تبلیغات
یادداشتهای حقوقی - قمار، شرط بندی، گرو بندی و مسکرات در نظام حقوقی کنونی

قمار، شرط بندی، گرو بندی و مسکرات در نظام حقوقی کنونی

در عصر مدرنیته گرایش ذهن بشر از عناوین مذکور دور می نماید با گسترش سطح علمی و فرهنگی مردم و نقش سیره و بنای عقلا در سرنوشت روابط افراد جامعه شاهد امحاء قمار و امثالهم هستیم لیکن بررسی حقوقی هر یک از عناوین مقاله جهت تشحیذ اذهان عموم ضروری به نظر می رسد. از آنجا که در شرع مقدس بر ممنوعیت این توافقات تاکید موکد شده است با این حال غالب افراد فلسفه این محظوریت را نمی دانند گاهی اوقات در گوشه و کنار زمزمه های عوامانه حکایت از عدم آشنائی با احکام اسلام و مبنای تحلیلی حقوقی در رابطه با مسائل فوق دارد در حالی که این حکم از پشتوانه منطقی و استدلالی مستحکمی برخوردار است. از لحاظ فقهی توافق بر امور مذکور حرام است و مستوجب عقاب اخروی و از دیدگاه حقوقی محکوم به فساد و بطلان است و طرفین در صورت برد و باخت هیچ تعهدی در برابر یکدیگر ندارد ولو اینکه توافق قطعی کرده باشند و نیز بدست آوردن هر مالی از طرق فوق از لحاظ قانونی مطابق اصل 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی موجِد رابطه مالکیت برای قابض نیست.

 1- تعاریف:

قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی بنمایند و هریک از آنها برنده شد دیگران مال معینی را به او بدهند. گروبندی (شرط بندی ) قراردادی است که بین دو طرف که یکی امر معینی را اثبات و دیگری نفی می نماید و تعهد می کنند که هر یک درست گفته باشد مال معینی را دیگری به او بدهد یا اینکه وقوع واقعه ای را پیش بینی کنند و تعهد کنند که هر کدام درست گفته بود مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند.

2- جهات بطلان:

قراردادهای مذکور طبق ماده 654 قانون مدنی باطل است که جهات بطلان آن را در این مقوله به اختصار توضیح می دهیم:

نخست) عدم منفعت عقلائی و مشروع: مطابق ماده 215 قانون مدنی مورد معامله باید دارای منفعت عقلائی و مشروع باشد و الا معامله شرایط صحت مندرج در ماده 190 را فاقد است و هرگز در عالم اعتبار محقق نخواهد شد. مثلا اگر دو نفر توافق کنند در صورت بردن در بازی شطرنج بازنده باید مبلغی پول به برنده بدهد این قرارداد باطل است هر چند شرط مندرج در قرارداد دارای منفعت عقلائی است (تملک مال) لکن مورد معامله هیچ منفعتی عقلائی و مشروعی ندارد چنانچه شخص در بازی شطرنج بازنده یا برنده شود هیچ نفعی متصور نیست و هیچکدام از دو طرف منتفع نمی شوند پس طبق ماده 215 قانون مدنی باطل است و چون عقد باطل است به طریق اولی شرط نیز باطل می شود هر چند شرط دارای منفعت باشد و در صورت تحقق برد یا باخت هیچ تعهدی برای دیگری بوجود نمی آید و اگر مالی از این طریق بدست آید باید به صاحبش مسترد گردد و به دلالت مواد 300 الی 306 قانون مدنی هر کس مالی را من غیر حق دریافت کند علاوه بر اینکه ملزم به استرداد آن مال به صاحبش است ید وی نیز ضمانی است و چنانچه آن مال عین معین باشد ضامن عین و منافع آن اعم از مستوفات و غیر مستوفات است. ( در این مورد در ادامه توضیح می دهیم )

ممکن است شرط در این قرار داد شرط فعل و یا شرط نتیجه باشد. چنانچه شرط کنند در صورت باختن فلان خانه به ملکیت برنده در آید که شرط نتیجه است و در صورت صحت عقد به محض وقوع معلق علیه مالکیت منتقل می شود و یا شرط فعل باشد بطوریکه شرط کنند در صورت باختن، بازنده باید فلان خانه را به برنده تملیک کند لیکن در قرارداد فوق شرط به هر صورتی که باشد قابل ترتیب اثر نیست و در صورت اقباض مال مسئله ایفاء ناروا مطرح می شود. با ید اضافه کنیم که از نظر تحلیلی قمار و گرو بندی در ردیف معاملاتی که مبتنی بر اصول تجاری و نظم اجتماعی است قرار نگرفته است و از این جهت نیز موجب بطلان تعهد ناشی از آن دو و نامشروع بودن علت است که نمی تواند دین مدنی ایجاد کند.

دوم) غرری بودن معامله: معاملات غرری از دیدگاه فقهای اسلام باطل است.(۱) قرارداد در صورتی غرری است که روابط طرفین و سرنوشت معامله وابسته به شانس و تصادف است و نیز مبهم می باشد که از دیدگاه بعضی علمای حقوق از جمله استاد لنگرودی(۲) و استاد شهیدی (۳) و نیز استاد کاتوزیان(۴) عقد شانسی هم جز معاملات غرری است. در تطبیق قمار و گروبندی و امثال آن با معاملات غرری نیاز به توضیح نیست فقط ذکر این که در قراردادهای فوق حاکمیت یقین بر سرنوشت قرار داد قابل تصور نیست و در محدوده جریان اصول هم قرار ندارد و چنین قراردادی محکوم به بطلان است. این گونه قراردادها در اجتماعات به وفور دیده می شود. مثلا دو طرف با هم توافق کنند که در صورت ورود تیم ملی ایران به جام جهانی طرف اول باید فلان مال را بدهد و در صورت عدم ورود طرف دیگر باید فلان مال را بدهد. علاوه بر این که این قرارداد هیچ نفع عقلائی و مشروع برای طرفین ندارد و نیز مشخص نیست که در نهایت کدام یک از دو طرف باید ملکش را تملیک کند و بستگی به شانس و تصادف دارد بدین لحاظ غرری است و وجود حقوقی ندارد.

سوم) عدم نقش اراده شخص در سرنوشت عقد: اعمال حقوقی حول محور اراده در گردش است و ایجاد هر ماهیت حقوقی در عالم اعتبار زمانی معتبر است که ارادة انشائی در جهت ایجاد آن ماهیت به حرکت در آید و آن را قصد کند. در مرحله بعد از ایجاد ماهیت حقوقی، عقد آثاری را به بار می آورد که شخص آن را اراده کرده است و آنچه خارج از اراده است هرگز به فرد تحمیل نمی شود مگر به حکم قانون و یا عرف.  در این حال هیچ یک از طرفین عقد بازنده شدن خود و برنده شدن طرف دیگر را در قرارداد اراده نکرده است و این خلاف مقتضای عمل حقوقی است و بیشتر به واقعه حقوقی شباهت دارد! به نظر می رسد اگر دو طرف در مقابل هم توافق بر امری بنمایند که نتیجه آن نقل مالکیت مالی به شخص دیگری باشد لیکن تحقق نقل مالکیت مشروط به وقوع به امری خارج از قرارداد باشد که هیچ یک از دو طرف را در هنگام انشاء عقد مشروط له و مشروط علیه نمی کند که به نظر نگارنده عنصر قصد انشاء را مخدوش می کند و به دلیل عدم وجود قصد انشاء طبق ماده 190 ، 191 و 195 قانون مدنی قرارداد باطل است.

چهارم) بطلان عقد قمار و گروبندی به تعلیق در انشاء: در قرارداد قمار طرفین توافق می کنند که اگر طرف مقابل برنده شد من فلان مالم را به وی تملیک خواهم کرد. ( استفاده از صیغه مستقبل ) این عقد را می توان عقد معلق نامید. از نظر فقها عقود معلق بطور مطلق باطل است و هیچ استنائی در این مورد قائل نشده اند لیکن این نظر مورد قبول قانونگذار ایران قرار نگرفته و در ماده 189 قانون مدنی آن را صحیح اعلام کرده است. بعضی از نویسندگان قانون مدنی نظیر زنده یاد دکتر حسن امامی (5) و دکتر ناصر کاتوزیان (6) عقد معلق بطور مطلق صحیح است و تفاوتی بین تعلیق در انشا و تعلیق در منشا وجود ندارد. اما به نظر دکتر مهدی شهیدی (7)  تعلیق در انشاء باطل و تعلیق در منشاأ صحیح است که مبنای صحبت ما نیز نظر دکتر شهیدی است البته با کمی مداقه در ماده 189 قانون مدنی پذیرش این نظر را آسانتر می کند. بدین طریق ما عقد معلق با تعلیق در انشاء را باطل می دانیم و عقد قمار جدای از قمار بودن آن به علت اینکه در انشاء تعلیق صورت گرفته است و قصد طرفین را به تشکیل عقد هبه مشکوک می کند که در صورت شک در وجود قصد انشاء اصل صحت جاری نمی شود و ناچار از اصل عدم حکم به عدم وقوع قرار داد داده می شود. در مبحث تفاوت این عقد با عقد معلق توضیح خواهیم داد.( رجوع شود به شماره 4 )

3- ضمان یا عدم ضمان در قرار داد سبق فاسد در برابر سابق:

بحثی که مطرح می شود این است که آیا ید امانی یا ضمانی  گیرنده مال را می توان از اصل ما یضمن و ما لا یضمن استنباط کرد یا خیر؟ به نظر برخی از فقها چنین استدلال شده است که در صورت صحیح بودن عقد سبق، طرف گیرنده مال ضامن سبق سابق است و باید عوض آن را بپردازد لیکن در عقد سبق باطل ضامن عمل سبق برای طرف قرار داد فایده ای ندارد و به دستور او انجام نشده است پس موجبی برای ضمان طرف قرار داد نمی توان شناخت. (8) از نظر استاد شهیدی در قرارداد سبق فاسد ید گیرنده ضمانی نیست و در این مسئله با فقیه بزرگ شیخ انصاری هم عقیده هستند ولی به نظر اینجانب ید گیرنده در این عقد نیز ضمانی است و نیز علت عدم ضمان در گفتار صاحب مکاسب و استاد مهدی شهیدی صحیح به نظر نمی رسد. غیر از شرط بندی در رمایه و مناضله هیچگاه قرارداد قمار را نمی توان در فرد صحیح تصور کرد که ضمان سابق در صورت صحت، علت ضمان وی در صورت فساد عقد باشد وانگهی از شمول قاعده ما یضمن و ما لا یضمن خارج می شود و برای تشخیص نوع ید گیرنده مال باید به اصول حقوقی دیگری متوسل شویم. بطور مختصر اولین قاعده ای که به ذهن متبادر می شود قاعده اقدام است اینکه دهندة مال به میل و رضای خود اقدام به دادن مال به گیرنده کرده است پس ضمان گیرنده مطرح نیست و ید وی ضمانی نیست لیکن این نظر صحیح نیست چه اینکه عمل سابق هیچ نفعی برای طرف ملتزم به پرداخت حق السبق نداشته و نیز در هنگام انشای عقد پرداخت مال به برنده در این فرض مورد اراده و اقدام دهنده مال نبوده پس قاعده اقدام نمی تواند مشخص کند که ید طرف ضمانی است یا امانی. قاعدة دیگر قاعده احترام است. این قاعده نیز نمی تواند مشکل ضمان را در این عقد حل کند چراکه قاعده احترام زمانی  مورد استناد قرار می گیرد که انجام عمل توسط ضامن مورد احترام قانون باشد و آن عمل مشروع و دارای منفعت عقلائی باشد چنین عملی در سبق فاسد مانند قمار محترم نیست و پرداخت مالی به عنوان اجرت المثل صحیح نیست. از نظر استاد مهدی شهیدی (9) در این هنگام باید با توجه به اصل نخستین عدم ضمان ید گیرنده را باید امانی بدانیم لیکن به نظر نگارنده این عقیده صحیح نیست و ضمانی بودن ید گیرنده را می تواند از مواد 300 الی 306 قانون مدنی استنباط کرد به اینکه کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده بطوریکه استحقاق دریافت ان را نداشته است باید آن را به صاحبش مسترد گرداند و نیز ضامن عین و منافع آن مال نیز هست در اینجا باید حکم به ضمان گیرنده مال در نتیجه سبق فاسد دهیم.( ماده 303 قانون مدنی ). البته شرح مبنای این استدلال از حوصله خوانندگان این مقاله خارج است.

4- تفاوت عقد قمار با عقد معلق (تعلیق در منشأ)

ممکن است شباهت عقد شانسی مانند قمار با عقد معلق با تعلیق در انشاء موضوع ماده ۱۸۹ قانون مدنی موجب مشتبه شدن این دو عقد از جهت صحت با هم شوند. عقد معلق با تعلیق در منشأ عقدی است که پس از ایجاب و قبول ماهیت عقد با حصول معلق علیه بوجود می آید و در صورت عدم وقوع معلق علیه عقد باطل و کان لم یکن می شود و هیچ آثاری به بار نمی آورد. مثلا شخصی به دیگری می گوید ماشینم را به شما فروختم اگر در مسابقه ورودی دانشگاه برنده شوی و شخص قبول کند. این عقد مطابق ماده 189 قانون مدنی معتبر و صحیح است و در صور ت قبول شدن در کنکور از زمان قبولی طبق نظریه نقل و مستنبط از ناقل بودن شرطیت رضای متأخر در انتقال مالکیت، عقد بیع تحقق می یابد که از نظر قانونی نافذ و لازم الاتباع است. لیکن عقد شانسی مثلا شرط بندی مانند اینکه شخصی بگوید اگر تیم ایران در مسابقات برنده شود باید فلان مال را به من تملیک کنی و اگر نشد طرف مقابل باید همین کار را انجام دهد و طرف بگوید قبول دارم. طبق ماده 654 قانون مدنی باطل است. تفاوت آشکاری بین دو مورد عقد شانسی و عقد معلق وجود دارد. در عقد معلق با تعلیق در منشاء تحقق ماهیت عقد بیع موکول به حصول یا وقوع معلق علیه است و اگر حاصل نشود عقد باطل می شود و هیچ آثاری ندارد و در واقع هیچ یک از طرفین عقد در صورت حصول یا عدم حصول معلق علیه متضرر نمی شود لیکن در عقد شانسی در صورت اثبات یا عدم اثبات امر مورد قرارداد یکی از طرفین متضرر می شود بدون اینکه آن ضرر را در هنگام انشای عقد اراده کرده باشد. و همچنین در صورت اثبات یا عدم اثبات مورد قرارداد ماهیت عقد از لحاظ عرفی از بین نمی رود لکن در عقد معلق در صورت عدم وقوع یا حصول معلق علیه ماهیت اعتباری کان لم یکن می شود. به نظر می رسد قمار نیز یکی از مصادیق عقد معلق با تعلیق در انشاء است که در الفاظ از صیغه مستقبل استفاده می شود که به نظر ما باطل است و اگر از صیغه ماضی استفاده کنند مصداق تعلیق در انشاء و صحیح است. ممکن است سئوال پیش آید که آید که اگر قرارداد قمار را بصورت تعلیق در منشاء منعقد شود عقد چه وضعیتی دارد. مانند اینکه شخصی به دیگری بگوید خانه ام را به شما هبه کردم اگر در بازی برنده شوی و طرف مقابل هم همین تعهد را در برابر وی بکند. به نظر می رسد اگر ظهور در قمار بودن در اینجا نداشته باشیم طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی قرارداد صحیح است و ما در اینجا برای تشخیص قمار بودن یا نبودن باید به قاعده « العقود تابعه للقصود » متوسل شویم. در صورتی که به تفسیر قرارداد و نیز اصل ظهور استناد کنیم می توانیم قصد واقعی طرفین را بیابیم که واقعا قصد هبه کردن خانه را داشته است یا قصد قمار. رویه متعارف و ظهور اینست که اینگونه قرار دادها قمار است و طبق این اصل قاضی به قمار بودن قرار داد حکم کرده و آنرا باطل اعلام می کند و طرف مدعی صحت باید اثبات کند که این قرارداد قمار نبوده که در صورت اثبات این ادعا و در صورت صحت ادعای خلاف ظهور منعی برای صدور حکم به صحت دیده نمی شود. بطور کلی قمار نیز از مصادیق عقد معلق با تعلیق در انشاء است که جدای از قمار بودن باطل است.( رجوع شود به شماره 2 بحث چهارم )

5- تخصیصات حکم قانون:

« ماده 655 قانون مدنی- در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیربازی گروبندی جائز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی شود .»

ماده فوق بر گرفته از فقه اسلامی و آیات و روایات معتبر است که به نظر می رسد جز تخصیصات ماده 654 قانون مدنی است که علت عدم بطلان این مسابقات نیز به جهت نفع عقلائی و مشروع مسابقه است که شرح آن در اینجا ضروری به نظر نمی رسد. آنچه که شایان ذکر است این است آیا مادة 655 حصری است و یا تمثیلی؟ با توجه به اینکه این ماده از فقه اسلامی گرفته شده است و در زمان صدر اسلام در جامعه عرب مسابقات بسیار محدود بود و در زمان حاضر با توجه به گسترش نوع مسابقات لازم می نماید از این ماده تفسیر موسع کنیم و با گرفتن وحدت ملاک و تنقیح مناط و با توجه ضرورتهای اجتماعی و نیز منافع اجتماعی در موارد دیگر از قبیل شنا، کورس اتومبیل و موتور سواری، یا فوتبال و امثالهم جایز می باشد و مشروع است. پس این ماده هر چند به ظاهر حصری به نظر می رسد منتها با اندکی تسامح در استنباط می توان گرو بندی در موارد مشابه را نیز صحیح دانست. البته اشتباه نشود شرط بندی بر وقوع برد یا باخت غیر از طرفین مسابقه در تیر اندازی نیز باطل است.

6- خرید و فروش آلات قمار از دیدگاه حقوقی:

از دیدگاه فقهی خرید و فروش آلات قمار به علت عدم مشروعیت مورد معامله باطل است چرا که شرع مقدس بازی با آلت قمار را حرام اعلام کرده است در واقع اسلام برای عدم وقوع عقد قمار وسیله موضوع عقد را نیز حرام اعلام کرده است و باید دید با توجه به نظام حقوقی فعلی در ایران باید ببینیم از نظر حقوقی خرید و فروش آلت قمار نیز باطل است یا خیر. ماده 215 قانون مدنی حکم ممنوعیت خرید و فروش کالائی که نامشروع است را صادر کرده و نیز در مواد 209 و 210 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده هر گونه خرید و فروش آلات قمار را ممنوع و آن را مستوجب مجازات قرار داده است.(10) پس آلات قمار نیز مشمول ماده 215 قانون مدنی می شود لیکن مصادیق آن را در قانون ذکر نکرده و در واقع از توان قانونگذار نیز خارج است چرا که نوع آلات و وسایل قمار در زمان مستقر نیست بدین دلیل در ازمنه و امکنه مختلف متفاوت است پس نا گزیر باید برای تشخیص مصادیق این آلات به عرف مراجعه کرد. از طرفی قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیله ای خاص ندارد و با هر وسیله ای می شود آن را بازی کرد چنانچه ماده 208 قانون مجازات اسلامی تعزیرات قمار بازی با هر وسیله ای را ممنوع کرده است. ما باید دو موضوع را از هم تفکیک کنیم 1) قماربازی 2) آلات قمار. بازی کردن قمار به آلت خاص اختصاص ندارد و آلات قمار نیز صرفا مخصوص بازی قمار نیست و می توان جهت سرگرمی بازی کرد مانند زر ورق و یا شطرنج. که به نظر ما بازی کردن با آلات قمار همیشه ملازمه با قمار بودن بازی ندارد و در واقع بین قمار بازی و بازی با آلت قمار رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. ضابطه تشخیص آلت قمار از آلت غیر قمار نمی تواند روایات شرعی و یا آلاتی که در زمان صدر اسلام با آن قمار بازی می کردند، باشد چرا که فقها و مقنن نمی تواند در همه حال مصداق موضوع را معین کند و ناگزیر باید برای تشخیص آلت قمار به عرف رجوع کرد که مکان و زمان برای تشخیص این آلات اهمیت ویژه ای دارد. مثلا الان نمی شود به آلت قمار بودن شطرنج به علت اینکه در جامعه عرب آلت قمار بوده حکم کرد بلکه باید دید در این جامعه آیا اکثر کسانی که قمار بازی می کنند با شطرنج است یا خیر و در کل اکثر این افراد به چه وسیله ای قمار بازی می کنند نه اینکه اکثر افرادی که با شطرنج بازی می کنند آیا قمار بازی می کنند یا خیر. همین ضابطه مشخص می کند که چه چیز آلت قمار است و چه چیز نیست که حکم خرید و فروش آن در قانون صادر شده است و قاضی با رجوع به عرف و نیز کارشناس مربوطه حکم می دهد که چه چیزآالت قمار است و چه چیز نیست و شخص دیگری صلاحیت ندارد که وسیله ای را آلت قمار بداند. ممکن است شخصی به علت اینکه یک قاضی در مکان و زمان متفاوتی حکم به آلت قمار بودن آن کند. ممکن است گفته شود با اصل استصحاب حکم به بقای قمار بودن وسیله می کند به این طریق ما یقین داریم تا چند وقت گذشته شطرنج آلت قمار بوده و الان شک داریم که آیا الان نیز آلت قمار است یا خیر که یقین سابق را بر شک لاحق حاکم می کنیم و حکم به بقای وسیله قمار بودن آلت مذکور می کنیم. از نظر نگارنده این عقیده صحیح نیست چرا که در جاری کردن اصل استصحاب باید مستصحب قابلیت بقا داشته باشد و تردید در قابلیت بقای مستصحب تردید در مورد عقد است پس دلیلی برای جریان اصل استصحاب نداریم. اگر شک شود که آیا الان خرید و فروش شطرنج به علت آلت قمار بودن صحیح است یا فاسد ولو اینکه در گذشته فساد آن ثابت بوده است در تعارض اصل صحت که مسببی است با اصل استصحاب سببی  باید اصل یا اماره صحت را جاری کنیم و حکم به صحت معامله دهیم و از دید دیگر می توان با اصل عدم نامشروع بودن مورد معامله نیز صحت معامله را اثبات کرد .( ماده 223 قانون مدنی )

با توجه به اهمیت موضوع ناچار بودیم به شرح بعضی از موارد بپردازیم و از طولانی شدن مطلب از خوانندگان گرامی عذر خواهی می کنم هر چند شرح مفصل این مبحث خود نوشتن کتابی جدا را می طلبد. البته همه اینها و استنباطها نظرات شخصی بنده است و انتقاد و نقض آن را از طرف خوانندگان با دلیل خواهم پذیرفت و خوشحال نیز خواهم شد. قصد این بود که مسکرات را در این مقوله شرح دهم منتها مطالب تفصیلی می شد و از حوصله خوانندگان خارج بود و ان شاء الله در مباحث بعدی به شرح آن می پردازم.

______________________________________________________

1) سید محمد جواد حسینی عاملی. مفتاح الکرامه. ج 4 . ص222 – شیخ مرتضی انصاری. ج 2 . ص 130 – شهید اول و دوم. شرح لمعه. ج 3 . ص 2249. شیخ محمد حسن نجفی. جواهر الکلام. ج 8 ص 194  

۲) دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. شماره 3655  

3) دکتر مهدی شهیدی. تشکیل قراردادها و تعهدات. ج 1. ص 290  

4) دکتر ناصر کاتوزیان. قواعد عمومی قراردادها. ج 2 . ص 136- دکتر ناصر کاتوزیان. عقود عقود معین. ج 2 . شماره 161

5) دکتر سید حسن امامی. حقوق مدنی. ج 1. ص 167 به بعد

6) دکتر ناصر کاتوزیان. قواعد عمومی قراردادها. ج1. ص 27

7) دکتر مهدی شهیدی. تشکیل قراردادها و تعهدات.ج 1. ص 73

8) شیخ مرتضی انصاری. مکاسب.ج 1. ص 285

۹) دکتر مهدی شهیدی. اصول قراردادها و تعهدات. ج2 . ص 115

۱0) ضمانت اجرای کیفری: قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده (مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ )

ماده 208 - قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتكبین آن به یك تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق محكوم می شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محكوم می گردند.

ماده 209 - هر كس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری كند به یك تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یك میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم می شود.

ماده 210 - هر كس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد كند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یك سال حبس و یك میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود.

ماده 211 - هر كس قمارخانه دایر كند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود.

ماده 212 - تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.


נערות ליווי בראשון לציון
جمعه 25 مرداد 1398 11:16 ق.ظ
Yes. It is a first choice. I possibly could carry on my analysis and turn into a registered psychologist.
There are various possibilities in that field. Our resume
will be powerful if My partner and i anticipated to apply for another job.
iPhone Ersatzteile
چهارشنبه 23 مرداد 1398 07:30 ب.ظ
I enjoy whhat you guys are usually up too. This sort oof
clever work and exposure! Keepp up the excellent works guys I've added you
guys to my blogroll.
best breast enlargement pills
شنبه 19 مرداد 1398 04:45 ق.ظ
My partner and I absolutely love your blog and find nearly all of your post's to be exactly what I'm looking for.

can you offer guest writers to write content for you personally?
I wouldn't mind composing a post or elaborating on a lot of the subjects
you write about here. Again, awesome blog!
Najlepsze Konto MłOdzieżOwe
جمعه 11 مرداد 1398 06:26 ب.ظ
I was wondering if you ever considered changing the layout of your website?

Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more
in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having 1 or
two pictures. Maybe you could space it out better?
נערות ליווי ברמת גן
پنجشنبه 10 مرداد 1398 08:20 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.
They are handsome. Brown hair slicked back, glasses that suited his
face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. They're nice, with incredible arms including a chest that is different about this sweater.
We're standing ahead of one another dealing with our lives, what we really wish for money, what we're seeking on another person. He starts telling me
that she has been rejected lots of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I have faith that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I can't know. Everything happens for reasons right.
But tell me, utilize reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you right this moment?' he stated as I am much better him and kiss him.

‘The next time don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I'm keen on how you will think.' , he said.

For now, I start scrubbing my hindfoot as part of his leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do that suits you girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone that knows whatever they want. Someone that won't say yes because I said yes. Someone who's not afraid when you try a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt a new challenge, especially when it comes to making interesting things in the sack ', I intimate ‘And I love women that are direct, who cut from the chase, like you may did. To be
honest, what a huge turn on.
טכנאי מזגנים
چهارشنبه 9 مرداد 1398 06:20 ق.ظ
thank you a lot this website will be formal plus laid-back
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:04 ق.ظ

You have made your point.
canadian online pharmacies legitimate canadian online pharmacies reviews legitimate canadian mail order pharmacies order canadian prescriptions online most reliable canadian online pharmacies canadian pharmaceuticals online canadian pharmaceuticals online online pharmacies of canada canadian pharmacies without an rx pharmacy near me
חדרים לפי שעה בראשון
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:02 ق.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search by region,
find in a few minutes a villa to rent by city, a range
of
https://gynaecologischekankervragen.nl/penisizexl/
شنبه 5 مرداد 1398 03:37 ق.ظ
Outstandingly fearless work-in aim this themselves by means of injecting of various oils (these
kinds of when coconut grease) as well as other fabrics (such while silicone or even a salty way out), frequently without having health check direction. These plans might
cause exceedingly dangerous sorenesses after that infections, with there is
no data that they drudgery.
As well as a final solitary would be the hostile male member magnification capsule.
Those include the a single that tend not to create people any
leads to spans regarding penile improvement
except end up initiating anyone injury. A lot of them transpire effects involving lack of education. They am located made by live in exactly who would not have an adequate amount of acquaintance with reference to male organ growth product but swear
happening causing them anyhow and finish up assign the consumers wound.


There's a variety of Male member Bulge Pills available on the
market in the present day. Many of them work towards the law with the intention of the usual natural components escalation blood vessels stream towards male member.
We became aware of how the pill that will go to work first man or women may well not work with
the subsequent subsequently you ought to be particular any time indicating the correct supplement for you personally.

Out of your countless supplement with the aim of demand to
work, we've got privileged roughly consistent review next to your own part, due
to the fact they have got a established name.
They picked up a great ratings of consumers after that recognized because most excellent capsule.

The mass cavernosum revolves around the corpus spongiosum,
offers since in a minute following the glans to the pelvis and is also carved up keen on a couple of step of which attach towards appropriate then gotten away from ischial tuberosity (the bone which staffs be on top of).
וילות להשכרה בצפון
یکشنبه 30 تیر 1398 08:25 ق.ظ
thanks a whole lot this excellent website can be proper
along with relaxed
مركز صیانة غسالات اتوماتیك اریستون
جمعه 28 تیر 1398 04:27 ب.ظ
Hi there, I found your site by way of Google while searching
for a related subject, your web site got here up, it appears to be like good.

I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, just turned into aware of your blog thru Google, and found
that it's truly informative. I am going to be careful for brussels.
I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will probably be benefited out of your writing.
Cheers!
مركز صیانة غسالات سامسونج اسیوط
دوشنبه 24 تیر 1398 08:44 ب.ظ
Hello all, here every person is sharing these kinds of experience, therefore it's good to read this webpage,
and I used to visit this website every day.
וילות להשכרה באילת
یکشنبه 23 تیر 1398 04:47 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find during first minutes a villa for rent by city, a variety
of rooms lofts and villas. Be impressed by the photos
and information that they have to provide you. The website is
a center for you all the ads inside the field, bachelorette party?
Spend playtime with a pal who leaves Israel? Regardless of the the
reason it's important to rent a villa for a
potential event or perhaps a group recreation suitable for any age.
The website is also the biggest market of rooms with
the hour, which is already another subject, for lovers who are searhing for a deluxe room equipped
for discreet entertainment with a spouse or lover.
No matter what you want, the 0LOFT website is really a search for
you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South
and Gush Dan.
najlepsze konto internetowe
شنبه 22 تیر 1398 05:22 ب.ظ
I don't even understand how I stopped up right here, however I assumed this
post was once good. I don't realize who you are but
certainly you are going to a famous blogger should
you are not already. Cheers!
sexy2call
جمعه 21 تیر 1398 09:23 ب.ظ
The ads are susceptible to all of the binding laws in the State of Israel.
click here
چهارشنبه 19 تیر 1398 01:55 ق.ظ
I simply could not depart your site prior to suggesting that I
really enjoyed the usual info a person supply for your visitors?
Is gonna be back continuously to inspect new posts
صیانة غسالات ال جى فى مصر
سه شنبه 18 تیر 1398 06:14 ب.ظ
This is my first time pay a visit at here and
i am truly impressed to read everthing at one place.
נערות ליווי ברמת גן
دوشنبه 17 تیر 1398 09:13 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.

He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses that fit his face, hazel eyes and the most wonderful
lips I've seen. He or she is nice, with incredible arms and also a chest
that is different with this sweater. We're standing before of one
another speaking about how we live, what we really wish for
money for hard times, what we're interested in on another
person. He starts saying that bigger been rejected plenty of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I have faith that He smiles at me, biting his lip.‘Oh, I do not know. Everything happens for good reason right.
But figure out, you would not reject me, could you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you right now?' he explained as I am nearer to him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, function it.' I reply.

‘I prefer the method that you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my your back heel in their leg, massaging it slowly. ‘What can you like in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone discussion what we want. Somebody who won't say yes even though I said yes. Someone who's not scared when attemping something mroe challenging,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt new stuff, especially on the subject of making new things in the bedroom ', I intimate ‘And Everyone loves girls who are direct, who cut throughout the chase, like you recently did. To be
honest, this is a huge turn on.
נערות ליווי בתל אביב
شنبه 15 تیر 1398 10:24 ق.ظ
Sexy2call Quick search and acquire the newest results Choose a
massage escort girl, discrete apartment or any perfect
and indulgent recreation. In search of escort girls?
Discrete apartments? Make a quick search by region of Israel.
נערת ליווי ברמת גן
چهارشنبه 12 تیر 1398 03:31 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses that suit his
face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He could be well developed, with incredible arms as well as a chest that stands out about
this sweater. We're standing before of each other speaking about
our lives, what we really wish for into the future, what we're interested in on another
person. He starts telling me that he's been rejected many times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I can't know. Everything happens for good reason right.
But identify, utilize reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you today?' he was quoted saying as I purchase more detailed him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, just do it.' I reply.

‘I favor the way you think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my rearfoot in their leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do that suits you ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone to know what they have to want. Someone that won't say yes because I said yes. Someone who's unafraid when you try something totally new,' he says. ‘I'm never afraid when attemping interesting things, especially in relation to making a new challenge in the bedroom ', I intimate ‘And Everyone loves women that are direct, who cut through the chase, like you only did. To be
honest, which is a huge turn on.
sexy2call
چهارشنبه 12 تیر 1398 03:40 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.
He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses that suit his face, hazel eyes and the prettiest lips I've seen. They are well made, with incredible arms along with a chest that sticks out
during this sweater. We're standing in the front of one another talking about our lives, what you want for the future,
what we're seeking on another person. He starts saying
that he has been rejected loads of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you
', I believe that He smiles at me, biting
his lip.

‘Oh, I would not know. Everything happens for a
reason right. But figure out, you wouldn't reject me,
does one Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you right this moment?' he said as I receive closer to him and kiss him.

‘The next time don't ask, do it.' I reply.

‘I favor how you would think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my heel bone in his leg, massaging it slowly. ‘What can you prefer in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone you never know the things they want. Someone that won't say yes even if I said yes. Someone who's not afraid when trying new things,' he says. ‘I'm never afraid of trying a new challenge, especially in regards to making a new challenge in the sack ', I intimate ‘And I adore girls that are direct, who cut throughout the chase, like you only did. For being
honest, this is a huge turn on.
נערת ליווי
سه شنبه 11 تیر 1398 05:23 ب.ظ
"We need to build to another crescendo, cheri," he said.
"And we all could have an ending that'll be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust, and also the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I was feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the of his cock push agonizingly at the
doorway of my pussy, and I want to him to thrust into me hard.
Instead he pulled back and slid his hardness back nearly my clit.


I used to be aching to have him inside, and I could tell that his should push that wonderful
hard cock inside me was growing. His moans grew to suit mine, and I knew the sense
of my wet pussy lips within the head of his cock was getting excessive for
both of us.

"Enable the finale begin," he stated, anf the husband slid the tip
of his cock inside me.

We both gasped while he held his cock there for just a
moment. I contracted my pussy to pull him further inside, and that he threw
his head back at the sensation. Inch by excruciating inch he pushed
his cock inside me, and each time I squeezed
my pussy around him. His cock felt wonderful mainly because it filled me, but I need to all this inside me.

I rolled to the side and rested my leg against his shoulder, and the man plunged his
cock all the way up in.
נערות ליווי בבת ים
یکشنبه 9 تیر 1398 10:08 ق.ظ
Sexy2call Quick search and obtain the most up-to-date results Look
for a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation.
Searching for escort girls? Discrete apartments?
Complete a quick search by region
sexy2call
یکشنبه 9 تیر 1398 12:15 ق.ظ
The ads are controlled by every one of the binding laws on the State of Israel.
fernando martinez gomez tejedor
جمعه 7 تیر 1398 03:09 ب.ظ
Nice blog here! Also your web site lots up very fast!
What web host are you the use of? Can I get your affiliate
link to your host? I wish my siite loaded up as fast
as youyrs lol
צימר
جمعه 7 تیر 1398 12:57 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find during first minutes a villa to rent
by city, many different rooms lofts and villas.
Be thankful for the wonderful pictures and data
that they have to offer you. The website is a
center for every body the ads while in the field, bachelorette party?

Have fun with a friend who leaves Israel?
Whatever the key reason why you have to rent a villa for an upcoming event or merely a gaggle recreation suited
to any age. The website is also the center of rooms through
the hour, which is already another subject, for lovers who are seeking a luxurious room
equipped for discreet entertainment using a spouse or lover.

It doesn't matter what you want, the 0LOFT website produces a hunt for you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
Cialis 20 mg
دوشنبه 3 تیر 1398 06:29 ق.ظ

Wonderful forum posts, Appreciate it!
we choice cialis pfizer india cialis pills price cialis per pill cialis authentique suisse overnight cialis tadalafil cialis online deutschland cialis prices in england comprar cialis navarr purchasing cialis on the internet generic for cialis
http://nastflimgeo.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 02:30 ب.ظ

Whoa lots of excellent information.
generic cialis in vietnam cialis therapie acquisto online cialis cialis for daily use prezzo di cialis in bulgaria cialis pas cher paris cialis free trial cialis per paypa only best offers 100mg cialis prix cialis once a da
Cialis prices
شنبه 1 تیر 1398 11:45 ب.ظ

You actually revealed it exceptionally well.
cialis 5 mg funziona cialis therapie cialis flussig opinioni cialis generico walgreens price for cialis cialis manufacturer coupon cialis en mexico precio cialis arginine interactio cialis side effects comprar cialis navarr
pure cbd oil products
شنبه 1 تیر 1398 04:03 ب.ظ
Heya! I realie this is somewhat off-topic howevfer I had to ask.
Does operating a well-establishedblog like yours require a large amount of work?
I'm brand new to writing a blog but I do write in my journal daily.
I'd like to start a blog so I can share my personal experience and views online.
Please let mee knoww if you have any kind of recommendatins or tips for branhd
new aspiring blog owners. Appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30