تبلیغات
یادداشتهای حقوقی - وکالت سفیه در امور مالی
یکشنبه 25 دی 1384

وکالت سفیه در امور مالی

   نوشته شده توسط: هادی حاجیانی    نوع مطلب :حقوق مدنی ،

وکالت سفیه در امور مالی

موضوع بحث ما همانطور که عنوان مقاله گویای آن می باشد این است که آیا سفیه می تواند وکیل در امور مالی باشد و اعمال حقوقی وی در این صورت چه وضعیتی دارد. صحیح، فاسد و غیر نافذ اوضاعی است که می تواند بر این اعمال حاکم شود. در پاسخ به سئوال ما آنچه به ذهن متبادر می شود عدم نفوذ معاملات سفیه طبق ماده 1214 قانون مدنی است و ممکن است در توجیه آن گفته شود که به صراحت ماده 662 قانون مدنی وکیل در امری که نایب است باید اهلیت داشته باشد و سفیه اهلیت ندارد پس نمی تواند در امور مالی وکیل شود. بعضی از نویسندگان حقوق مدنی(1) به صراحت نظر به عدم توانائی حقوقی سفیه به وکالت در امور مالی داده اند. اما به عقیده نگارنده این نظر صحیح نیست و با اجتماع شرایط صحت معامله در اعمال وکیل موجبی برای صحت این نظر نمی ماند.

به نظر می رسد سفیه می تواند وکیل در امور مالی باشد و اعمال حقوقی وی در سمت وکیل صحیح و معتبر می باشد. زیرا ، اولا: هر عمل حقوقی برای تشکیل آن نیازمند وجود شرایطی است که وجود شرایط مذکور برای تحقق این اعمال ضروری است و در صورت فقدان آنها هیچ عقدی بوجود نمی آید و نیز برای تاثیر این اعمال نباید هیچ مانعی انسداد تاثیر را موجب گردد. عنصر سازنده عقد قصد انشاء یا اراده انشائی است. وجود قصد انشاء شرط تحقق عقد است نه عدم وجود آن مانع.آنچه در ماده 190 قانون مدنی تحت عنوان شرایط اساسی صحت معامله رضا نامیده شده در تشکیل عقد اثری ندارد و در واقع شرط نفوذ عقد است نه شرط صحت (مدلول مواد 191، 199، 200، 203 ). پس رضا شرط صحت عقد نیست و عدم وجود آن حین العقد تاثیری در صحت عقد ندارد و آنچه را سفیه فاقد است رضا است نه قصد انشاء.( ماده 1214 قانون مدنی ) در این ماده معاملات سفیه را غیر نافذ خوانده پس مشخص است سفیه قصد انشاء دارد در غیر این صورت باید طبق ماده 205 قانون مدنی معاملاتش باطل باشد. در عقد وکالت طبق ماده 656 قانون مدنی موکل شخصی برای برای انجام امور خود نایب می گرداند. در واقع وکیل برای موکل و به نام او اقدام به انشاء عقد می نماید. شرایطی که یک وکیل برای انعقاد عقد باید داشته باشد وجود قصد انشاء است. نماینده یک پیام رسان نیست که اراده انشائی موکل خود را به طرف دیگر برساند بلکه به اعتباری طرف عقد می باشد و عقد به اراده او انشاء می شود. آنکس که رضای او در نفوذ عقد تاثیر دارد موکل است. در واقع وکیل در تشکیل عقد رضا ندارد بلکه به اعتبار رضای موکل اقدام به انشاء عقد می کند و چون معامله برای موکل است هر نفع و ضرری دارد برای وی است و سنجش سود و زیان آن نیز با موکل است و تصور اینکه وکیل رضا در عقد داشته باشد ممکن نیست چون مورد معامله برای وی نیست و تمایل داشتن و نداشتن او برای بدست آوردن عوض معامله متصور نیست. وکیل انشای عقد را به نیت شخصی انجام می دهد که موکل اوست اگر وکیل به اعتبار رضای خود عقد را منعقد کند این معامله برای خود اوست و خارج از حدود وکالت است که احکام و آثار عقد وکالت بر آن مترتب نیست. سفیه بطور مطلق فاقد رضا است بدین جهت ماده 1214 قانون مدنی معاملات وی را غیر نافذ دانسته که با رضای ولی یا قیم معتبر می شود چنانچه گفته شد اگر فاقد قصد انشاء بود معاملاتش نیز باطل بود و انضمام رضای معتبر به عقد، آن را هستی نمی بخشید. همانطور که اشاره کردیم اعتبار معاملات وکیل در وجود رضا در شخص وی نیست بلکه رضای موکل است که به عقد اعتبار می بخشد. بدین لحاظ قصد فرار از دین و جهت نامشروع مربوط به موکل است و وجود چنین قصدی در وکیل موضوعا منتفی است. با این اوصاف زمانی که رضا با قصد انشاء وجود داشته باشد موجبی برای عدم اعتبار این عقد نیست. معاملات سفیه برای خود غیر نافذ است و رضای متاخر ولی او باعث نفوذ عقد می شود. ملاحظه می فرمائید که قانون رضای موخر را برای اعتبار عقد کافی دانسته است ( مواد 209 و 247 قانون مدنی). عقدی که سفیه منعقد می کند با اذن و رضای موکل است و در واقع این رضا قبل از عقد وجود داشته و زمانی که قانونگذار رضای متاخر را برای نفوذ عقد کافی می داند پس به طریق اولی رضای مقدم و پیش از عقد نیز برای اعتبار عقد کافی می باشد. وقتی که ما هم قصد داریم و هم رضا پس موجبی برای عدم اعتبار این عقد نیست و این در حالی است که اعمال حقوقی سفیه با اطلاع و نظارت مالک صورت می گیرد و دلیلی برای وارد شدن ضرر و زیان به وی نیست. با این وجود ایرادی از نظر حقوقی نمی توان بر عمل حقوقی او وارد شود.

دوما: اینکه شخص وکیل برای خود معامله نمی کند که اعمال آن را در حدود عقد وکالت هم مشروط به رضای ولی او باشد و اجازه او را شرط نفوذ عقد بدانیم. اجازه ولی زمانی شرط است که سفیه در اموال خود تصرف کند و هر کس که مسئول اداره اموال محجور است رضای او به عقد اعتبار می بخشد. در عقد وکالت اعمال حقوقی وکیل در اموال موکل موثر است نه در اموال وکیل و موکل که مسئول اداره اموال خود می باشد باید رضا به عقد داشته باشد که این رضا با اذن وی حاصل شده است.

سوما: وکیل شدن سفیه در امور مالی مستلزم تصرف در اموال او نیست بلکه عمل سفیه مد نظر است و همانطور که می دانید اعمال انسان برای خود انسان مال محسوب نمی شود بلکه برای کسی مال است که این اعمال به نفع او انجام می شود. آنچه ماده 1207 قانون مدنی منع کرده تصرف محجور در اموال خود است. در اینجا سفیه در اموال خود تصرفی نمی کند بدیهی است که اگر انجام مورد وکالت مستلزم تصرف مالی در اموال سفیه باشد اعمال او غیر نافذ است و نیاز به اجازه ولی او دارد. از طرف دیگر سفیه نمی تواند در اموری وکالت داشته باشد که منتهی به مسئولیت وکیل گردد مانند اینکه غیر رشید نمی تواند در ادای دیون موکل، وکیل دیگری باشد.

چهارما: آنچه در ماده 662 قانون مدنی در مورد اهلیت داشتن وکیل به طور مجمل آمده است مبین آن در ماده 682 قانون مدنی ذکر شده است. حجر وکیل فقط در اموری که حجر مانع اقدام در آن باشد موجب بی اعتباری عقد وکالت است. مثلا مجنون به هیچ عنوان نمی تواند طرف معامله شود و اعمال حقوقی وی بطور مطلق باطل است پس نمی تواند وکیل باشد ولی صحت اعمال حقوقی سفیه طبق قانون مشروط به وجود عنصر رضای شخص ذی صلاحیت است. مقنن سفیه بودن را مانع انعقاد عقد نمی داند و همانطور که اشاره کردیم در معاملات سفیه در سمت وکیل عنصر رضا نیز وجود دارد وانگهی مقصود مقنن نیز تأمین شده است و شرط نفوذ معاملات سفیه نیز در عقد وکالت حاصل گردیده است پس راهی جز پذیرش صحت اعمال حقوقی سفیه در سمت وکیل نیست.

در خاتمه سخن یادآوری این نکته ضروری است که هر گاه اعمال سفیه موجب مدیون شدن وی باشد معتبر نیست و اگر در عقد وکالت نیز عملی انجام دهد که در برابر موکل مدیون شود ناگزیر آن عمل را باید بی اعتبار بدانیم. بنابراین اگر سفیه وکیل شخصی باشد و به وکالت از موکل، دین خود را از اموال او اداء کند عمل سفیه معتبر نیست و ایفای تعهد صورت نمی گیرد چرا که با ادای دین خود با اموال موکل موجب مدیون شدن او می شود مگر این که موکل در ادای دین سفیه از مال خود قصد تبرع داشته باشد و مالش را مجانا داده باشد که در این صورت عمل سفیه صحیح است و ایفای تعهد صورت گرفته است چراکه موجب مدیون شدن سفیه در برابر موکل نیست. البته احراز قصد تبرع موکل نیاز به قرینه دارد. ( ماده 265 قانون مدنی )

 

1) دکتر ناصر کاتوزیان. قواعد عمومی قراردادها. جلد 1 . ش 321 – عقود معین. جلد 4 . ش 83


http://canadianopharmacy.com/
دوشنبه 7 مرداد 1398 01:45 ق.ظ

Valuable advice. Cheers!
northwest pharmacies canada drugs online northwest pharmacy canada online pharmacy canadian pharmacies that ship to us rx from canada drugstore online india pharmacy canada 24 buy viagra online usa drugstore online reviews
erectile creams rite aid
جمعه 21 تیر 1398 09:17 ب.ظ
erectile pills over the counter http://viagralim.us erectile pills over the counter !
Amazing! Its genuinely remarkable paragraph, I have got much clear idea on the topic of from this paragraph.
buy cialis online with paypal
دوشنبه 3 تیر 1398 05:40 ق.ظ

You actually revealed that very well.
precios de cialis generico cialis sicuro in linea no prescription cialis cheap low dose cialis blood pressure 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis diario compra only now cialis for sale in us cialis dosage amounts generic cialis cialis 20 mg cut in half
cialis canada pharmacy
یکشنبه 2 تیر 1398 01:39 ب.ظ

Thank you, Quite a lot of knowledge!

cialis cipla best buy cialis super acti cialis coupons ou acheter du cialis pas cher canadian drugs generic cialis enter site natural cialis cialis authentique suisse buy brand cialis cheap side effects for cialis cialis 20mg prix en pharmacie
Cialis canada
شنبه 1 تیر 1398 11:04 ب.ظ

You said it very well.!
cialis generico in farmacia ou trouver cialis sur le net canadian cialis tadalafil 20mg cialis 5mg prix we recommend cheapest cialis cialis 20mg prix en pharmacie buying cialis in colombia cialis pills boards i recommend cialis generico
http://quecrusin.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:17 ق.ظ

Lovely write ups. Appreciate it!
acheter du cialis a geneve acquistare cialis internet price cialis per pill cialis coupons printable we like it cialis price viagra vs cialis vs levitra cialis prices brand cialis generic cialis mit grapefruitsaft cialis wir preise
http://terfoofac.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 02:22 ب.ظ

Incredible quite a lot of useful knowledge!
cialis 5 mg effetti collateral canadian discount cialis canadian cialis online prescriptions cialis enter site very cheap cialis cialis sans ordonnance tadalafil 10 mg no prescription cialis cheap if a woman takes a mans cialis warnings for cialis
recreational use of cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 09:46 ب.ظ

Thank you, Useful information.
sialis cialis y deporte click here take cialis cialis farmacias guadalajara cialis prices cialis in sconto generic cialis review uk cheap cialis if a woman takes a mans cialis comprar cialis 10 espa241a
http://noesursu.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:58 ق.ظ

Awesome material. Appreciate it!
we use it cialis online store buy brand cialis cheap cialis for sale in europa acheter cialis kamagra i recommend cialis generico how does cialis work cialis uk low cost cialis 20mg cost of cialis cvs usa cialis online
buy cialis with no prescription
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:42 ق.ظ

Many thanks! Numerous content!

cialis kaufen bankberweisung generic cialis in vietnam we recommend cialis info online prescriptions cialis enter site 20 mg cialis cost cialis generico lilly click here to buy cialis tadalafil 20mg click here cialis daily uk cialis en 24 hora
cialis patentablauf in deutschland
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:20 ب.ظ

Great posts. Appreciate it!
walgreens price for cialis weblink price cialis calis get cheap cialis precios cialis peru generic cialis pill online cialis generico lilly cialis prezzo di mercato cialis tadalafil we choice free trial of cialis
http://probexlu.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:44 ب.ظ

Superb info. Many thanks!
sialis generic low dose cialis how to buy cialis online usa cialis 100 mg 30 tablet order cialis from india cialis 5 mg effetti collateral interactions for cialis cialis mit grapefruitsaft weblink price cialis wow look it cialis mexico
http://wibigse.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:50 ق.ظ

You actually explained this exceptionally well.
achat cialis en europe cialis for sale venta de cialis canada cialis cipla best buy cialis kaufen cialis billig cialis lowest price cialis herbs cialis generico in farmacia prescription doctor cialis
Cialis prices
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:30 ب.ظ

Wonderful forum posts. Appreciate it!
cialis 5mg viagra cialis levitra only best offers cialis use achat cialis en europe tadalafil tablets we like it safe cheap cialis click now cialis from canada cialis sans ordonnance what is cialis prix cialis once a da
http://serreupron.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:55 ق.ظ

Very well expressed indeed! .
cheap cialis cialis for sale south africa only now cialis for sale in us precios de cialis generico fast cialis online discount cialis best generic drugs cialis are there generic cialis cialis without a doctor's prescription import cialis
http://domatjudg.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 11:55 ق.ظ

This is nicely put! !
ou acheter du cialis pas cher cialis farmacias guadalajara acheter cialis kamagra cialis online holland cialis price thailand prezzo cialis a buon mercato buy cialis discount cialis cialis generico online cialis alternative
http://tistpetscarl.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 09:43 ب.ظ

Whoa lots of useful data!
viagra or cialis canada discount drugs cialis deutschland cialis online acheter cialis meilleur pri safe dosage for cialis cialis 20 mg effectiveness cialis manufacturer coupon cialis cipla best buy cialis kaufen wo cialis with 2 days delivery
http://landketi.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:15 ب.ظ

Incredible loads of terrific facts.
cialis 5 mg buy brand cialis generic cialis coupon compare prices cialis uk cialis prezzo in linea basso cialis australia org cialis diario compra cialis online deutschland prices on cialis 10 mg cipla cialis online
cialis tablets for sale
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:41 ق.ظ

Thank you, Quite a lot of advice!

buying cialis overnight cialis 5 mg cialis vs viagra tadalafil cialis rezeptfrei cialis 10 doctissimo comprar cialis 10 espa241a cialis generico en mexico 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis billig
Online cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 01:23 ب.ظ

Valuable tips. Many thanks.
does cialis cause gout generic cialis 20mg tablets brand cialis nl enter site 20 mg cialis cost buy cialis cialis official site cialis herbs cialis ahumada brand cialis generic cialis soft tabs for sale
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 10:17 ق.ظ

Cheers, Numerous postings!

cialis 20 mg effectiveness cialis en 24 hora cialis 100mg suppliers cialis 20mg prix en pharmacie free generic cialis safe site to buy cialis online prix cialis once a da click here to buy cialis cipla cialis online cialis uk next day
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:15 ق.ظ

Regards, A good amount of stuff!

cialis wir preise cialis tadalafil online tadalafil 20mg canada discount drugs cialis canada discount drugs cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis from canada viagra vs cialis vs levitra only now cialis for sale in us discount cialis
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 11:16 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
generic cialis cialis para que sirve generic cialis 20mg tablets side effects for cialis comprar cialis 10 espa241a pastillas cialis y alcoho cialis tablets cialis 5mg buy name brand cialis on line cialis kaufen wo
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 05:27 ب.ظ

Amazing forum posts. Appreciate it.
cialis generico online get cheap cialis interactions for cialis prix cialis once a da cialis with 2 days delivery brand cialis generic best generic drugs cialis cialis online holland acheter cialis meilleur pri only here cialis pills
http://www.vrnfolk.ru/node/529
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 12:32 ق.ظ
お客様の満足度は業界No.1!品質が完璧ですし、価格が激安です。お客様のご光臨を期待します。
http://www.michelemerlin.fr/joomla1.5/contact/12-contacts/3-contact-scene.html
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 12:31 ق.ظ
スーパーコピー時計専門店
http://www.oumma.be/contact
پنجشنبه 29 فروردین 1398 02:19 ق.ظ
韓国ブランドコピー,ブランドコピー代引き,スーパーブランドコピー,ブランドスーパーコピー代引き,ブランドスーパーコピー屋
http://canadianorderpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 12:10 ب.ظ

Amazing many of superb knowledge!
canadian medications, liraglutide canadian rx world pharmacy pharmacy times canada drug canada drug pharmacy canadianpharmacy buy viagra usa drugs for sale in mexico canada medications cheap canadian pharmacy meds
buy cheap cialis no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:41 ب.ظ

Information very well used!.
cialis coupon walgreens price for cialis acheter cialis meilleur pri cialis 5 mg funziona cialis dosage amounts online cialis how do cialis pills work cialis official site cialis lilly tadalafi cialis uk
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:12 ق.ظ

You have made your point extremely well!.
cialis rckenschmerzen best generic drugs cialis cialis rezeptfrei generic cialis with dapoxetine cialis savings card fast cialis online cialis italia gratis we use it 50 mg cialis dose buy cialis online legal only best offers cialis use
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30