counter prescription viagra uk cheap online pharmacy usa buy brand viagra online pharmacy prices for viagra how can i buy viagra online kamagra
babecolate.com/prezzo-cialis-a-buon-mercato.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:11 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
ou trouver cialis sur le net cialis generika in deutschland kaufen cialis 30 day trial coupon cialis 5 mg purchasing cialis on the internet generic cialis levitra cialis 10mg prix pharmaci trusted tabled cialis softabs generic cialis 20mg tablets tadalafil
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:39 ق.ظ

Whoa a good deal of excellent advice.
recommended site cialis kanada cialis without a doctor's prescription price cialis per pill tadalafil cheap cialis cialis 20 mg effectiveness generic cialis with dapoxetine cialis patent expiration generic cialis cialis price in bangalore
Cialis prices
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:14 ب.ظ

You said it perfectly..
cialis pills boards cialis per paypa chinese cialis 50 mg tadalafil 20 mg cialis in sconto cialis farmacias guadalajara viagra or cialis buy name brand cialis on line cialis for sale south africa cialis 5 mg effetti collateral
Viagra sans ordonnance
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:56 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
sildenafil sildenafil how to buy viagra without prescription buy real viagra online without prescription viagra buy uk best place buy viagra online buy generic sildenafil online how can i buy viagra online buying viagra online safe cheapest place to buy viagra online how can you buy viagra online
Cialis 20 mg
شنبه 4 فروردین 1397 09:50 ب.ظ

You said it nicely.!
200 cialis coupon cialis canadian drugs generic cialis pro cialis 5 mg venta cialis en espaa purchasing cialis on the internet cialis savings card side effects for cialis does cialis cause gout cialis for sale in europa
Trisha
جمعه 17 آذر 1396 11:33 ق.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation but
I find this matter to be actually something that I think I would never understand.

It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I'll
try to get the hang of it!
imvu hack
دوشنبه 13 آذر 1396 05:50 ب.ظ
وبلاگ بی نظیر! تم خود را سفارشی ساخته شده است و یا شما آن را از دانلود کنید
جایی؟ یک موضوع مانند شما با چند ادعای ساده می تواند باشد
واقعا وبلاگ من را پرش کن. لطفا به من بگو کدام آرایشگاه رفتی. متشکرم
best medicare supplement plans
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:18 ب.ظ
ممنون بابت به اشتراک گذاشتن افکار خود در خصوص با احترام
How do you get taller in a day?
شنبه 25 شهریور 1396 11:11 ب.ظ
Thank you for some other informative site. The place
else may I am getting that type of information written in such an ideal means?
I have a undertaking that I'm simply now operating on, and I have
been on the look out for such info.
Can you get taller with yoga?
سه شنبه 14 شهریور 1396 10:54 ب.ظ
Hello to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from
this website, and your views are fastidious
for new visitors.
Latesha
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:27 ب.ظ
whoah this weblog is fantastic i like studying
your posts. Stay up the great work! You recognize,
many persons are searching round for this info, you can help them greatly.
http://latinamcculough.hatenablog.com/entry/2015/09/25/121707
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:55 ب.ظ
Somebody necessarily assist to make severely articles I would state.
This is the very first time I frequented your web page and to this point?
I amazed with the analysis you made to create
this actual post incredible. Wonderful task!
wilda7ellison88.snack.ws
جمعه 13 مرداد 1396 10:20 ب.ظ
Wow, awesome blog layout! How long have you been running a blog for?
you made blogging glance easy. The total glance of your site is wonderful, as well as the content material!
margystasiak.wordpress.com
یکشنبه 8 مرداد 1396 01:46 ق.ظ
It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.
I've read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips.
Perhaps you could write next articles referring to this article.
I wish to read even more things about it!
Mollie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:17 ب.ظ
Your style is so unique compared to other people I have read stuff from.
I appreciate you for posting when you've got the
opportunity, Guess I will just book mark this web site.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 01:25 ب.ظ
Hello there! I simply wish to give you a big
thumbs up for the great information you have right here on this post.
I am coming back to your blog for more soon.
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 10:26 ق.ظ
I have been surfing online greater than three hours lately, but I never discovered any fascinating article like yours.

It is pretty price sufficient for me. In my view, if all site
owners and bloggers made good content material as you did, the
net shall be a lot more helpful than ever before.
علی
سه شنبه 28 مهر 1388 10:45 ق.ظ
مطالب خوبن یه سری بهخ وبلاگ ما بزن یه نظر هم بده ممنون میشیم
ابوذر
شنبه 25 آبان 1387 10:01 ق.ظ
سلام خسته نباشین
مطالبتون خیلی خوبه
موفق باشین
? Ӂشیوا سپهری
پنجشنبه 24 مرداد 1387 09:08 ق.ظ
سلام با لایحه ی ناقض حمایت خانواده به روزم
حمید
چهارشنبه 14 فروردین 1387 07:04 ق.ظ
سلام.عیدتون مبارك.بدون شك نارسائی اصلی كشور ما از قوهء قضائیه است.با ما همراه شوید
مقام معظم رهبری با سلام و احترام ،باز هم بر اساس تکلیف نامه ای را بحضور ارسال میکنم.این دقیقا پنجمین نامه ایست که با رعایت تمام شرایط امر بمعروف و نهایت عشق و علاقه به دین و کشورم به دفتر شما ارسال داشته ام!!!

پس از اینکه سه نامهء اول که تنها بدفتر شما ارسال شد و در کمال ناباوری و تاسف هیچ پاسخی دریافت نشد،اجبارا نامهء چهارم را علاوه بر دفتر شما به حدود ۲۰ تن از مقامات مسئولی که ارتباط آنها با دفتر شما مسلم بود و نیز پانزده رسانه و روزنامه و سایت داخلی و البته یک سایت خارجی فارسی زبان نیز ارسال داشتم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30