تبلیغات
یادداشتهای حقوقی - وکالت سفیه در امور مالی
یکشنبه 25 دی 1384

وکالت سفیه در امور مالی

   نوشته شده توسط: هادی حاجیانی    نوع مطلب :حقوق مدنی ،

وکالت سفیه در امور مالی

موضوع بحث ما همانطور که عنوان مقاله گویای آن می باشد این است که آیا سفیه می تواند وکیل در امور مالی باشد و اعمال حقوقی وی در این صورت چه وضعیتی دارد. صحیح، فاسد و غیر نافذ اوضاعی است که می تواند بر این اعمال حاکم شود. در پاسخ به سئوال ما آنچه به ذهن متبادر می شود عدم نفوذ معاملات سفیه طبق ماده 1214 قانون مدنی است و ممکن است در توجیه آن گفته شود که به صراحت ماده 662 قانون مدنی وکیل در امری که نایب است باید اهلیت داشته باشد و سفیه اهلیت ندارد پس نمی تواند در امور مالی وکیل شود. بعضی از نویسندگان حقوق مدنی(1) به صراحت نظر به عدم توانائی حقوقی سفیه به وکالت در امور مالی داده اند. اما به عقیده نگارنده این نظر صحیح نیست و با اجتماع شرایط صحت معامله در اعمال وکیل موجبی برای صحت این نظر نمی ماند.

به نظر می رسد سفیه می تواند وکیل در امور مالی باشد و اعمال حقوقی وی در سمت وکیل صحیح و معتبر می باشد. زیرا ، اولا: هر عمل حقوقی برای تشکیل آن نیازمند وجود شرایطی است که وجود شرایط مذکور برای تحقق این اعمال ضروری است و در صورت فقدان آنها هیچ عقدی بوجود نمی آید و نیز برای تاثیر این اعمال نباید هیچ مانعی انسداد تاثیر را موجب گردد. عنصر سازنده عقد قصد انشاء یا اراده انشائی است. وجود قصد انشاء شرط تحقق عقد است نه عدم وجود آن مانع.آنچه در ماده 190 قانون مدنی تحت عنوان شرایط اساسی صحت معامله رضا نامیده شده در تشکیل عقد اثری ندارد و در واقع شرط نفوذ عقد است نه شرط صحت (مدلول مواد 191، 199، 200، 203 ). پس رضا شرط صحت عقد نیست و عدم وجود آن حین العقد تاثیری در صحت عقد ندارد و آنچه را سفیه فاقد است رضا است نه قصد انشاء.( ماده 1214 قانون مدنی ) در این ماده معاملات سفیه را غیر نافذ خوانده پس مشخص است سفیه قصد انشاء دارد در غیر این صورت باید طبق ماده 205 قانون مدنی معاملاتش باطل باشد. در عقد وکالت طبق ماده 656 قانون مدنی موکل شخصی برای برای انجام امور خود نایب می گرداند. در واقع وکیل برای موکل و به نام او اقدام به انشاء عقد می نماید. شرایطی که یک وکیل برای انعقاد عقد باید داشته باشد وجود قصد انشاء است. نماینده یک پیام رسان نیست که اراده انشائی موکل خود را به طرف دیگر برساند بلکه به اعتباری طرف عقد می باشد و عقد به اراده او انشاء می شود. آنکس که رضای او در نفوذ عقد تاثیر دارد موکل است. در واقع وکیل در تشکیل عقد رضا ندارد بلکه به اعتبار رضای موکل اقدام به انشاء عقد می کند و چون معامله برای موکل است هر نفع و ضرری دارد برای وی است و سنجش سود و زیان آن نیز با موکل است و تصور اینکه وکیل رضا در عقد داشته باشد ممکن نیست چون مورد معامله برای وی نیست و تمایل داشتن و نداشتن او برای بدست آوردن عوض معامله متصور نیست. وکیل انشای عقد را به نیت شخصی انجام می دهد که موکل اوست اگر وکیل به اعتبار رضای خود عقد را منعقد کند این معامله برای خود اوست و خارج از حدود وکالت است که احکام و آثار عقد وکالت بر آن مترتب نیست. سفیه بطور مطلق فاقد رضا است بدین جهت ماده 1214 قانون مدنی معاملات وی را غیر نافذ دانسته که با رضای ولی یا قیم معتبر می شود چنانچه گفته شد اگر فاقد قصد انشاء بود معاملاتش نیز باطل بود و انضمام رضای معتبر به عقد، آن را هستی نمی بخشید. همانطور که اشاره کردیم اعتبار معاملات وکیل در وجود رضا در شخص وی نیست بلکه رضای موکل است که به عقد اعتبار می بخشد. بدین لحاظ قصد فرار از دین و جهت نامشروع مربوط به موکل است و وجود چنین قصدی در وکیل موضوعا منتفی است. با این اوصاف زمانی که رضا با قصد انشاء وجود داشته باشد موجبی برای عدم اعتبار این عقد نیست. معاملات سفیه برای خود غیر نافذ است و رضای متاخر ولی او باعث نفوذ عقد می شود. ملاحظه می فرمائید که قانون رضای موخر را برای اعتبار عقد کافی دانسته است ( مواد 209 و 247 قانون مدنی). عقدی که سفیه منعقد می کند با اذن و رضای موکل است و در واقع این رضا قبل از عقد وجود داشته و زمانی که قانونگذار رضای متاخر را برای نفوذ عقد کافی می داند پس به طریق اولی رضای مقدم و پیش از عقد نیز برای اعتبار عقد کافی می باشد. وقتی که ما هم قصد داریم و هم رضا پس موجبی برای عدم اعتبار این عقد نیست و این در حالی است که اعمال حقوقی سفیه با اطلاع و نظارت مالک صورت می گیرد و دلیلی برای وارد شدن ضرر و زیان به وی نیست. با این وجود ایرادی از نظر حقوقی نمی توان بر عمل حقوقی او وارد شود.

دوما: اینکه شخص وکیل برای خود معامله نمی کند که اعمال آن را در حدود عقد وکالت هم مشروط به رضای ولی او باشد و اجازه او را شرط نفوذ عقد بدانیم. اجازه ولی زمانی شرط است که سفیه در اموال خود تصرف کند و هر کس که مسئول اداره اموال محجور است رضای او به عقد اعتبار می بخشد. در عقد وکالت اعمال حقوقی وکیل در اموال موکل موثر است نه در اموال وکیل و موکل که مسئول اداره اموال خود می باشد باید رضا به عقد داشته باشد که این رضا با اذن وی حاصل شده است.

سوما: وکیل شدن سفیه در امور مالی مستلزم تصرف در اموال او نیست بلکه عمل سفیه مد نظر است و همانطور که می دانید اعمال انسان برای خود انسان مال محسوب نمی شود بلکه برای کسی مال است که این اعمال به نفع او انجام می شود. آنچه ماده 1207 قانون مدنی منع کرده تصرف محجور در اموال خود است. در اینجا سفیه در اموال خود تصرفی نمی کند بدیهی است که اگر انجام مورد وکالت مستلزم تصرف مالی در اموال سفیه باشد اعمال او غیر نافذ است و نیاز به اجازه ولی او دارد. از طرف دیگر سفیه نمی تواند در اموری وکالت داشته باشد که منتهی به مسئولیت وکیل گردد مانند اینکه غیر رشید نمی تواند در ادای دیون موکل، وکیل دیگری باشد.

چهارما: آنچه در ماده 662 قانون مدنی در مورد اهلیت داشتن وکیل به طور مجمل آمده است مبین آن در ماده 682 قانون مدنی ذکر شده است. حجر وکیل فقط در اموری که حجر مانع اقدام در آن باشد موجب بی اعتباری عقد وکالت است. مثلا مجنون به هیچ عنوان نمی تواند طرف معامله شود و اعمال حقوقی وی بطور مطلق باطل است پس نمی تواند وکیل باشد ولی صحت اعمال حقوقی سفیه طبق قانون مشروط به وجود عنصر رضای شخص ذی صلاحیت است. مقنن سفیه بودن را مانع انعقاد عقد نمی داند و همانطور که اشاره کردیم در معاملات سفیه در سمت وکیل عنصر رضا نیز وجود دارد وانگهی مقصود مقنن نیز تأمین شده است و شرط نفوذ معاملات سفیه نیز در عقد وکالت حاصل گردیده است پس راهی جز پذیرش صحت اعمال حقوقی سفیه در سمت وکیل نیست.

در خاتمه سخن یادآوری این نکته ضروری است که هر گاه اعمال سفیه موجب مدیون شدن وی باشد معتبر نیست و اگر در عقد وکالت نیز عملی انجام دهد که در برابر موکل مدیون شود ناگزیر آن عمل را باید بی اعتبار بدانیم. بنابراین اگر سفیه وکیل شخصی باشد و به وکالت از موکل، دین خود را از اموال او اداء کند عمل سفیه معتبر نیست و ایفای تعهد صورت نمی گیرد چرا که با ادای دین خود با اموال موکل موجب مدیون شدن او می شود مگر این که موکل در ادای دین سفیه از مال خود قصد تبرع داشته باشد و مالش را مجانا داده باشد که در این صورت عمل سفیه صحیح است و ایفای تعهد صورت گرفته است چراکه موجب مدیون شدن سفیه در برابر موکل نیست. البته احراز قصد تبرع موکل نیاز به قرینه دارد. ( ماده 265 قانون مدنی )

 

1) دکتر ناصر کاتوزیان. قواعد عمومی قراردادها. جلد 1 . ش 321 – عقود معین. جلد 4 . ش 83


buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:41 ب.ظ

Information very well used!.
cialis coupon walgreens price for cialis acheter cialis meilleur pri cialis 5 mg funziona cialis dosage amounts online cialis how do cialis pills work cialis official site cialis lilly tadalafi cialis uk
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:12 ق.ظ

You have made your point extremely well!.
cialis rckenschmerzen best generic drugs cialis cialis rezeptfrei generic cialis with dapoxetine cialis savings card fast cialis online cialis italia gratis we use it 50 mg cialis dose buy cialis online legal only best offers cialis use
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:41 ق.ظ

Incredible quite a lot of superb advice!
cialis 5mg free generic cialis tadalafil 10 mg cialis in sconto cialis for sale south africa canada discount drugs cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne rx cialis para comprar price cialis per pill cilas
buy cialis no rx
سه شنبه 13 آذر 1397 11:13 ب.ظ

Wow many of terrific tips.
cialis price in bangalore estudios de cialis genricos safe dosage for cialis generic cialis in vietnam cialis efficacit cialis in sconto only now cialis for sale in us best generic drugs cialis cialis official site cialis daily reviews
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 12:16 ب.ظ

Superb info. With thanks!
free generic cialis cialis coupons printable price cialis per pill link for you cialis price the best site cialis tablets estudios de cialis genricos cialis price in bangalore cialis 10mg prix pharmaci cialis online napol cialis para que sirve
buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:43 ق.ظ

Beneficial postings. Many thanks.
order cialis from india generic cialis soft gels prezzo cialis a buon mercato cialis soft tabs for sale cialis 05 interactions for cialis cialis 5 mg cialis rezeptfrei sterreich best generic drugs cialis we choice free trial of cialis
buy cheap cialis on line
دوشنبه 12 آذر 1397 11:44 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
buy cialis uk no prescription cialis online cialis 20 mg cost calis overnight cialis tadalafil how to purchase cialis on line cialis rckenschmerzen acheter cialis kamagra cheap cialis cialis tadalafil online
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 12:19 ق.ظ

Very good forum posts, Many thanks!
buying cialis in colombia cialis online side effects of cialis purchasing cialis on the internet cialis pills price each generic cialis cialis generique 5 mg cialis professional from usa cialis uk cialis para que sirve
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 11:10 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
viagra or cialis generic cialis at walmart ou acheter du cialis pas cher cialis canada tadalafil chinese cialis 50 mg buy brand cialis cheap cialis daily cialis online nederland buy generic cialis
buy cialis us pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 12:20 ق.ظ

Superb data. Regards!
low dose cialis blood pressure cialis italia gratis tadalafil 5mg cialis 5mg billiger cialis 5 effetti collaterali cialis 5 mg effetti collateral tadalafil 5mg cialis for sale in europa cialis daily where do you buy cialis
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 11:05 ق.ظ

Lovely forum posts. Thanks a lot.
cialis pills price each cialis generico achat cialis en suisse we use it 50 mg cialis dose cialis alternative tadalafil 20 mg cialis without a doctor's prescription generic cialis 20mg tablets acheter cialis kamagra venta cialis en espaa
buy generic cialis online
جمعه 9 آذر 1397 11:48 ب.ظ

With thanks, A good amount of forum posts.

buy name brand cialis on line cialis daily reviews brand cialis generic cialis cipla best buy cialis dosage recommendations cheap cialis cialis tablets for sale buying cialis in colombia cialis in sconto cialis generic availability
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 12:10 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
cialis prices cialis 200 dollar savings card cialis para que sirve precios de cialis generico cialis generico lilly buy cialis online cheapest cialis generic tadalafil buy cialis name brand cheap cialis dosage cialis for daily use
buy cialis online cheap
جمعه 9 آذر 1397 12:44 ق.ظ

Thanks! Good information!
purchasing cialis on the internet cialis y deporte viagra vs cialis vs levitra cialis side effects dangers cialis 20mg prix en pharmacie the best choice cialis woman cialis for sale in europa cialis qualitat cialis rezeptfrei sterreich we recommend cialis best buy
buy generic cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:23 ب.ظ

With thanks! I value this.
when can i take another cialis generic cialis at the pharmacy cialis mit grapefruitsaft cialis uk generic cialis pill online cialis 10 doctissimo cialis daily we recommend cheapest cialis cialis for sale we recommend cialis best buy
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:01 ق.ظ

Terrific data. Thanks a lot!
cialis diario compra cialis uk how to buy cialis online usa only now cialis for sale in us cialis en 24 hora cialis online holland where to buy cialis in ontario cialis patent expiration precios de cialis generico generic cialis at walmart
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:39 ب.ظ

Thanks, Numerous facts!

tadalafil tablets free generic cialis usa cialis online tadalafil generic deutschland cialis online cialis without a doctor's prescription preis cialis 20mg schweiz generic low dose cialis cialis price in bangalore cialis 30 day trial coupon
Cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:36 ق.ظ

You actually revealed this superbly!
order cialis from india cialis official site acheter du cialis a geneve generic cialis pro prezzo cialis a buon mercato calis the best choice cialis woman buy cialis achat cialis en europe tarif cialis france
buy cialis online cheap
سه شنبه 10 مهر 1397 12:49 ق.ظ

Terrific postings. Thank you.
buy cialis cheap 10 mg cheap cialis cialis 100 mg 30 tablet generic low dose cialis generico cialis mexico cialis 20mg prix en pharmacie if a woman takes a mans cialis cialis canada on line buy cialis online acheter cialis meilleur pri
Buy cialis online
شنبه 7 مهر 1397 10:56 ب.ظ

Wonderful forum posts. Cheers.
click here cialis daily uk compare prices cialis uk price cialis per pill buying cialis in colombia tesco price cialis cialis sicuro in linea cialis generico in farmacia buying cialis in colombia cialis 10 doctissimo click here to buy cialis
http://cialisda.com/
شنبه 7 مهر 1397 07:27 ب.ظ

Terrific information. Appreciate it.
only best offers cialis use canadian discount cialis low dose cialis blood pressure cialis para que sirve viagra vs cialis vs levitra cialis online holland buying cialis in colombia side effects for cialis order a sample of cialis cialis pills price each
drugstore online
شنبه 31 شهریور 1397 02:20 ب.ظ

Very good advice. Thanks a lot.
drugstore online reviews canadian pharmaceuticals reviews canada drugs canadian pharmacy viagra canadian prescriptions online serc 24 mg drugstore online shopping reviews northwest pharmacies in canada northwest pharmacies most reliable canadian pharmacies canada medication prices
buycialisky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:22 ب.ظ

Amazing data, Many thanks!
buy cialis cialis rezeptfrei sterreich buy cialis online cheapest online cialis precios de cialis generico generic cialis tadalafil cialis patent expiration cialis 20 mg we like it cialis price cialis flussig
viagravipsale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:13 ب.ظ

Thanks a lot, Numerous write ups!

recommended site cialis kanada cialis for sale south africa cialis 20 mg effectiveness buy online cialis 5mg achat cialis en europe cialis 20 mg cialis generique 5 mg viagra cialis levitra cialis for sale in europa side effects of cialis
http://cialisyoues.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:54 ق.ظ

You actually revealed it terrifically.
look here cialis cheap canada generic cialis 20mg tablets safe dosage for cialis prezzo cialis a buon mercato cialis free trial cialis generisches kanada trusted tabled cialis softabs generic low dose cialis how does cialis work cialis generico postepay
online canadian pharmacies
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:06 ب.ظ

Thanks, Loads of content.

canadian mail order pharmacies canadianpharmacy canadian pharmaceuticals for usa sales northwest pharmacies canadian pharmacies-24h drugs for sale deep web aarp recommended canadian online pharmacies online pharmacies india best canadian pharmacies online online pharmacies legitimate
where to buy viagra from
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:28 ق.ظ

You made the point.
buy viagra plus viagra uk buy online can you buy viagra in stores generic viagra purchase buy viagra in china order sildenafil generic viagra online uk is it safe to buy viagra online buy viagra no prescription getting viagra online
Cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:56 ب.ظ

You actually expressed it really well.
cialis tadalafil buy cialis online side effects for cialis cialis generika in deutschland kaufen miglior cialis generico trusted tabled cialis softabs cialis official site tarif cialis france cialis 100 mg 30 tablet cialis coupons
http://cialisky.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:23 ق.ظ

Seriously many of amazing material!
where to buy cialis in ontario cialis for daily use side effects for cialis low dose cialis blood pressure does cialis cause gout cialis generique 5 mg order generic cialis online cialis tablets cialis kaufen bankberweisung venta de cialis canada
http://cialisyoues.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:40 ق.ظ

You said it nicely..
cialis para que sirve cialis for sale south africa cialis online nederland cialis generico milano prescription doctor cialis cialis authentique suisse buying cialis overnight safe dosage for cialis cialis preise schweiz acheter cialis meilleur pri
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30