تبلیغات
یادداشتهای حقوقی - بدل حیلوله و آثار آن
چهارشنبه 2 فروردین 1385

بدل حیلوله و آثار آن

   نوشته شده توسط: هادی حاجیانی    نوع مطلب :عمومی ،

بدل حیلوله و آثار آن

طرح مطلب- عدوان در تجاوز به حقوق دیگران را اگر از ثمرات دنیای فناوری و تکنولوژی نپنداریم بی گمان سودجویان شیاد را در رسیدن به اهداف شوم خود یاری می کند. استیلاء و تسلط بر حق غیر بدون جواز مشروع به نحو عدوان و غیر آن، که ما در اصطلاح حقوقی غصب و آنچه در حکم غصب است می دانیم به لحاظ آثار سنگین مترتب بر این واقعه حقوقی و پیچیدگی مباحث مربوط، موءلفان کتب حقوقی از پس نگارش تمامی فروضات این مبحث بر نیامده و بسیاری از مسائل مهم را با سکوت خویش در هاله ای از ابهام جا نهادند. آنچه ما را ناگزیر به نوشتن چنین مقاله ای نمود اهمیت این بحث و اثرات بسیار مهم آن در حل شبهات حقوقی و یاری قضات در صدور احکام مربوطه در این موضوع است. با توجه به گسترش معاملات بر مال اغیار در نتیجه، افزایش ایادی متعاقبه و فزونی ثبوت ایادی بر اموال دیگران در روابط اجتماعی، بر اهمیت موضوع می افزاید و نیز فراوانی سرقت اموال در تقابل با غصب و شبه آن، حقوقدانها را با بدل حیلوله بیشتر رو برو می کند. قانون مدنی این مسئله را روشن نکرده است فقط در قسمت آخر ماده 311 اشاره ای گذار به این بدل کرده است بدون اینکه نامی از آن ببرد و آثار و احکام آن را بیان کند. جا دارد که در مبحثی جداگانه به احکام و آثار حقوقی این بدل با توجه به قواعد عمومی و اصول حاکم بر سایر موارد، بپردازیم که نظر به پیچیدگی این مسئله مقوله ای جداگانه به آن اختصاص دادیم. این این مقاله در تمامی مراحل عناوین مورد بحث مالک، غاصب، بدل حیلوله و عین مغصوب می نامیم.

بدل حیلوله و ماهیت آن- ضمان غاصب از آغاز استیلاء و تسلط بر مال غیر آغاز می شود و در اثناء تسلط ذمه وی با هر حادثه ای ممکن است تبدیل شود. مسئوولیت غاصب در نتیجه اموالی که غصب کرده است و خسارات وارد به مالک آنها بسیار فراتر از آنچه در استیفاء، اتلاف و تسبیب می خوانیم، دیده می شود. طبق ماده 311 قانون مدنی غاصب ضامن رد عین مال به مالک است و اگر عین تلف شده باشد باید بدل آن را از مثل یا قیمت در راستای ایفای تعهد به مالک بدهد و اگر رد عین به دلایلی ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. موضوع صحبت ما قسمت ذیل ماده فوق است که ناظر به زمانی است که مال تلف نشده ولی در حکم تلف است بدین لحاظ فقط بعضی از احکام مال تالف بر آن حاکم است. اگر مال مغصوب به سرقت برود یا مفقود شود یا به هر علت دیگر از دسترس خارج گردد و نیز عین مال موجود باشد اما رد عین مستلزم تلف آن باشد چنانچه آجرهای مغصوب در ساختمان بکار رفته باشند که جدا کردن آن موجب تلف آنها می شود یا اینکه مال مغصوب با مال دیگری ممزوج شود بطوریکه نتوان آن را جدا نمود و بطورکلی هر موردی که عرفا احتمال تسلیم مال به مالک آن ضعیف باشد یا مقدور نباشد باید بدل آن را مانند زمانی که مال تلف شده است به مالک بدهد این بدل، را بدل حیلوله نامیده اند ( تعریف کامل آن در آخر نوشتار خواهد آمد ). وجه تسمیه آن بدین علت است که غاصب با این عمل خود بین مال مغصوب و مالک حایل شده و مانع دسترسی مالک به مال خویش گشته است. آنچه موضوع بحث ما است موردی است که عین مال از دسترس خارج شده است و احتمال در دسترس قرار گرفتن عین مال موجود باشد. اگر مال مغصوب بعد از غصب در ید غاصب از مالیت بیفتد مثلا قانونا از اعتبار ساقط شود یا خرید و فروش آن ممنوع شود به نظر می رسد غاصب باید بدل آن را به مالک بدهد و این همان بدل حیلوله است و چنانچه مجددا آن مال دارای مالیت شود چنانکه قانونی که به موجب آن خرید و فروش آن مال ممنوع شده بود نسخ گردد همان احکام بدل حیلوله که در این مقاله آن را تشریح می کنیم، بر آن جاری می شود و بطوریکه بعد از نسخ قانون غاصب می تواند برای استرداد بدل حیلوله به مالک مراجعه نماید. متاسفانه علارغم اهمیت موضوع قوانین این مسئله را به سکوت برگزار کرده اند و این وظیفه حقوقدان است که وضعیت مال مغصوب و بدل و نیز رابطه مالک و غاصب با یکدیگر بعد از پیدا شدن مال را از قواعد و اصول کلی استخراج کند و رویه قضائی محاکم را شکل دهد.

برای اشتغال ذمه غاصب به دادن بدل حیلوله باید سه شرط وجود داشته باشد:1) عین مال موجود باشد : در واقع آنچه وصف حیلوله به این بدل می دهد موجودیت عین مال حین دادن بدل به مالک است چنانچه عین مغصوب بعد از دادن بدل آن تلف شود وصف حیلوله از این بدل رخت بر می بندد و عنوان بدل مال تلف شده به خود خواهد گرفت.2) تعذر رد عین: رد عین باید به دلایلی ممکن نباشد ( ماده 311 قانون مدنی ). چنانچه مال به سرقت برود یا در چاهی بیفتد رد عین عرفا و نوعا ممکن نخواهد بود اگر در مقابل تعذر نوعی رد عین، تعذر شخصی وجود نداشته باشد چنانکه مال در کف رودخانه ای بیفتد که نوعا دسترسی به آن ممکن نخواهد بود لیکن مالک مال شناگر ماهری باشد و بتواند مال را از رودخانه بیرون بیاورد به نظر می رسد ذمه غاصب به دادن بدل حیلوله مشغول نمی شود بلکه مالک باید مال خود را بیرون بیاورد، بطوریکه خواهیم گفت یکی از شرایط اشتغال ذمه غاصب به دادن بدل عدم امکان دسترسی به عین مال است. اگر بپذیریم که نمی توان مالک را الزام به خارج کردن مال از رودخانه نمود و ذمه غاصب را مشغول به دادن بدل بدانیم از عدل و انصاف بدور شده ایم چرا که چنین حکمی باعث سوء استفاده مالک از این اختیار می شود بطوریکه می تواند از دسترسی به مال امتناع ورزد و بدل را از غاصب مطالبه کند و بعد از دریافت بدل آن مال را بطور پنهانی از رودخانه خارج کند و این مصداق دارا شدن بلا جهت است که خلاف عدالت است. چنانچه دسترسی به عین مال توسط غاصب و مالک ممکن نباشد اما شخص ثالث بتواند آن را بدست آورد به نظر می رسد باید این عمل با هزینه غاصب انجام شود در چنین صورتی ذمه غاصب به دادن بدل مشغول نیست زیرا آنچه موضوعیت دارد دسترسی مالک به عین مال خویش است و این دسترسی حتما نباید توسط غاصب صورت گیرد. ( مستنبط از ماده 238 قانون مدنی ). اگر امکان دستیابی به مال مغصوب ممکن باشد چنانچه غاصب مال را به شهرستان برده و آن را در آنجا جا گذاشته با مالک توافق کنند که به جای رد عین بدل آن را بدهد این قرار داد طبق ماده 10 قانون مدنی صحیح است لیکن این بدل دیگر عنوان حیلوله ندارد جرا که تعذر رد عین از شرایط صدق عنوان بدل حیلوله است اگر این شرط موجود نباشد دیگر بدل حیلوله بوجود نخواهد آمد هر چند طرفین تراضی بر دادن بدل نمایند. در واقع در این مورد بدل با مال مغصوب معاوضه شده و مال غصب شده به ملکیت غاصب در می آید و بدل به ملکیت مالک، چراکه مالک با وجود اینکه می توانسته است به مال خویش برسد آن را مطالبه نکرده و بدل را پذیرفته در واقع آنچه در قلمرو تراضی طرفین نفوذ کرده این بوده است که مالک مال خویش را با بدل تعویض کرده و غاصب نیز خواهان مالکیت بر مال مغصوب است پس عقد معاوضه صورت گرفته بر خلاف بدل حیلوله که مال مغصوب از ملکیت مالک خارج نمی شود... اگر امکان رد عین موجود نباشد چنانچه مال به سرقت رود و مالک و غاصب با این اوضاع توافق بر دادن بدل نمایند این بدل همان بدل حیلوله است چرا که قبل از تراضی با اجتماع شرایط فوق، دادن بدل حیلوله به ذمه غاصب تعلق گرفته است و این قرار داد بدین  جهت که تحصیل حاصل است باطل خواهد بود. تصور نشود که در این مورد نیز مانند مورد قبل بین بدل و مال مغصوب معاوضه صورت می گیرد چراکه از شرایط صحت عقد امکان تسلیم یا تسلم مورد عقد است (ماده 348 قانون مدنی) بطوریکه اگر مال به سرقت رود و غاصب قادر بر تسلم نباشد این قرار داد باطل است بر خلاف مورد قبل که غاصب خود بر تسلم قادر بود. . 3) امکان دستیابی به عین در مدت زمان متعارف بعید و ضعیف باشد: مثلا اگر غاصب مال را از ایران خارج کرده است و برای بازگرداندن آن دو هفته زمان لازم است دیگر ذمه غاصب به دادن بدل مشغول نخواهد شد... با اجتماع این سه شرط و تعلق ذمه غاصب به دادن بدل آنچه به این بدل عنوان حیلوله می بخشد این است که این بدل باید جایگزین و جانشین عین مال شود نه فقط منافع آن ( قسمت ذیل ماده 311 قانون مدنی ). بنابراین در مثال قبل اگر برای دسترسی به عین دو هفته فرصت لازم است و غاصب بدل مال را بدهد این بدل دیگر بدل حیلوله نیست چراکه امکان رد عین موجود است و این بدل جایگزین عین مال نشده بلکه جایگزین منافع تلف شده عین مغصوب در این دو هفته شده است و این بدل بدل مال تلف شده است که ضمان آن طبق قاعده اتلاف به التسبیب است نه این بدل جانشین عین مال شود.

ممکن است گفته شود در صورت تعذر رد عین مغصوب و تسلیم بدل آن از طرف غاصب باعث زوال مالکیت مالک نسبت به عین مغصوب می شود و این اعمال در واقع معاوضه قهری است با دو مورد بدل حیلوله و عین مغصوب! و نیز گفته شود که تسلیم بدل به مالک، همراه با اعطاء اباحه تصرف در بدل است با یدی امانی! لیکن این نظر صحیح نیست. باید دانست تسلیم بدل حیلوله به مالک باعث زوال مالکیت وی از عین مغصوب نیست و نیز غاصب حق دارد برای استرداد بدل حیلوله به مالک رجوع نماید لیکن این حق رجوع قطعی و منجز نیست بلکه معلق است و معلق علیه فراهم شدن زمینه تادیه مال مغصوب به مالک یا قرار گرفتن آن در ید مالک به هر نحوی از انحاء است. فراهم شدن زمینه تادیه مال مانند پیدا شدن آن در واقع سبب و مقتضی در اصطلاح اصولی است موانعی نیز ممکن است در این سبب تاثیر نماید که شرح آن خواهد آمد.

مسئله مورد اختلاف این است که پس از اشتغال ذمه غاصب به دادن بدل حیلوله و تسلیم آن، آیا بدل به ملکیت طرف در می آید و یا مالک صرفا اباحه انتفاع از مال دارد؟ نگارنده بر این باور است که مال به مالکیت طرف در می آید و نظریه اباحه انتفاع نمی تواند مقصود مقنن را تامین کند. اما اینکه چرا مالکیت ایجاد می شود نه اباحه انتفاع محتاج به استدلال و دلیل است. قبل از هر چیز باید دید غاصب باعث ورود چه ضرر و خسارتی به مالک شده است بعد روشن خواهد شد که در مقام جبران ضرر چه رابطه باید بین مالک و بدل حیلوله ایجاد شود. حق مالکیت را می توان به دو صورت، حق مالکیت همراه با تسلط بر مال و حق مالکیت بدون تسلط بر مال، تقسیم کرد. حق مالکیت زمانی قانونا و عرفا مفید و دارای ارزش است که مالک قادر بر انتفاع از مال و جمیع تصرفات مالکانه اعم از حقوقی و مادی در مال باشد. پس اگر مالی به سرقت رود دیگر نمی توان از منفعت آن بهره مند شد و همچنین نمی توان تصرفات حقوقی مانند بیع یا رهن یا اجاره در آن نمود در واقع مالی که از تسلط مالک خارج است تصرفات حقوقی در آن باطل و بلا اثر است ( ماده 348 قانون مدنی ) و نیز عرف شخصی که مالش به سرقت رود یا مفقود شود مالک آن مال نمی دانند بطوریکه در روابط اقتصادی اموال و دارای شخص برای وی پشتیبان و اعتبار محسوب می شود حال فرض کنین تمام دارائی شخصی به سرقت رود آیا دیگر چنین اعتباری برای شخص وجود دارد؟ آیا دیگران او را مالدار و ملئ می داند؟ یقینا پاسخ منفی است هر چند رابطه مالکیت با اموال مسروقه وجود دارد اما این رابطه از لحاظ عرفی در حکم هیچ است مانند اینکه مالکیتی وجود ندارد. پس غاصب مالک را از  سلطه و سیطره بر مال خود محروم کرده و مالکیت وی را بی ارزش نموده پس در برابر از بین بردن ارزش حق مالکیت باشد باید حق مالکیت بر بدل را به مالک بدهد نه اباحه انتفاع!... از طرفی فلسفه جبران ضرر این است که وضعیت متضرر به قبل از ورود ضرر بازگردد که در مسئله ما باید وضعیت مالک به قبل از غصب برگردد و رسیدن به این هدف امکان ندارد مگر با پذیرش نظریه ایجاد مالکیت نه اباحه انتفاع! مگر مالک قبل از غصب در مال مغصوب اباحه انتفاع داشته که حال باید منفعت را به وی اباحه کنیم؟ کدام عدل  و انصاف این حکم را می پذیرد... مالک قبل از غصب می توانست مال خود را بفروشد یا آن را اجاره دهد یا رهن دین خود قرار دهد پس وجود چنین اختیاراتی امکان ندارد مگر اینکه بدل به مالکیت طرف در آید. همانطور که اشاره شد مطابق قانون بدل باید جایگزین عین مال شود نه فقط منافع، در صورتی که در نظریه اباحه انتفاع بدل فقط جایگزین منافع می شود نه عین مال، پس این نظریه با روح قانون نیز سازگار نیست. پس با این وجود حقیر نظر بر ایجاد رابطه مالکیت با بدل حیلوله دارد.

مالکیت مالک نسبت به بدل حیلوله با تسلیم آن مطابق با مواد 367، 368،369 و 273 قانون مدنی، آغاز می شود و دارای شرط فاسخی است که به مالکیت مالک نسبت به بدل خاتمه می دهد و این همان اعمال حق رجوع در صورت وقوع شرایط آن است که تحقق این شرط فاسخ باعث عودت رابطه مالکیت غاصب نسبت به بدل می شود که خود آثار حقوقی بسیاری دارد. در اینکه سبب از دسترس خارج شدن این بدل مستند به فعل غاصب باشد یا نه و نیز تقصیر غاصب در آن اثری داشته باشد یا خیر و یا شخص ثالث و فورس ماژور موجب گم شدن عین شود نمی تواند در جریان آثار مترتب بر این واقعه حقوقی خللی وارد آید پس بحث ما در این زمینه اطلاق دارد. ممکن است وجود شرط فاسخ این توهم را قوی کند که مالکیت بدل حیلوله ثابت است اما مستقر نیست و تزلزل آن هم به علت این است که هر لحظه امکان ختم رابطه ملکیت وجود دارد. برای تشریح این مسئله باید کمی در وادی عقود سیر کنیم. در عقود زمانی که سبب ایجاد مالکیت محقق شود اصل بر استقرار آن است  مگر در موارد تصریح قانون به جهت مصلحت طرف مقابل. مالکیت متزلزل اعمال مالکانه موضوع ماده 30 قانون مدنی را تحدید می کند و این خلاف مصلحت روابط اجتماعی افراد است و باید در موارد محدود اجرا شود. تزلزل مالکیت مستلزم وجود ظرف زمانی معین است که استقرار مالکیت بعد از آن زمان قطعی باشد نه اینکه احتمال استقرار هر لحظه ممکن باشد این همان عقد غرری است که بطلان آن مسلم است. بی گمان این مسئله را در بحث وقایع حقوقی نمی توان نادیده گرفت اعمال آن با اصول حقوقی و مبانی عادلانه نیز سازگار است پس مالیکت نسبت به بدل کاملا قطعی، ثابت و مستقر است این خود آثار مختلفی دارد. خلاصه اینکه بدل حیلوله در واقع نوعی خسارت عدم اجرای تعهد است که غاصب باید آن را ادا نماید و تعذر رد عین مسقط حق مالک نسبت به عین مغصوب نیست.

 

فروض مختلف مسئله-

 

...

 

به علت محدودیت حجم این پست، ادامه مطلب را موقتاً در این سایت مطالعه نمایید.


http://maizamis.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 02:07 ق.ظ

With thanks, I enjoy it!
buy cialis buy cialis sample pack tadalafil 5mg click now buy cialis brand cialis et insomni cialis dose 30mg import cialis cialis 05 cialis 30 day trial coupon get cheap cialis
Cialis pills
دوشنبه 3 تیر 1398 02:07 ق.ظ

Appreciate it! An abundance of tips.

cialis sans ordonnance cialis 100mg suppliers acquistare cialis internet generic low dose cialis brand cialis generic cialis 5mg billiger buy cialis online nz cialis 5 effetti collaterali purchasing cialis on the internet buy cialis online
generic cialis pill online
یکشنبه 2 تیر 1398 10:14 ق.ظ

Reliable stuff. Thanks a lot!
cialis dosage prezzo cialis a buon mercato we choice cialis uk cialis para que sirve cialis for daily use cialis wir preise look here cialis cheap canada cialis 30 day trial coupon order a sample of cialis cialis generic availability
Buy cialis online
یکشنبه 2 تیر 1398 10:14 ق.ظ

Nicely put, Regards!
non 5 mg cialis generici ou trouver cialis sur le net cialis sans ordonnance we recommend cialis info cialis 20 mg cut in half buy cheap cialis in uk i recommend cialis generico cialis en mexico precio canadian discount cialis cialis canada on line
http://spinicro.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 07:37 ب.ظ

This is nicely put! !
cialis patent expiration low cost cialis 20mg cialis 30 day trial coupon cialis 05 click here take cialis cialis cipla best buy cialis 20 mg we use it 50 mg cialis dose safe dosage for cialis recommended site cialis kanada
http://chaplema.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 07:37 ب.ظ

You said that superbly.
generic cialis in vietnam legalidad de comprar cialis we recommend cialis best buy cialis sans ordonnance cialis therapie cialis para que sirve cialis en mexico precio cialis name brand cheap i recommend cialis generico cialis generico milano
can you buy cialis online no prescription
شنبه 1 تیر 1398 02:40 ق.ظ

Great forum posts. Appreciate it!
online cialis cialis lilly tadalafi cialis australia org click now buy cialis brand cialis diario compra cialis professional from usa cialis kaufen bankberweisung cialis kaufen where cheapest cialis canadian discount cialis
buy cialis cheap us pharmacy
شنبه 1 تیر 1398 02:40 ق.ظ

Well voiced really. !
cialis generico online viagra or cialis cialis 20 mg best price cialis cost cialis lowest price fast cialis online cialis pills in singapore wow look it cialis mexico we recommend cheapest cialis trusted tabled cialis softabs
no prescription cialis cheap
جمعه 31 خرداد 1398 10:26 ق.ظ

You stated this superbly!
wow cialis 20 cialis in sconto generic low dose cialis import cialis cialis daily new zealand no prescription cialis cheap tesco price cialis buy cialis online generic cialis review uk cialis e hiv
prescription doctor cialis
جمعه 31 خرداد 1398 10:26 ق.ظ

Amazing many of great advice.
cialis prices in england generico cialis mexico cialis diario compra canada discount drugs cialis buying cialis overnight cialis sicuro in linea cialis professional from usa trusted tabled cialis softabs tadalafil 10 mg cialis side effects dangers
http://leclige.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:56 ب.ظ

Kudos. Great information!
il cialis quanto costa costo in farmacia cialis cialis farmacias guadalajara if a woman takes a mans cialis price cialis per pill buy cheap cialis in uk ou trouver cialis sur le net generic cialis pro cialis 5 mg para diabeticos cialis reviews
Generic cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:56 ب.ظ

Thanks, Ample knowledge.

order a sample of cialis cialis generico milano acheter du cialis a geneve how does cialis work we recommend cialis info cialis preise schweiz generic cialis cialis per paypa cialis venta a domicilio viagra or cialis
Buy cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:02 ق.ظ

You made your point.
miglior cialis generico canadian drugs generic cialis female cialis no prescription rx cialis para comprar cialis e hiv cialis uk next day cialis online cialis 5 mg scheda tecnica buying brand cialis online india cialis 100mg cost
http://fredencon.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:02 ق.ظ

Appreciate it, An abundance of write ups.

click here take cialis cialis 30 day trial coupon cialis patent expiration canada discount drugs cialis how do cialis pills work cialis kaufen only best offers cialis use cialis bula only best offers cialis use buy cialis online nz
http://siovaspli.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:31 ق.ظ

Kudos! I value this!
pastillas cialis y alcoho precios de cialis generico cialis patent expiration cialis for sale cialis preise schweiz cialis dosage recommendations tarif cialis france estudios de cialis genricos cialis pills price each only here cialis pills
http://steamconssor.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:31 ق.ظ

Thanks. Quite a lot of facts.

only now cialis 20 mg we use it 50 mg cialis dose cialis online 40 mg cialis what if i take cialis 5 mg buy cialis 200 dollar savings card prezzo di cialis in bulgaria tadalafil tablets cialis farmacias guadalajara cialis 5mg billiger
http://iczare.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:31 ب.ظ

Thank you. Good stuff!
cialis dosage cialis 20 mg effectiveness cialis online nederland are there generic cialis buy cialis cialis generisches kanada generic cialis levitra we recommend cialis info online prescriptions cialis cialis tadalafil online
http://inagim.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:31 ب.ظ

Wonderful stuff. Many thanks.
cialis 50 mg soft tab how to purchase cialis on line cialis dosage amounts cialis e hiv price cialis wal mart pharmacy cialis professional from usa how to purchase cialis on line cialis taglich cialis price in bangalore cialis generique 5 mg
http://neanpauti.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:30 ق.ظ

Thanks. Loads of forum posts!

acquisto online cialis miglior cialis generico generic cialis soft gels cialis coupons printable cialis generico cialis 5mg billiger cialis 20 mg cost how does cialis work tesco price cialis india cialis 100mg cost
http://slapamod.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:29 ق.ظ

With thanks! A good amount of write ups!

interactions for cialis callus cialis flussig look here cialis order on line click now cialis from canada cialis 20 mg generic cialis tadalafil if a woman takes a mans cialis link for you cialis price buy cialis online nz
http://proctoifi.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:53 ب.ظ

Seriously lots of very good facts!
india cialis 100mg cost cialis billig cialis vs viagra cialis lowest price 5 mg cialis coupon printable cialis cost prices on cialis 10 mg we recommend cialis best buy cialis 20 mg cialis prices
http://stavvara.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:53 ب.ظ

Fantastic forum posts. Thank you.
200 cialis coupon cialis en mexico precio buy cialis sample pack cialis 20 mg american pharmacy cialis cialis mit grapefruitsaft cialis coupons printable canadian cialis brand cialis generic generic cialis
Buy cialis online
شنبه 25 خرداد 1398 08:54 ق.ظ

Lovely facts, Appreciate it!
cialis generico milano enter site 20 mg cialis cost cost of cialis per pill compare prices cialis uk if a woman takes a mans cialis cialis rezeptfrei cialis coupon order a sample of cialis callus cialis efficacit
brand cialis us pharmacy
شنبه 25 خرداد 1398 08:54 ق.ظ

Truly lots of useful data.
we use it 50 mg cialis dose prix de cialis cialis prezzo in linea basso precios cialis peru warnings for cialis buy cialis online cheapest cialis prezzo di mercato cialis pills boards cialis kamagra levitra acquisto online cialis
Buy generic cialis
جمعه 24 خرداد 1398 06:52 ب.ظ

You reported this exceptionally well!
acquisto online cialis cialis online holland cialis tablets australia cialis 5 effetti collaterali prices for cialis 50mg cilas how to buy cialis online usa cialis for daily use cialis rckenschmerzen try it no rx cialis
http://whidowwei.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 06:52 ب.ظ

Great info. With thanks!
generic for cialis cialis for sale usa cialis online cialis savings card cialis 20mg prix en pharmacie low cost cialis 20mg click now buy cialis brand cialis tablets australia canadian cialis 40 mg cialis what if i take
order generic cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 04:11 ق.ظ

Awesome facts. Appreciate it.
cialis tablets australia acheter cialis meilleur pri we like it cialis price cialis 20 mg cut in half cialis 100mg suppliers buy cialis online cialis official site american pharmacy cialis cialis 5 mg cialis cost
Cialis pills
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:14 ب.ظ

Perfectly expressed of course! !
cialis generique 5 mg female cialis no prescription buy cheap cialis in uk precios de cialis generico rx cialis para comprar acheter du cialis a geneve cialis daily cialis tablets for sale cialis 20 mg cost how does cialis work
http://nutcpaci.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:14 ب.ظ

Nicely put, Regards!
cialis pills how do cialis pills work cialis kaufen bankberweisung generic cialis at walmart cialis kaufen cialis en mexico precio we use it 50 mg cialis dose rezeptfrei cialis apotheke cialis tablets side effects for cialis
http://iderav.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:34 ق.ظ

You made the point!
free cialis we recommend cheapest cialis viagra vs cialis cialis 5 mg para diabeticos effetti del cialis cialis sicuro in linea cialis super acti buy cialis online cheapest buy cialis sample pack generic cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30