تبلیغات
یادداشتهای حقوقی - بدل حیلوله و آثار آن
چهارشنبه 2 فروردین 1385

بدل حیلوله و آثار آن

   نوشته شده توسط: هادی حاجیانی    نوع مطلب :عمومی ،

بدل حیلوله و آثار آن

طرح مطلب- عدوان در تجاوز به حقوق دیگران را اگر از ثمرات دنیای فناوری و تکنولوژی نپنداریم بی گمان سودجویان شیاد را در رسیدن به اهداف شوم خود یاری می کند. استیلاء و تسلط بر حق غیر بدون جواز مشروع به نحو عدوان و غیر آن، که ما در اصطلاح حقوقی غصب و آنچه در حکم غصب است می دانیم به لحاظ آثار سنگین مترتب بر این واقعه حقوقی و پیچیدگی مباحث مربوط، موءلفان کتب حقوقی از پس نگارش تمامی فروضات این مبحث بر نیامده و بسیاری از مسائل مهم را با سکوت خویش در هاله ای از ابهام جا نهادند. آنچه ما را ناگزیر به نوشتن چنین مقاله ای نمود اهمیت این بحث و اثرات بسیار مهم آن در حل شبهات حقوقی و یاری قضات در صدور احکام مربوطه در این موضوع است. با توجه به گسترش معاملات بر مال اغیار در نتیجه، افزایش ایادی متعاقبه و فزونی ثبوت ایادی بر اموال دیگران در روابط اجتماعی، بر اهمیت موضوع می افزاید و نیز فراوانی سرقت اموال در تقابل با غصب و شبه آن، حقوقدانها را با بدل حیلوله بیشتر رو برو می کند. قانون مدنی این مسئله را روشن نکرده است فقط در قسمت آخر ماده 311 اشاره ای گذار به این بدل کرده است بدون اینکه نامی از آن ببرد و آثار و احکام آن را بیان کند. جا دارد که در مبحثی جداگانه به احکام و آثار حقوقی این بدل با توجه به قواعد عمومی و اصول حاکم بر سایر موارد، بپردازیم که نظر به پیچیدگی این مسئله مقوله ای جداگانه به آن اختصاص دادیم. این این مقاله در تمامی مراحل عناوین مورد بحث مالک، غاصب، بدل حیلوله و عین مغصوب می نامیم.

بدل حیلوله و ماهیت آن- ضمان غاصب از آغاز استیلاء و تسلط بر مال غیر آغاز می شود و در اثناء تسلط ذمه وی با هر حادثه ای ممکن است تبدیل شود. مسئوولیت غاصب در نتیجه اموالی که غصب کرده است و خسارات وارد به مالک آنها بسیار فراتر از آنچه در استیفاء، اتلاف و تسبیب می خوانیم، دیده می شود. طبق ماده 311 قانون مدنی غاصب ضامن رد عین مال به مالک است و اگر عین تلف شده باشد باید بدل آن را از مثل یا قیمت در راستای ایفای تعهد به مالک بدهد و اگر رد عین به دلایلی ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. موضوع صحبت ما قسمت ذیل ماده فوق است که ناظر به زمانی است که مال تلف نشده ولی در حکم تلف است بدین لحاظ فقط بعضی از احکام مال تالف بر آن حاکم است. اگر مال مغصوب به سرقت برود یا مفقود شود یا به هر علت دیگر از دسترس خارج گردد و نیز عین مال موجود باشد اما رد عین مستلزم تلف آن باشد چنانچه آجرهای مغصوب در ساختمان بکار رفته باشند که جدا کردن آن موجب تلف آنها می شود یا اینکه مال مغصوب با مال دیگری ممزوج شود بطوریکه نتوان آن را جدا نمود و بطورکلی هر موردی که عرفا احتمال تسلیم مال به مالک آن ضعیف باشد یا مقدور نباشد باید بدل آن را مانند زمانی که مال تلف شده است به مالک بدهد این بدل، را بدل حیلوله نامیده اند ( تعریف کامل آن در آخر نوشتار خواهد آمد ). وجه تسمیه آن بدین علت است که غاصب با این عمل خود بین مال مغصوب و مالک حایل شده و مانع دسترسی مالک به مال خویش گشته است. آنچه موضوع بحث ما است موردی است که عین مال از دسترس خارج شده است و احتمال در دسترس قرار گرفتن عین مال موجود باشد. اگر مال مغصوب بعد از غصب در ید غاصب از مالیت بیفتد مثلا قانونا از اعتبار ساقط شود یا خرید و فروش آن ممنوع شود به نظر می رسد غاصب باید بدل آن را به مالک بدهد و این همان بدل حیلوله است و چنانچه مجددا آن مال دارای مالیت شود چنانکه قانونی که به موجب آن خرید و فروش آن مال ممنوع شده بود نسخ گردد همان احکام بدل حیلوله که در این مقاله آن را تشریح می کنیم، بر آن جاری می شود و بطوریکه بعد از نسخ قانون غاصب می تواند برای استرداد بدل حیلوله به مالک مراجعه نماید. متاسفانه علارغم اهمیت موضوع قوانین این مسئله را به سکوت برگزار کرده اند و این وظیفه حقوقدان است که وضعیت مال مغصوب و بدل و نیز رابطه مالک و غاصب با یکدیگر بعد از پیدا شدن مال را از قواعد و اصول کلی استخراج کند و رویه قضائی محاکم را شکل دهد.

برای اشتغال ذمه غاصب به دادن بدل حیلوله باید سه شرط وجود داشته باشد:1) عین مال موجود باشد : در واقع آنچه وصف حیلوله به این بدل می دهد موجودیت عین مال حین دادن بدل به مالک است چنانچه عین مغصوب بعد از دادن بدل آن تلف شود وصف حیلوله از این بدل رخت بر می بندد و عنوان بدل مال تلف شده به خود خواهد گرفت.2) تعذر رد عین: رد عین باید به دلایلی ممکن نباشد ( ماده 311 قانون مدنی ). چنانچه مال به سرقت برود یا در چاهی بیفتد رد عین عرفا و نوعا ممکن نخواهد بود اگر در مقابل تعذر نوعی رد عین، تعذر شخصی وجود نداشته باشد چنانکه مال در کف رودخانه ای بیفتد که نوعا دسترسی به آن ممکن نخواهد بود لیکن مالک مال شناگر ماهری باشد و بتواند مال را از رودخانه بیرون بیاورد به نظر می رسد ذمه غاصب به دادن بدل حیلوله مشغول نمی شود بلکه مالک باید مال خود را بیرون بیاورد، بطوریکه خواهیم گفت یکی از شرایط اشتغال ذمه غاصب به دادن بدل عدم امکان دسترسی به عین مال است. اگر بپذیریم که نمی توان مالک را الزام به خارج کردن مال از رودخانه نمود و ذمه غاصب را مشغول به دادن بدل بدانیم از عدل و انصاف بدور شده ایم چرا که چنین حکمی باعث سوء استفاده مالک از این اختیار می شود بطوریکه می تواند از دسترسی به مال امتناع ورزد و بدل را از غاصب مطالبه کند و بعد از دریافت بدل آن مال را بطور پنهانی از رودخانه خارج کند و این مصداق دارا شدن بلا جهت است که خلاف عدالت است. چنانچه دسترسی به عین مال توسط غاصب و مالک ممکن نباشد اما شخص ثالث بتواند آن را بدست آورد به نظر می رسد باید این عمل با هزینه غاصب انجام شود در چنین صورتی ذمه غاصب به دادن بدل مشغول نیست زیرا آنچه موضوعیت دارد دسترسی مالک به عین مال خویش است و این دسترسی حتما نباید توسط غاصب صورت گیرد. ( مستنبط از ماده 238 قانون مدنی ). اگر امکان دستیابی به مال مغصوب ممکن باشد چنانچه غاصب مال را به شهرستان برده و آن را در آنجا جا گذاشته با مالک توافق کنند که به جای رد عین بدل آن را بدهد این قرار داد طبق ماده 10 قانون مدنی صحیح است لیکن این بدل دیگر عنوان حیلوله ندارد جرا که تعذر رد عین از شرایط صدق عنوان بدل حیلوله است اگر این شرط موجود نباشد دیگر بدل حیلوله بوجود نخواهد آمد هر چند طرفین تراضی بر دادن بدل نمایند. در واقع در این مورد بدل با مال مغصوب معاوضه شده و مال غصب شده به ملکیت غاصب در می آید و بدل به ملکیت مالک، چراکه مالک با وجود اینکه می توانسته است به مال خویش برسد آن را مطالبه نکرده و بدل را پذیرفته در واقع آنچه در قلمرو تراضی طرفین نفوذ کرده این بوده است که مالک مال خویش را با بدل تعویض کرده و غاصب نیز خواهان مالکیت بر مال مغصوب است پس عقد معاوضه صورت گرفته بر خلاف بدل حیلوله که مال مغصوب از ملکیت مالک خارج نمی شود... اگر امکان رد عین موجود نباشد چنانچه مال به سرقت رود و مالک و غاصب با این اوضاع توافق بر دادن بدل نمایند این بدل همان بدل حیلوله است چرا که قبل از تراضی با اجتماع شرایط فوق، دادن بدل حیلوله به ذمه غاصب تعلق گرفته است و این قرار داد بدین  جهت که تحصیل حاصل است باطل خواهد بود. تصور نشود که در این مورد نیز مانند مورد قبل بین بدل و مال مغصوب معاوضه صورت می گیرد چراکه از شرایط صحت عقد امکان تسلیم یا تسلم مورد عقد است (ماده 348 قانون مدنی) بطوریکه اگر مال به سرقت رود و غاصب قادر بر تسلم نباشد این قرار داد باطل است بر خلاف مورد قبل که غاصب خود بر تسلم قادر بود. . 3) امکان دستیابی به عین در مدت زمان متعارف بعید و ضعیف باشد: مثلا اگر غاصب مال را از ایران خارج کرده است و برای بازگرداندن آن دو هفته زمان لازم است دیگر ذمه غاصب به دادن بدل مشغول نخواهد شد... با اجتماع این سه شرط و تعلق ذمه غاصب به دادن بدل آنچه به این بدل عنوان حیلوله می بخشد این است که این بدل باید جایگزین و جانشین عین مال شود نه فقط منافع آن ( قسمت ذیل ماده 311 قانون مدنی ). بنابراین در مثال قبل اگر برای دسترسی به عین دو هفته فرصت لازم است و غاصب بدل مال را بدهد این بدل دیگر بدل حیلوله نیست چراکه امکان رد عین موجود است و این بدل جایگزین عین مال نشده بلکه جایگزین منافع تلف شده عین مغصوب در این دو هفته شده است و این بدل بدل مال تلف شده است که ضمان آن طبق قاعده اتلاف به التسبیب است نه این بدل جانشین عین مال شود.

ممکن است گفته شود در صورت تعذر رد عین مغصوب و تسلیم بدل آن از طرف غاصب باعث زوال مالکیت مالک نسبت به عین مغصوب می شود و این اعمال در واقع معاوضه قهری است با دو مورد بدل حیلوله و عین مغصوب! و نیز گفته شود که تسلیم بدل به مالک، همراه با اعطاء اباحه تصرف در بدل است با یدی امانی! لیکن این نظر صحیح نیست. باید دانست تسلیم بدل حیلوله به مالک باعث زوال مالکیت وی از عین مغصوب نیست و نیز غاصب حق دارد برای استرداد بدل حیلوله به مالک رجوع نماید لیکن این حق رجوع قطعی و منجز نیست بلکه معلق است و معلق علیه فراهم شدن زمینه تادیه مال مغصوب به مالک یا قرار گرفتن آن در ید مالک به هر نحوی از انحاء است. فراهم شدن زمینه تادیه مال مانند پیدا شدن آن در واقع سبب و مقتضی در اصطلاح اصولی است موانعی نیز ممکن است در این سبب تاثیر نماید که شرح آن خواهد آمد.

مسئله مورد اختلاف این است که پس از اشتغال ذمه غاصب به دادن بدل حیلوله و تسلیم آن، آیا بدل به ملکیت طرف در می آید و یا مالک صرفا اباحه انتفاع از مال دارد؟ نگارنده بر این باور است که مال به مالکیت طرف در می آید و نظریه اباحه انتفاع نمی تواند مقصود مقنن را تامین کند. اما اینکه چرا مالکیت ایجاد می شود نه اباحه انتفاع محتاج به استدلال و دلیل است. قبل از هر چیز باید دید غاصب باعث ورود چه ضرر و خسارتی به مالک شده است بعد روشن خواهد شد که در مقام جبران ضرر چه رابطه باید بین مالک و بدل حیلوله ایجاد شود. حق مالکیت را می توان به دو صورت، حق مالکیت همراه با تسلط بر مال و حق مالکیت بدون تسلط بر مال، تقسیم کرد. حق مالکیت زمانی قانونا و عرفا مفید و دارای ارزش است که مالک قادر بر انتفاع از مال و جمیع تصرفات مالکانه اعم از حقوقی و مادی در مال باشد. پس اگر مالی به سرقت رود دیگر نمی توان از منفعت آن بهره مند شد و همچنین نمی توان تصرفات حقوقی مانند بیع یا رهن یا اجاره در آن نمود در واقع مالی که از تسلط مالک خارج است تصرفات حقوقی در آن باطل و بلا اثر است ( ماده 348 قانون مدنی ) و نیز عرف شخصی که مالش به سرقت رود یا مفقود شود مالک آن مال نمی دانند بطوریکه در روابط اقتصادی اموال و دارای شخص برای وی پشتیبان و اعتبار محسوب می شود حال فرض کنین تمام دارائی شخصی به سرقت رود آیا دیگر چنین اعتباری برای شخص وجود دارد؟ آیا دیگران او را مالدار و ملئ می داند؟ یقینا پاسخ منفی است هر چند رابطه مالکیت با اموال مسروقه وجود دارد اما این رابطه از لحاظ عرفی در حکم هیچ است مانند اینکه مالکیتی وجود ندارد. پس غاصب مالک را از  سلطه و سیطره بر مال خود محروم کرده و مالکیت وی را بی ارزش نموده پس در برابر از بین بردن ارزش حق مالکیت باشد باید حق مالکیت بر بدل را به مالک بدهد نه اباحه انتفاع!... از طرفی فلسفه جبران ضرر این است که وضعیت متضرر به قبل از ورود ضرر بازگردد که در مسئله ما باید وضعیت مالک به قبل از غصب برگردد و رسیدن به این هدف امکان ندارد مگر با پذیرش نظریه ایجاد مالکیت نه اباحه انتفاع! مگر مالک قبل از غصب در مال مغصوب اباحه انتفاع داشته که حال باید منفعت را به وی اباحه کنیم؟ کدام عدل  و انصاف این حکم را می پذیرد... مالک قبل از غصب می توانست مال خود را بفروشد یا آن را اجاره دهد یا رهن دین خود قرار دهد پس وجود چنین اختیاراتی امکان ندارد مگر اینکه بدل به مالکیت طرف در آید. همانطور که اشاره شد مطابق قانون بدل باید جایگزین عین مال شود نه فقط منافع، در صورتی که در نظریه اباحه انتفاع بدل فقط جایگزین منافع می شود نه عین مال، پس این نظریه با روح قانون نیز سازگار نیست. پس با این وجود حقیر نظر بر ایجاد رابطه مالکیت با بدل حیلوله دارد.

مالکیت مالک نسبت به بدل حیلوله با تسلیم آن مطابق با مواد 367، 368،369 و 273 قانون مدنی، آغاز می شود و دارای شرط فاسخی است که به مالکیت مالک نسبت به بدل خاتمه می دهد و این همان اعمال حق رجوع در صورت وقوع شرایط آن است که تحقق این شرط فاسخ باعث عودت رابطه مالکیت غاصب نسبت به بدل می شود که خود آثار حقوقی بسیاری دارد. در اینکه سبب از دسترس خارج شدن این بدل مستند به فعل غاصب باشد یا نه و نیز تقصیر غاصب در آن اثری داشته باشد یا خیر و یا شخص ثالث و فورس ماژور موجب گم شدن عین شود نمی تواند در جریان آثار مترتب بر این واقعه حقوقی خللی وارد آید پس بحث ما در این زمینه اطلاق دارد. ممکن است وجود شرط فاسخ این توهم را قوی کند که مالکیت بدل حیلوله ثابت است اما مستقر نیست و تزلزل آن هم به علت این است که هر لحظه امکان ختم رابطه ملکیت وجود دارد. برای تشریح این مسئله باید کمی در وادی عقود سیر کنیم. در عقود زمانی که سبب ایجاد مالکیت محقق شود اصل بر استقرار آن است  مگر در موارد تصریح قانون به جهت مصلحت طرف مقابل. مالکیت متزلزل اعمال مالکانه موضوع ماده 30 قانون مدنی را تحدید می کند و این خلاف مصلحت روابط اجتماعی افراد است و باید در موارد محدود اجرا شود. تزلزل مالکیت مستلزم وجود ظرف زمانی معین است که استقرار مالکیت بعد از آن زمان قطعی باشد نه اینکه احتمال استقرار هر لحظه ممکن باشد این همان عقد غرری است که بطلان آن مسلم است. بی گمان این مسئله را در بحث وقایع حقوقی نمی توان نادیده گرفت اعمال آن با اصول حقوقی و مبانی عادلانه نیز سازگار است پس مالیکت نسبت به بدل کاملا قطعی، ثابت و مستقر است این خود آثار مختلفی دارد. خلاصه اینکه بدل حیلوله در واقع نوعی خسارت عدم اجرای تعهد است که غاصب باید آن را ادا نماید و تعذر رد عین مسقط حق مالک نسبت به عین مغصوب نیست.

 

فروض مختلف مسئله-

 

...

 

به علت محدودیت حجم این پست، ادامه مطلب را موقتاً در این سایت مطالعه نمایید.


buy cialis no rx
جمعه 16 آذر 1397 02:27 ب.ظ

Thanks, I like it.
warnings for cialis prezzo di cialis in bulgaria brand cialis nl cialis prices cialis pills in singapore discount cialis get cheap cialis cialis generika in deutschland kaufen only here cialis pills tadalafilo
Cialis canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:20 ب.ظ

Good forum posts. Many thanks!
how does cialis work cialis daily new zealand buying brand cialis online get cheap cialis cialis pills price each buy brand cialis cheap buy brand cialis cheap warnings for cialis generic cialis 20mg uk cialis prezzo al pubblico
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:20 ب.ظ

Seriously tons of great material.
precios cialis peru cialis 10mg prix pharmaci buy brand cialis cheap viagra or cialis cialis generique cialis side effects generic cialis interactions for cialis click here take cialis cialis from canada
buy cheap cialis on line
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:44 ب.ظ

You mentioned that effectively!
cialis mit grapefruitsaft cialis patent expiration click here cialis daily uk we choice free trial of cialis we recommend cialis info brand cialis generic generic cialis with dapoxetine only best offers 100mg cialis look here cialis cheap canada cialis cipla best buy
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:44 ب.ظ

Whoa lots of very good material!
cialis cuantos mg hay tarif cialis france online prescriptions cialis price cialis best cialis generico in farmacia cialis coupon prices on cialis 10 mg only best offers 100mg cialis precios de cialis generico low cost cialis 20mg
buy tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:06 ق.ظ

Thanks a lot. Quite a lot of information.

prix cialis once a da cialis online cialis sicuro in linea pastillas cialis y alcoho cialis generico lilly how does cialis work cialis 200 dollar savings card rx cialis para comprar cialis prezzo al pubblico cialis generico en mexico
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:06 ق.ظ

Information clearly considered.!
achat cialis en suisse prezzo cialis a buon mercato cialis mit grapefruitsaft cialis bula viagra vs cialis vs levitra cialis daily cialis canada on line cialis 20 mg cost viagra cialis levitra generic cialis in vietnam
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 08:34 ب.ظ

Appreciate it. Ample postings!

buy cialis online cheapest buying cialis on internet buy cialis online legal tadalafil generic generic cialis 20mg tablets cialis patentablauf in deutschland recommended site cialis kanada legalidad de comprar cialis cialis canadian drugs cialis qualitat
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 08:34 ب.ظ

Reliable tips. Appreciate it.
look here cialis cheap canada generic cialis levitra cialis flussig buying cialis overnight bulk cialis click here cialis daily uk cialis daily dose generic weblink price cialis cialis herbs cialis authentique suisse
buy cialis delhi
سه شنبه 13 آذر 1397 09:41 ق.ظ

Kudos. Very good stuff.
india cialis 100mg cost buy online cialis 5mg safe dosage for cialis low dose cialis blood pressure cialis generika in deutschland kaufen cialis lilly tadalafi cialis farmacias guadalajara side effects for cialis cialis online holland cialis for sale
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 09:41 ق.ظ

Info clearly used..
order a sample of cialis tadalafil generic cialis en mexico precio deutschland cialis online online prescriptions cialis cialis generique cialis kaufen cilas cialis uk tarif cialis france
buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:50 ب.ظ

You said it nicely..
cialis 20mg preis cf we choice cialis uk venta de cialis canada buy cialis uk no prescription cialis 50 mg soft tab are there generic cialis cialis lilly tadalafi cialis in sconto cialis 5 mg para diabeticos comprar cialis 10 espa241a
buy cialis pills online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:50 ب.ظ

Whoa quite a lot of fantastic data.
are there generic cialis cialis generic cialis 20 mg cost cialis for sale south africa cialis patentablauf in deutschland preis cialis 20mg schweiz when will generic cialis be available cialis 5mg prix side effects of cialis cialis generisches kanada
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 09:13 ق.ظ

You made your position quite nicely!.
precios de cialis generico cialis price thailand cialis professional from usa buy cialis online nz the best site cialis tablets tadalafil tablets cialis rezeptfrei sterreich cialis generico online cialis 5 mg funziona side effects for cialis
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 09:13 ق.ظ

Thanks a lot, Quite a lot of facts!

cialis cipla best buy import cialis fast cialis online purchase once a day cialis buy cialis cialis 5 effetti collaterali cialis generico in farmacia cialis tablets for sale cialis canadian drugs 40 mg cialis what if i take
buy cheap cialis no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 09:20 ب.ظ

Kudos, Quite a lot of write ups!

cialis 10mg prix pharmaci cialis reviews wow cialis 20 buying cialis in colombia ou trouver cialis sur le net interactions for cialis cialis free trial cialis sans ordonnance prezzo di cialis in bulgaria cialis 50 mg soft tab
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:20 ب.ظ

Many thanks. I value this!
buy name brand cialis on line cialis side effects cialis 05 prix de cialis generic cialis levitra dosagem ideal cialis cialis baratos compran uk cialis daily new zealand cialis usa cost cialis generika
buy tadalafil online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:35 ق.ظ

Kudos. I value it!
cialis generique 5 mg cialis for sale south africa cialis patent expiration generic cialis with dapoxetine cialis 05 cialis prezzo al pubblico cialis online cialis 20 mg cut in half achat cialis en suisse we choice free trial of cialis
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:35 ق.ظ

Cheers! Numerous knowledge.

precios de cialis generico sublingual cialis online cialis super acti preis cialis 20mg schweiz cialis generico en mexico we use it 50 mg cialis dose cialis for bph cialis per paypa cialis dosage recommendations dosagem ideal cialis
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 09:30 ب.ظ

Thank you, Valuable stuff.
cialis dosage cialis tadalafil generic cialis pro achat cialis en europe click here cialis daily uk cialis prezzo di mercato pastillas cialis y alcoho buying cialis overnight cialis for sale cialis generico in farmacia
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 09:30 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis cipla best buy how much does a cialis cost tadalafilo order cialis from india cialis cuantos mg hay cialis 20 mg cut in half cialis arginine interactio cialis generique acheter cialis kamagra cialis price thailand
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 08:19 ق.ظ

You made your stand pretty nicely!.
deutschland cialis online viagra cialis levitra tadalafilo cialis tablets australia cialis soft tabs for sale tadalafilo cialis side effects dangers rezeptfrei cialis apotheke weblink price cialis generic for cialis
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 08:19 ق.ظ

Awesome content. Thanks a lot!
what is cialis cialis 5mg prix free cialis cialis wir preise we choice cialis pfizer india cialis therapie cialis canada on line we like it safe cheap cialis viagra or cialis buy cialis cheap 10 mg
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 09:01 ب.ظ

You actually revealed it perfectly!
bulk cialis online cialis generic cialis review uk cialis savings card buy cialis online cheapest trusted tabled cialis softabs cialis baratos compran uk order generic cialis online cialis dosage recommendations cialis free trial
Cialis online
جمعه 9 آذر 1397 09:01 ب.ظ

Seriously a lot of wonderful information.
il cialis quanto costa cialis generico en mexico only best offers cialis use how to buy cialis online usa cialis 10 doctissimo cialis wir preise no prescription cialis cheap order a sample of cialis cialis generico lilly cuanto cuesta cialis yaho
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 09:07 ق.ظ

You expressed this effectively!
generic for cialis compare prices cialis uk cialis bula cialis lowest price cialis cipla best buy buy generic cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis sicuro in linea legalidad de comprar cialis cialis great britain
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 09:07 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
online prescriptions cialis we choice cialis pfizer india cilas cialis diario compra cialis with 2 days delivery precios de cialis generico il cialis quanto costa purchasing cialis on the internet generic cialis review uk canadian discount cialis
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:06 ب.ظ

Effectively voiced certainly! !
buy brand cialis cheap buy cialis online cialis dosage recommendations costo in farmacia cialis buy cialis online nz cialis dosage amounts how much does a cialis cost wow cialis 20 the best choice cialis woman the best choice cialis woman
buy tadalafil pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:06 ب.ظ

You said it very well.!
tadalafil 10 mg cialis cuantos mg hay how to buy cialis online usa canadian cialis miglior cialis generico generic cialis pill online safe dosage for cialis tadalafil 20 mg cialis lowest price cialis professional yohimbe
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:32 ق.ظ

Good material, With thanks!
cialis tablets for sale cialis manufacturer coupon purchase once a day cialis tadalafil 5mg cialis generico in farmacia cialis dosage amounts acheter cialis meilleur pri cialis authentique suisse deutschland cialis online dosagem ideal cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30